Маркетинг – Турченюк М. О. – 1.1. Суть та визначення маркетингу

1.1. Суть та визначення маркетингу

Теорія маркетингу виникла як реакція промисловців на товарне перенасичення ринку. Потужна на ті часи промисловість поставляла на ринок велику масу товарів, попит почав відставати від пропозиції. Виробники більше дбали про себе, ніж про споживачів, нав’язуючи останнім товари без урахування їх потреб. Перенасичення ринку товарами спонукало виробників переоцінити пріоритети діяльності, орієнтуючись на організацію збуту продукції, на питаннях торгівлі та реклами. У період ЗО-50-х років широко використовуються методи впливу на споживача, з метою спонукати його здійснити покупку товару. Маркетинг перетворюється на один із найважливіших інструментів розробки та просування товарів, створення та збільшення попиту на товари і послуги. Виробники зрозуміли, що ставки на ефективне виробництво та збут продукції не завжди ведуть до успішної її реалізації. Концепція маркетингу на даному етапі характеризується динамічним пристосуванням виробництва до динамічно зростаючих запитів споживачів з урахуванням інших вимог суспільства, охорони навколишнього середовища тощо.

Перед маркетологами постали нові можливості більш повного задоволення потреб споживачів, пов’язаних з більш якісною інформаційною базою.

Маркетинг як наука вперше виник в Америці ще в 1905 p., коли в Пенсильванському університеті В. Є. Креузі прочитав курс лекцій “Маркетинг товарів”. У 1908 р. у США з’явилася перша маркетингова організація – Американське товариство маркетингу, перейменоване у 1973 р. на Американську асоціацію маркетингу (ААМ), а у великих фірмах створюються відділи маркетингу та реклами.

Саме слово “маркетинг” виникло в США у 30-х роках, коли виробники та фермери активно шукали ринки збуту своєї продукції. Йшлося про володіння ринком, тобто “Market getting”, а потім у результаті поєднання цих двох слів виникло одне “маркетинг”. Отже, “маркетинг” характеризується сукупністю економічних відносин на ринку між продавцями та покупцями, наявністю попиту та пропозиції на товари та послуги з метою повного забезпечення потреб споживачів та суспільства в цілому. З розвитком та вдосконаленням ринкових відносин змінювалися значення та визначення маркетингу. Сьогодні їх нараховують більше 2000, кожне з яких тією чи іншою мірою відображає його призначення, функції, принципи та основний зміст.

Наведемо деякі з них.

Перш за все маркетинг – це будь-яка діяльність у сфері ринку, спрямована на просування товару від того, хто його виготовляє, до тих, хто його потребує, шляхом обміну.

Маркетинг – це ринкова концепція управління виробництвом та реалізацією товарів, орієнтована на платоспроможний попит. Тобто залежно від стану ринку та позиції підприємства на ньому маркетинг може бути орієнтованим на виробництво, збут, товар та інші складові ринку.

Маркетинг – це війна, в якій конкурент є вашим супротивником, а споживач – територією, яка підлягає завоюванню.

Маркетинг – це підприємницька діяльність, яка перетворює потреби покупців на доходи підприємства; або маркетинг – це активна підприємницька діяльність, орієнтована на отримання прибутку шляхом максимального задоволення потреб споживачів.

Маркетинг – це система поглядів, функція координації різних аспектів комерційної діяльності, філософія бізнесу, мета якої – пом’якшення криз виробництва, процес збалансування попиту та пропозиції.

Одним із найбільш повних є визначення поняття “маркетинг”, запропоноване Американською асоціацією маркетингу в 1985 р., яке трактується так: “маркетинг – це процес проектування, планування, ціноутворення, розподілу, просування на ринку товарів та послуг для здійснення обміну з метою задоволення потреб споживачів, організацій та суспільства в цілому”1.

Отже, ключовим словом, яке проходить через усі визначення маркетингу, є потреби споживачів. Для задоволення потреб споживачів та отримання максимального прибутку розробляються маркетингові програми управління підприємством, розробки нових товарів, ціноутворення, товароруху, збуту, реклами тощо.

Діяльність будь-якого підприємства завжди пов’язана з ринком. Маркетинг та ринок характеризуються такими вихідними поняттями, як нужда, потреба, попит, пропозиція, товар, обмін, угода.

Нужда – почуття людини, групи людей, організацій, спричинене нестачею чогось.

Потреба – споживання, використання товарів, речей, благ, послуг, необхідних для підтримки життєдіяльності і розвитку організму людини, соціальної групи людей, суспільства.

Розрізняють потреби виробничі та невиробничі. Виробничі – використання ресурсів, матеріалів, палива, енергії в процесі виробництва, а невиробничі – кінцеве споживання благ людьми, населенням для задоволення життєвих потреб.

Попит – суспільна або особиста потреба в матеріальних благах, цілях, засобах виробництва, предметах споживання, забезпечена купівельною спроможністю, тобто грошовими засобами.

Товар – продукт праці, властивості якого задовольняють певні потреби покупців.

Обмін – процес отримання однією стороною від другої товару або послуги, які б задовольняли потреби покупців та продавців.

Угода – комерційний обмін товарами, послугами, ідеями між двома організаціями, юридичними особами.

Пропозиція Характеризується кількістю товарів та послуг, які виробник або продавець бажає, може, здатен продати за певною ціною у визначений період часу.

Отже, маркетинг – це вид діяльності, пов’язаний з розробкою, виробництвом, просуванням товарів та послуг від виробника до споживача з метою певного задоволення потреб споживачів та отримання максимального прибутку за мінімальних витрат.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Маркетинг – Турченюк М. О. – 1.1. Суть та визначення маркетингу