Міжнародні фінанси – Рогач О. І – ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ

Основні фінансові ресурси ЄБРР складаються з акціонерного капіталу, запозичень на світових фінансових ринках та надходжень від позик та інвестицій. Початковий підписний капітал Банку становив 10 млрд екю, з яких 2,9 млрд екю уже сплачено касовою готівкою або простими векселями (заборгованість менш ніж 1 %), а сума, що залишилася (70 %), підлягає сплаті акціонерам лише на вимогу, коли це стане необхідним для оплати зобов’язань ЄБРР. Статутний капітал ЄБРР в 1 млн акцій з номіналом 1000 екю кожна розподілений таким чином: країни ЄС, Єї Б і власне ЄС мають у статутному капіталі квоту розміром у 51 %, країни Центральної і Східної Європи – 13 %, інші європейські країни – 11 %, а неєвропейські країни – 24 %. Найбільша частина капіталу належить США (10 %), Італії, Німеччині, Франції та Японії (по 8,5 %). Крім того, було встановлено, шо 125 акцій розподілові між членами не підлягають. Згідно зі Статутом, розмір статутного капіталу може переглядатися 1 раз на п’ять років. При цьому сукупна частка країн — членів ЄС, ЄІБ і власне ЄС при перегляді капіталу має бути не меншою за 50 % від загальної суми розмішеного до підписки капіталу. У квітні 1997 р. набрало чинності рішення щодо подвоєння капіталу ЄБРР до 20 млрд екю.

Це збільшення капіталу мало на меті створення засад фінансового самозабезпечення Банку в подальшій Його діяльності.

Найбільшу частку залучених коштів ЄБРР, як і інші міжнародні банківські установи, позичає на світових фінансових ринках за допомогою різноманітних боргових інструментів. Для мінімізації ризиків рефінансування Банк прагне до збалансування строковості своїх активів і пасивів. У межах програм середньо-і довгострокової заборгованості здійснюються відкриті випуски облігацій, єврооблігаційних позик тощо. Випускаються також короткострокові боргові інструменти, підтверджені сертифікатами. Маючи статус міжнародної організації з найвищим кредитним рейтингом, Банк має можливість залучати додаткові кошти за пільговими процентними ставками.

Активи ЄБРР постійно зростають за рахунок як портфеля акцій, так і портфеля проектів. Так, на початку 2001 р. чистий обсяг бізнесу ЄБРР у країнах операцій досяг кумулятивно 16,6 млрд євро, при цьому у вигляді фінансових зобов’язань ще 42,5 млрд євро, тобто всього – майже 60 млрд євро фінансових ресурсів. Протягом 1991-2000 рр. Банк прямо чи опосередковано був пов’язаний з 9-10 % (або 12 млрд дол.) усіх прямих іноземних інвестицій у країни з перехідною економікою.

У 1995-2000 рр. портфель проектів ЄБРР більш ніж подвоївся – з 5,7 млрд до 12,2 млрд євро, а щорічний обсяг операцій зріс з 2,2 до 2,6 млрд євро. До 2005 р. Банк планує збільшити свій портфель до 17,4 млрд євро і довести щорічний обсяг бізнесу з 2,6 млрд у 2000 р. до 3,4 млрд євро.

Таке збільшення обсягів операцій, з одного боку, сприяє підвищенню доходів Банку, з іншого – Банк, функціонуючи за умов невизначеності, підпадає під дію різноманітних ризиків, характер і структура яких постійно змінюються. Виникає потреба в хеджуванні капіталу, створенні резервів для покриття можливих збитків. Відтак зростають суми резервів ЄБРР, рівень яких визначається, по-перше, рейтингом кредитного ризику кожного кредиту та вкладання в акціонерний капітал, по-друге, загальними не-передбачуваними ризиками всього портфеля, зумовленими регіональною концепцією діяльності Банку, по-третє, резервами на покриття збитків, що створюються в кожному конкретному випадку при наближенні строків погашення кредитів.

Сукупні кредитні ресурси ЄБРР, призначені для фінансування перехідних економік, представлені звичайними ресурсами і коштами спеціальних фондів.

Звичайні ресурси охоплюють як дозволений до випуску статутний капітал, незалежно від характеру оплати акцій, так і залучені позикові кошти, кошти, отримані за рахунок погашення позик чи за гарантіями, а також прибуток від реалізації інвестицій в акціонерний капітал та інші кошти та прибутки ЄБРР, які не е частиною ресурсів спеціальних фондів. За рахунок звичайних ресурсів Банк фінансує на ринкових умовах ті країни, що впроваджують рентабельні проекти розвитку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ