Маркетинг – Турченюк М. О

Маркетинг – Турченюк М. О. – ПЕРЕДМОВА

Сучасний стан розвитку підприємств України свідчить, що не так багато з них орієнтується на маркетинг у повному розумінні цього слова. Це спричиняє низка негативних факторів, які досить суттєво впливають на діяльність підприємства в цілому.

Маркетинг – Турченюк М. О. – Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ

1.1. Суть та визначення маркетингу Теорія маркетингу виникла як реакція промисловців на товарне перенасичення ринку. Потужна на ті часи промисловість поставляла на ринок велику масу товарів, попит почав відставати від пропозиції. Виробники більше дбали

Маркетинг – Турченюк М. О. – 1.1. Суть та визначення маркетингу

1.1. Суть та визначення маркетингу Теорія маркетингу виникла як реакція промисловців на товарне перенасичення ринку. Потужна на ті часи промисловість поставляла на ринок велику масу товарів, попит почав відставати від пропозиції. Виробники більше дбали

Маркетинг – Турченюк М. О. – 1.2. Комплекс елементів маркетингу

Найважливішими елементами маркетингу є так звані “4Р”: “product” (продукт), “price” (ціна), “place” (місце), “promotion” (просування). Ці чотири елементи у сукупності створюють комплекс маркетингу, який розробляється маркетологами для конкретної ринкової ситуації. 1. Продукт (якість, властивості,

Маркетинг – Турченюк М. О. – 1.3. Принципи та функції маркетингової діяльності підприємства

Маркетинг як сучасна філософія бізнесу базується на чотирьох основних принципах. 1. Орієнтація на споживачів і гнучке реагування виробництва і збуту на зміни попиту. Підприємство має виготовляти те, що потрібно споживачам, а не навпаки, продавати

Маркетинг – Турченюк М. О. – 1.4. Види маркетингу

Відповідно до характеру попиту на товар виділяють декілька видів маркетингу: – конверсійний; – стимулюючий; – розвиваючий; – ремаркетинг; – синхромаркетинг; – підтримуючий; – демаркетинг; – протидіючий. Кожен з видів маркетингу передбачає конкретну програму, спрямовану

Маркетинг – Турченюк М. О. – 1.5. Концепція маркетингового розвитку підприємства

Філософія маркетингу скеровує діяльність фірми, підприємства на одержання прибутку за рахунок задоволення потреб споживачів, причому з прицілом не на негайну вигоду, а на тривалу перспективу. При цьому управління підприємством має здійснюватись з урахуванням п’яти

Маркетинг – Турченюк М. О. – 1.6. Суб’єкти маркетингу підприємства

Філософія маркетингу скеровує діяльність фірми, підприємства на одержання прибутку за рахунок задоволення потреб споживачів, причому з прицілом не на негайну вигоду, а на тривалу перспективу. При цьому управління підприємством має здійснюватись з урахуванням п’яти

Маркетинг – Турченюк М. О. – 1.7. Внутрішні та зовнішні фактори маркетингу

На маркетингову діяльність підприємства впливають найрізноманітніші фактори, які класифікуються на контрольовані (внутрішні) і неконтрольовані (зовнішні). До контрольованих належать ті, до яких безпосередньо причетне підприємство, це власне його організаційні структури, фінансові, виробничі, економічні служби, підрозділи

Маркетинг – Турченюк М. О. – 1.8. Стратегічний план маркетингу підприємства

На маркетингову діяльність підприємства впливають найрізноманітніші фактори, які класифікуються на контрольовані (внутрішні) і неконтрольовані (зовнішні). До контрольованих належать ті, до яких безпосередньо причетне підприємство, це власне його організаційні структури, фінансові, виробничі, економічні служби, підрозділи

Маркетинг – Турченюк М. О. – 1.9. Процес внутрішнього стратегічного планування на підприємстві

Для забезпечення успішного процесу стратегічного планування необхідно: – чітко усвідомлювати цілі діяльності підприємства; – враховувати зовнішні та внутрішні фактори та оцінювати їх вплив на діяльність підприємства; – брати до уваги політику підприємства, рахуватись з

Маркетинг – Турченюк М. О. – 1.10. План маркетингової діяльності підприємства

Для забезпечення успішного процесу стратегічного планування необхідно: – чітко усвідомлювати цілі діяльності підприємства; – враховувати зовнішні та внутрішні фактори та оцінювати їх вплив на діяльність підприємства; – брати до уваги політику підприємства, рахуватись з

Маркетинг – Турченюк М. О. – 1.11. Результативність маркетингової діяльності підприємства

Для оцінки ступеня досягнення стратегічних та тактичних цілей підприємства застосовують сім критеріїв результативності підприємства. Розроблені ці критерії Д. Сінком1. Дієвість – ступінь досягнення підприємством поставлених перед ним цілей. Для оцінки дієвості проводиться аналітична перевірка

Маркетинг – Турченюк М. О. – 1.12. Організаційна структура служби маркетингу на підприємстві

Для оцінки ступеня досягнення стратегічних та тактичних цілей підприємства застосовують сім критеріїв результативності підприємства. Розроблені ці критерії Д. Сінком1. Дієвість – ступінь досягнення підприємством поставлених перед ним цілей. Для оцінки дієвості проводиться аналітична перевірка

Маркетинг – Турченюк М. О. – Розділ 2. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Значення інформації в маркетингу На сьогодні інформація стала однією з найбільш значимих проблем сучасного маркетингу. “Хто володіє інформацією, той володіє світом” – цей вислів найбільш повно характеризує значення інформації, особливо у сфері маркетингу.

Маркетинг – Турченюк М. О. – 2.1. Значення інформації в маркетингу

2.1. Значення інформації в маркетингу На сьогодні інформація стала однією з найбільш значимих проблем сучасного маркетингу. “Хто володіє інформацією, той володіє світом” – цей вислів найбільш повно характеризує значення інформації, особливо у сфері маркетингу.

Маркетинг – Турченюк М. О. – 2.2. Завдання і зміст маркетингових досліджень

Необхідність маркетингових досліджень зумовлена тим, що керівництво будь-якої організації чи підприємства, приймаючи маркетингові рішення, має обрати найефективніші з них з погляду прибутковості та рівня ризику. Одержуючи заздалегідь відповідну інформацію, можна уникнути помилок, які дорого

Маркетинг – Турченюк М. О. – 2.3. Методи проведення маркетингових досліджень

Найважливішими методами Проведення маркетингових досліджень є: спостереження, опитування, експеримент і визначена група кількісних методів. Спостереження – це метод збирання первинної маркетингової інформації про об’єкт, що досліджується. Спостереження здійснюється за обраними групами людей, ситуаціями. До

Маркетинг – Турченюк М. О. – 2.4. Особливості проведення експлораторного дослідження

Головне завдання експлораторного дослідження – пошук ідей і гіпотез, розуміння ситуації. Експлораторне дослідження може проводитись: – для збирання інформації про практичні проблеми підготовки; – для дослідження в певних умовах; – для кращого ознайомлення з

Маркетинг – Турченюк М. О. – 2.5. Особливості проведення дескриптивного дослідження

Головне завдання експлораторного дослідження – пошук ідей і гіпотез, розуміння ситуації. Експлораторне дослідження може проводитись: – для збирання інформації про практичні проблеми підготовки; – для дослідження в певних умовах; – для кращого ознайомлення з

Маркетинг – Турченюк М. О. – 2.6. Особливості проведення каузального дослідження

Каузальне дослідження – це контрольований експеримент, що проводиться на детально вибраній ринковій території з ціллю прогнозування обсягу продажу або прибутку від запланованих маркетингових заходів в абсолютних або відносних величинах1. Зондажний (і дескриптивний) аналіз часто

Маркетинг – Турченюк М. О. – 2.7. Кількісні методи маркетингових досліджень

Використання кількісних методів при маркетингових дослідженнях дуже ускладнено. Але тим не менше декілька груп кількісних методів можуть мати певне застосування. Наведемо деякі із них. Системний аналіз Широко використовується в маркетингових дослідженнях, дає змогу розглядати

Маркетинг – Турченюк М. О. – 2.8. Види інформації. Маркетингові інформаційні системи

Для полегшення й уніфікації досліджень маркетингову інформацію поділяють на первинну і вторинну. Вторинна інформація – це сукупність даних, що існують на підприємстві, видання державних установ, спеціалізовані комерційні та періодичні видання і книги, а також

Маркетинг – Турченюк М. О. – 2.9. Бенчмаркетинг як нова функція маркетингових досліджень

Завоювати ринок, перемогти конкурентів, створити кращий продукт і отримати більший прибуток хочуть всі. Звісно, можна розв’язувати такі задачі самостійно, але е інший спосіб – скористатись досвідом більш успішних компаній. Для цього й існує бенчмаркетинг

Маркетинг – Турченюк М. О. – Розділ 3. РИНОК. СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ СПОЖИВАЧІВ

3.1. Поняття ринку. Класифікація ринків Тривалий час Україна через низку причин не могла посісти гідне місце серед економічно розвинутих країн світу, хоча все сприяло тому. Революція, більшовизм прибрали до рук все промислове та сільськогосподарське

Маркетинг – Турченюк М. О. – 3.1. Поняття ринку. Класифікація ринків

3.1. Поняття ринку. Класифікація ринків Тривалий час Україна через низку причин не могла посісти гідне місце серед економічно розвинутих країн світу, хоча все сприяло тому. Революція, більшовизм прибрали до рук все промислове та сільськогосподарське

Маркетинг – Турченюк М. О. – 3.2. Ринкові ситуації в маркетингу

Більш детальний розгляд специфіки маркетингового аналізу від різних ситуацій на ринку можна здійснити за матрицею “Можливі ринкові ситуації” (табл. 3.1) і описом специфіки маркетингу для кожної ситуації. Таблиця 3.1. Можливі ринкові ситуації Пропозиція Попит

Маркетинг – Турченюк М. О. – 3.3. Основні концепції визначення попиту та етапи прийняття рішень щодо купівлі

Головним завданням дослідження ринку є оцінка його поточного і майбутнього розмірів. Оцінка попиту має важливе значення для аналізу можливостей ринку, планування маркетингових зусиль і аналізу їх ефективності. Існує декілька рівнів визначення попиту, якими може

Маркетинг – Турченюк М. О. – 3.4. Ринковий попит та його суть

Кожний виробник товару може оцінити ринковий попит на свою продукцію в кожній галузі. Можна визначити також попит за певний період або прогноз його на перспективу. На ринковий попит впливають різні маркетингові плани. Попит завжди

Маркетинг – Турченюк М. О. – 3.5. Методи оцінки поточного попиту

Кожний виробник товару може оцінити ринковий попит на свою продукцію в кожній галузі. Можна визначити також попит за певний період або прогноз його на перспективу. На ринковий попит впливають різні маркетингові плани. Попит завжди

Маркетинг – Турченюк М. О. – 3.6. Метод оцінки перспективного попиту

Попит на більшість товарів характеризується нестабільністю, тому прогноз є одним з основних факторів успішної діяльності підприємства на ринку. До методів прогнозування перспективного попиту на товари конкретного підприємства відносять: – опитування намірів покупців; – з’ясування

Маркетинг – Турченюк М. О. – 3.7. Визначення потенціалу та місткості ринку

Попит на більшість товарів характеризується нестабільністю, тому прогноз є одним з основних факторів успішної діяльності підприємства на ринку. До методів прогнозування перспективного попиту на товари конкретного підприємства відносять: – опитування намірів покупців; – з’ясування

Маркетинг – Турченюк М. О. – 3.8. Сегментація ринку споживачів

Основною передумовою ефективної товарної, цінової, збутової та рекламної діяльності підприємства є виділення більш-менш однорідних груп споживачів – сегментація ринку. Сегментом ринку Називають групу споживачів, що зайняті пошуком однотипних товарів та згодні їх купити. Сегментація

Маркетинг – Турченюк М. О. – 3.9. Фактори сегментації ринку споживачів

Основною передумовою ефективної товарної, цінової, збутової та рекламної діяльності підприємства є виділення більш-менш однорідних груп споживачів – сегментація ринку. Сегментом ринку Називають групу споживачів, що зайняті пошуком однотипних товарів та згодні їх купити. Сегментація

Маркетинг – Турченюк М. О. – 3.10. Основні критерії вибору сегмента

Сегментація ринку – один з найважливіших інструментів маркетингу. Від того, наскільки вдало визначений сегмент, залежить успіх підприємства в конкурентній боротьбі. Вибір сегмента здійснюється з урахуванням таких критеріїв. 1. Прибутковість сегмента. Вибраний сегмент має гарантувати

Маркетинг – Турченюк М. О. – 3.11. Моделі поведінки покупців на ринку

Сегментація ринку – один з найважливіших інструментів маркетингу. Від того, наскільки вдало визначений сегмент, залежить успіх підприємства в конкурентній боротьбі. Вибір сегмента здійснюється з урахуванням таких критеріїв. 1. Прибутковість сегмента. Вибраний сегмент має гарантувати

Маркетинг – Турченюк М. О. – 3.12. Основні фактори, що впливають на поведінку покупців

На вибір покупців впливають соціально-економічні, культурні, особисті та психологічні фактори. Значною мірою вони не керуються і не контролюються з боку виробників (продавців), але повинні враховуватися ними під час прийняття рішень про виробництво і продаж

Маркетинг – Турченюк М. О. – 3.13. Процес прийняття рішень щодо покупки

Для того щоб моделювати процес прийняття покупцем рішення про покупку, спеціаліст з маркетингу повинен дослідити типи осіб, які приймають рішення, та етапи цього процесу. Якщо спробувати узагальнити всі можливі ситуації, то можна одержати таку

Маркетинг – Турченюк М. О. – 3.14. Моделі поведінки покупців на індустріальному ринку

Індустріальний ринок складається з таких підприємств, організацій чи індивідуальних власників, які мають (купують) товари і послуги, необхідні для виробництва будь-яких інших товарів і послуг, та продають їх, здають в оренду чи безпосередньо постачають іншим

Маркетинг – Турченюк М. О. – 3.15. Процес прийняття рішень при купівлі на індустріальному ринку

Хто ж є покупцем засобів виробництва і послуг на сотні мільярдів гривень (доларів, фунтів стерлінгів)? Склад покупців надзвичайно різноманітний – від одного чи кількох агентів з продажу до великих відділів закупівлі, очолюваних віце-президентом компанії.

Маркетинг – Турченюк М. О. – Розділ 4. ТОВАР. ТОВАРНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Товар. Види товару Товаром Є все те, що може задовольнити певну потребу, що можна виробити та продати. Пропонується у вигляді послуг, осіб, місця, організації, ідеї на ринку для привернення уваги, придбання та використання1.

Маркетинг – Турченюк М. О. – 4.1. Товар. Види товару

4.1. Товар. Види товару Товаром Є все те, що може задовольнити певну потребу, що можна виробити та продати. Пропонується у вигляді послуг, осіб, місця, організації, ідеї на ринку для привернення уваги, придбання та використання1.

Маркетинг – Турченюк М. О. – 4.2. Етапи життєвого циклу товару

4.1. Товар. Види товару Товаром Є все те, що може задовольнити певну потребу, що можна виробити та продати. Пропонується у вигляді послуг, осіб, місця, організації, ідеї на ринку для привернення уваги, придбання та використання1.

Маркетинг – Турченюк М. О. – 4.3. Конкурентоспроможність товарів на ринку

Конкурентоспроможність – це комплексна характеристика товарів, яка визначає його переваги на ринку порівняно з аналогічними товарами-конкурентами за ступенем задоволення потреби та витратами на це задоволення. Для визначення рівня конкурентоспроможності товарів та послуг здійснюють маркетинговий

Маркетинг – Турченюк М. О. – 4.4. Оцінка ризику при впровадженні нового товару

Комерційна діяльність на ринку безпосередньо пов’язана з ризиком. Характерним він є і при розробці певного товару та реалізації певних маркетингових проектів. Суть ризику полягає у можливості зазнати певних втрат або не досягти намічених цілей.

Маркетинг – Турченюк М. О. – 4.5. Процес планування нової продукції

Процес планування нової продукції включає в себе 8 етапів. Розглянемо їх детально (рис. 4.5). Рис. 4.5. Алгоритм процесу планування нового товару Генерація ідей – це своєрідний пошук можливостей ■- створення товару ринкової новизни. Ідеї

Маркетинг – Турченюк М. О. – 4.6. Інноваційна політика

Кожний товар, починаючи свій шлях до ринку, проходить етап генерації ідей, тобто на цьому етапі закладаються основи його комерційного успіху. Тому інноваційна політика – це основа товарної політики. Під інноваційною політикою розуміють процес пошуку

Маркетинг – Турченюк М. О. – 4.7. Позиціонування товару та асортиментна політика підприємства

На кожному етапі життєвого циклу товару необхідно визначити, яке місце займає товар серед товарів-аналогів, тому що покупець обов’язково це зробить під час покупки, порівнюючи конкурентні товари. Визначення місця товару на ринку отримало назву позиціонування.

Маркетинг – Турченюк М. О. – 4.8. Товарні марки, класифікація товарних марок

На кожному етапі життєвого циклу товару необхідно визначити, яке місце займає товар серед товарів-аналогів, тому що покупець обов’язково це зробить під час покупки, порівнюючи конкурентні товари. Визначення місця товару на ринку отримало назву позиціонування.

Маркетинг – Турченюк М. О. – 4.9. Основні функції товарного знака та переваги при використанні товарного знака

Маркетологи виділяють чотири основні функції, які виконує товарний знак. 1. Дає можливість відрізнити одне підприємство від іншого та їх порівняти. 2. Гарантує якість товарів, позначених товарним знаком. Тобто товар з фірмовим знаком має більшу