Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Багатостороння агенція з гарантування інвестицій

Акціонерний капітал і види діяльності МФК

Міжнародна фінансова корпорація (The International Finance Corporation – IFC) була заснована у 1956 p. для сприяння розвиткові приватного підприємництва в країнах, що розвиваються. За станом на червень 2000 р. налічувалося 174 країни-члени МФК.

Акціонерний капітал МФК формується шляхом підписки країнами-членами на її акції пропорційно участі цих країн у капіталі МБРР. Відповідно до частки країни в акціонерному капіталі МФК розподіляються і голоси. П’ять основних акціонерів контролюють майже 50 % акцій МФК і таким чином визначають політику та характер операцій МФК. Це – США, Японія, Німеччина, Франція та Велика Британія. Основними видами діяльності МФК є:

– фінансування проектів приватного сектора економіки країн, що розвиваються, шляхом надання позик або прямих інвестицій;

– сприяння приватним компаніям країн, що розвиваються, в мобілізації фінансових ресурсів на міжнародних фінансових ринках;

– надання технічної допомоги, дорадчих та консультаційних послуг урядам і підприємцям країн-членів.

У прийнятому в листопаді 1995 р. документі “Співпраця з приватними міжнародними фінансовими установами – питання стратегії й практики роботи”, було визначено характер співпраці МФК із приватними фінансовими установами і дешо скори гова-но функції Корпорації. Згідно з цим документом, роль МФК полягає в забезпеченні підтримки інвестицій і проектів консультативної допомоги, які справляють значний вплив на процес економічного розвитку, у тих ситуаціях, коли країни, що розвиваються, неспроможні дістати аналогічну підтримку від інших фінансових установ.

Кредитно-інвестиційна діяльність МФК

Традиційною і найвагомішою функцією МФК є фінансування проектів. Специфіка діяльності МФК полягає в тому, що, на відміну від МБРР і МАР, вона фінансує проекти насамперед у приватному секторі. Фінансування компаній з часткою державної власності підпорядковане певним умовам, зокрема передбачає участь у підприємстві приватного капіталу і комерційну спрямованість його діяльності. МФК фінансує як місцеві компанії, так і спільні підприємства з участю іноземних акціонерів. Інша особливість: МФК надає фінансування без урядових гарантій. Це обмежує державний контроль за діяльністю приватних компаній і тому відповідає інтересам залучення іноземного капіталу в країни, шо розвиваються. Оскільки МФК не вимагає урядових гарантій, вона поділяє весь фінансовий ризик щодо проектів зі своїми партнерами.

МФК кредитує приватні компанії на ринкових умовах. Процентні ставки за кредитами МФК різняться залежно від країни і здійснюваних проектів. Звичайно термін позик становить від 3 до 15 років з відстрочкою платежів до 12 років. Ще одна суттєва відмінність полягає в особливому праві МФК (починаючи з 1961 р.) не лише надавати позики, а й безпосередньо здійснювати інвестиції в акціонерний капітал приватних підприємств. Такі інвестиції мають прибутково орієнтований характер, тобто МФК фінансує лише рентабельні проекти, перспективні з погляду одержання прибутку.

МФК фінансує утворення нових компаній і розвиток діяльності або модернізацію наявних компаній за допомогою різноманітних механізмів. Комплекс фінансових продуктів та послуг Корпорації охоплює: довгострокові кредити з фіксованими чи плаваючими процентними ставками в будь-якій з основних валют; інвестиції в акціонерний капітал і квазічасткові інструменти (субординовані кредити, конвертовані боргові зобов’язання, привілейовані акції, дохідні варанти та інші гібридні інструменти); гарантії та резервне фінансування; управління фінансовими ризиками. МФК використовує як окремі фінансові інструменти, так і повний їх набір, а також допомагає структурувати комплекси фінансових інструментів, які координують зовнішнє і внутрішнє фінансування проектів.

Фінансує свої операції МФК за рахунок як власних ресурсів, так і залучених коштів. За рахунок власного капіталу МФК здійснює інвестиції в акціонерний капітал та квазічасткові інструменти приватних підприємств. Для фінансування кредитних операцій МФК використовує позичений капітал. Майже 80 % залученого капіталу МФК позичає на міжнародних фінансових ринках шляхом випуску єврооблігацій, а 20 % – позичає у МБРР. Причому позичений капітал не може більш ніж у 4 рази перевищувати чисту вартість власного капіталу, тобто суму підписного капіталу і нерозподіленого прибутку.

Звичайно МФК фінансує не більше 25 % загальної вартості проекту, основна ж частина проекту фінансується приватними інвесторами і кредиторами. Розмір інвестицій МФК коливається від 1 до 100 млн дол. США для стандартних проектів і від 100 тис. до 1 млн дол. США для проектів малого та середнього бізнесу. Загалом портфель інвестицій Корпорації дає їй можливість стати власником 35 % акціонерного капіталу компанії. Втім, МФК є пасивним інвестором. Вона ніколи не буває найбільшим власником акцій і не бере участі в управлінні фірмою. Свій пакет акцій МФК може продати лише на внутрішньому фондовому ринку країн и-реципієнта.

МФК фінансує проекти в усіх секторах економіки – від туризму і телекомунікацій до сільського господарства та обробної промисловості. Водночас МФК намагається підвищити ступінь спеціалізації своєї діяльності, фінансуючи галузі, які, на її погляд, мають вирішальне значення для розвитку економіки країн-реципієнтів. З цим пов’язана зміна галузевої структури інвестиційного портфеля МФК: традиційна сфера операцій – обробна промисловість – витісняється операціями на ринках капіталу, фінансуванням добувної промисловості, інфраструктури та сільського господарства.

В останні роки значно зросла активність МФК у фінансовому секторі та секторі інфраструктури. Цей процес зумовлений як залученням приватних іноземних інвестицій у галузі, які раніше перебували у власності держави (підтримка постприватизашйних програм капіталовкладень в інфраструктуру), так і потребами розвитку приватного фінансування у країнах-членах МФК в умовах підвищення міжнародної конкуренції за фінансові ресурси. Водночас саме ці сектори розглядаються як перспективні напрями розвитку фінансової діяльності МФК, які сприятимуть подальшій диверсифікації її інвестиційного портфеля.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Багатостороння агенція з гарантування інвестицій