Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Розділ 29. БАНК МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ

Група Всесвітнього банку є міждержавною інвестиційною групою, до складу якої входять п’ять автономних фінансових організацій – Міжнародний банк реконструкції й розвитку (МБРР), Міжнародна асоціація розвитку (МАР), Міжнародна фінансова корпорація (МФК), Багатостороння агенція гарантування інвестицій (БАГІ) і Міжнародний центр урегулювання інвестиційних суперечок (МЦУІС). Юридично й фінансово незалежні, ці організації мають власні статути, окреме членство, власний акціонерний капітал тощо.

Кожна з п’яти організацій Групи всесвітнього банку виконує певні функції у світовому економічному середовищі й відіграє самостійну, якісно відмінну роль. МБРР? інвестиційним банком розвитку, який надає технічну допомогу і позики урядам країн, що розвиваються, з середнім рівнем доходу. Кредитні операції МБРР охоплюють два основні різновиди позик – інвестиційні позики та системні кредити на структурну перебудову економіки. Діяльність МАР спрямована на фінансування розвитку найменш розвинутих країн. Вона надає пільгові кредити на концесійних умовах урядам найбідніших країн світу. МФК сприяє економічному розвиткові країн, що розвиваються, шляхом безпосереднього фінансування проектів приватного сектора їх економіки. Крім того, МФК допомагає приватним компаніям цих країн залучати фінансові ресурси на міжнародних фінансових ринках. БАГІ надає страхові гарантії проти некомерційних ризиків іноземним інвесторам, які спрямовують власні капітали в економіки тих країн-членів Всесвітнього банку, що розвиваються. БАП надає також технічну допомогу і дорадчі послуги країнам, що розвиваються, стосовно залучення іноземних інвестицій, поліпшення інвестиційного клімату тощо. МЦУІС урегульовує ті спірні питання між урядами країн-реципіентів та іноземними інвесторами, які виникають у процесі залучення іноземних інвестицій.

Усі ці установи координують свою діяльність у багатьох сферах і напрямах.

Основні терміни і поняття

Банк розвитку, позики МБРР, кредити МАР, страхові гарантії, спільне фінансування, стабілізаційне кредитування, технічна допомога.

Контрольні запитання та завдання

1. Який основний склад Грули Всесвітнього банку?

2. Назвіть основні цілі та етапи розвитку діяльності МБРР.

3. За рахунок яких джерел формуються кредитні ресурси МБРР?

4. Дайте характеристику кредитним операціям МБРР.

5. З якою метою була створена МАР? Які функції вона виконує?

6. Поясніть сутність програми страхових гарантій БАГІ.

7. Які основні напрями діяльності МФК?

8. У чому полягає роль МФК у залученні зовнішнього фінансування до країн, що розвиваються?

9. Яка мета створення МЦУІС?

ЛІТЕРАТУРА

Баум У. С. Проектный цикл: 6-е изд. Вашингтон, 1993.

Приском Д. Д. Международный валютный фонд и Всемирный банк: в чем их различие? Вашингтон, [б. г.].

Приватизация: принципы и методы. Вашингтон, 1995.

Evaluation Results for 1988. Issues in World Bank lending over two decades. Washington, 1990.

Guidelines. Procurement under IBRD Loans and IDA Credits. Washington, 1995.

I FC Slide Presentation. Corporate Relations Unit. Washington, 1996.

International Finance Corporation Annual Report. Washington, various issues – 1992- 2000.

King T. Requirements for Participation in the International Monetary Fund and the World Bank. Washington, 1990.

МЮА Annual Report. Washington, various issues – 1992-2001.

The World Bank Annual Report. Washington, various issues – 1992-2001.

Спільне фінансування стабілізаційне кредитування технічна допомога

Розділ 29. БАНК МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ

– 3 історії Банку міжнародних розрахунків

– Організація й управління БМР

– Завдання, функції, операції БМР

– Баланс БМР та золотий франк


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Розділ 29. БАНК МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ