Логопсихологія – Конопляста С. Ю

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – ВСТУП

Психологія як наука починається не з інтересу до душевного життя людини, а з відчуття його парадоксальності… Л. Гінзбург Зустріч мислення і мовлення – це надзвичайна подія у розвитку індивіда, і саме цей зв’язок ставить

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – Розділ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНОЛОГІЯ

1.1. Логопсихологія як галузь спеціальної психології Назва логопсихологія походить від грец. logos – слово і включає психологію осіб з вадами мовлення. Оскільки у центрі уваги перебуває особа з різними формами мовленнєвої патології, зрозумілим є

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – 1.1. Логопсихологія як галузь спеціальної психології

1.1. Логопсихологія як галузь спеціальної психології Назва логопсихологія походить від грец. logos – слово і включає психологію осіб з вадами мовлення. Оскільки у центрі уваги перебуває особа з різними формами мовленнєвої патології, зрозумілим є

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – 1.2. Закономірності нормального психічного розвитку і патології

З’ясуємо фактори психічного розвитку людини і розглянемо сучасні уявлення про нормальний і порушений розвиток. Проблема визначення ступеня “нормального розвитку” людини завжди була і є надзвичайно складною, відповідальною і багатоаспектною. На сьогодні стратегічним вважається особистісно-орієнтований

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – Функціональна норма

З’ясуємо фактори психічного розвитку людини і розглянемо сучасні уявлення про нормальний і порушений розвиток. Проблема визначення ступеня “нормального розвитку” людини завжди була і є надзвичайно складною, відповідальною і багатоаспектною. На сьогодні стратегічним вважається особистісно-орієнтований

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – 1.3. Сутність феномену порушеного розвитку

Однією з головних проблем теорії спеціальної психології є пояснення сутності феномену порушеного розвитку. Вирізняючи суттєві характеристики феномену порушеного розвитку (дизонтогенезу), різні автори пропонують різноманітні пояснення і назви, що фіксують, на їх думку, найсуттєвіші його

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – 1.4. Структура ушкодженого розвитку

Визначивши дизонтогенез як розвиток, що відбувається у несприятливих умовах, і обгрунтувавши його сутність, потрібно з’ясувати ті закони, за якими він існує. Будь-яка наука, маючи свій предмет дослідження, розвивається за певними законами, або має особливі

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – Розділ 2. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛОГОПСИХОЛОГІЇ

2.1. Предмет, мета і завдання логопсихології Логопсихологія тільки починає формуватися як самостійна галузь наукових знань. Зберігається її тісний зв’язок із лінгвістикою, психолінгвістикою, нейропсихологією, потребують вирішення питання диференціації від логопедії. На сьогодні ведеться пошук методологічних

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – 2.1. Предмет, мета і завдання логопсихології

2.1. Предмет, мета і завдання логопсихології Логопсихологія тільки починає формуватися як самостійна галузь наукових знань. Зберігається її тісний зв’язок із лінгвістикою, психолінгвістикою, нейропсихологією, потребують вирішення питання диференціації від логопедії. На сьогодні ведеться пошук методологічних

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – 2.2. З історії розвитку логопсихології

2.1. Предмет, мета і завдання логопсихології Логопсихологія тільки починає формуватися як самостійна галузь наукових знань. Зберігається її тісний зв’язок із лінгвістикою, психолінгвістикою, нейропсихологією, потребують вирішення питання диференціації від логопедії. На сьогодні ведеться пошук методологічних

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – 2.3. Концептуальні основи логопсихології

Методологічна основа логопсихології – дослідження видатних психологів і логопедів Г. Я. Трошина, Л. С. Виготського, О. В. Запорожця, O. P. Лурії, Р. Є. Левіної та ін. про тісний взаємозв’язок мовлення з іншими складовими психічного

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – 2.4. Основні принципи логопсихології

Як будь-яка самостійна наукова галузь логопсихологія має свої принципи і методи, на яких вона грунтується. Основні положення загально психологічних теорій, фундаментальних концепцій психічного розвитку і, зокрема, мовленнєвого, на яких базується логопсихологія, зафіксовані у категоріальному

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – Принцип відображуваності

Як будь-яка самостійна наукова галузь логопсихологія має свої принципи і методи, на яких вона грунтується. Основні положення загально психологічних теорій, фундаментальних концепцій психічного розвитку і, зокрема, мовленнєвого, на яких базується логопсихологія, зафіксовані у категоріальному

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – Принцип детермінізму

Як будь-яка самостійна наукова галузь логопсихологія має свої принципи і методи, на яких вона грунтується. Основні положення загально психологічних теорій, фундаментальних концепцій психічного розвитку і, зокрема, мовленнєвого, на яких базується логопсихологія, зафіксовані у категоріальному

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – Принцип розвитку

Принцип розвитку надзвичайно важливий як для спеціальної психології, так і для логопсихології. Сутність його полягає в тому, що всі психічні явища потрібно розглядати виключно в динаміці, тобто у процесі розвитку і становлення. Саме розвиток

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – Принцип єдності діагностики та корекції

Принцип розвитку надзвичайно важливий як для спеціальної психології, так і для логопсихології. Сутність його полягає в тому, що всі психічні явища потрібно розглядати виключно в динаміці, тобто у процесі розвитку і становлення. Саме розвиток

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – 2.5. Зв’язок логопсихології з іншими науками

Предмет наукового дослідження не може існувати окремо та ізольовано від інших явищ та об’єктів навколишнього світу, які, безперечно, впливають на нього. У різних науках може вивчатися один і той самий предмет, але з різних

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – Розділ 3. ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ І СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ПОРУШЕНЬ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ У ДІТЕЙ

3.1. З історії питання На сьогодні найменш вивченими у психологічному аспекті залишаються види психічного дизонтогенезу, за яких вибірково ушкодженим е формування мовних і мовленнєвих функцій (P. O. Бєлова-Давід (1969, 1972); Є. Ф. Соботович (1985);

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – 3.1. З історії питання

3.1. З історії питання На сьогодні найменш вивченими у психологічному аспекті залишаються види психічного дизонтогенезу, за яких вибірково ушкодженим е формування мовних і мовленнєвих функцій (P. O. Бєлова-Давід (1969, 1972); Є. Ф. Соботович (1985);

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – 3.2. Систематика порушень мовленнєвого розвитку

Розробленість, логічна організація систематики певною мірою відображають зрілість наукової дисципліни, глибину пізнання предмета дослідження. Цікавим є той факт, що на початку становлення у логопедії навіть не було власної класифікації й не стояло питання про

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – 3.3. Основні форми і види мовленнєвих порушень

Враховуючи зазначене вище, з’ясувавши складні проблеми систематики вад мовлення, логопсихолог повинен мати певну базу логопедичних знань, добре орієнтуватися у класифікаціях вад мовлення, якими користуються у сучасній практичній логопедії. З цією метою вважаємо за потрібне

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – 3.4. Сучасні класифікації мовленнєвих порушень

Відомо, що порушення мовлення мають різний характер залежно від локалізації функції, яка зазнала змін у зв’язку зі ступенем тяжкості, часом ураження, вираженістю вторинних відхилень, що є наслідком основного дефекту. На сьогодні у сучасній логопедії

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – 3.4.1. Клініко-педагогічна класифікація порушень мовлення

Відомо, що порушення мовлення мають різний характер залежно від локалізації функції, яка зазнала змін у зв’язку зі ступенем тяжкості, часом ураження, вираженістю вторинних відхилень, що є наслідком основного дефекту. На сьогодні у сучасній логопедії

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – Порушення структурно-есмантичпого (внутрішнього) оформлення висловлювання

До групи структурно-семантичних порушень належать алалія й афазія. Слід обов’язково розрізняти дитячу афазію й афазію дорослих як такі, що мають відмінності у механізмах дефекту і стійкості порушення. Алалія (від грец. а – заперечення, LАlіа

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – Порушення писемного мовлення

До групи структурно-семантичних порушень належать алалія й афазія. Слід обов’язково розрізняти дитячу афазію й афазію дорослих як такі, що мають відмінності у механізмах дефекту і стійкості порушення. Алалія (від грец. а – заперечення, LАlіа

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – 3.4.2. Психолого-педагогічна класифікація порушень мовлення

Психолого-педагогічна класифікація на відміну від клінічної, насамперед, спрямована на виявлення мовленнєвої симптоматики (симптомологічний рівень) на основі психолого-лінгвістичних критеріїв. Симптомологічний рівень аналізу мовленнєвих порушень дає змогу охарактеризувати зовнішні симптоми недорозвинення мовлення у дітей, виявити ушкоджені

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – Розділ 4. ОСОБЛИВОСТІ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ МОВЛЕННЯ

4.1. Відчуття і сприймання Про розмаїття навколишнього світу (фарби, запахи, температуру, величину предметів) ми дізнаємося за допомогою органів чуття. З їх допомогою організм людини у вигляді відчуттів отримує найрізноманітнішу інформацію про стан внутрішнього і

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – 4.1. Відчуття і сприймання

4.1. Відчуття і сприймання Про розмаїття навколишнього світу (фарби, запахи, температуру, величину предметів) ми дізнаємося за допомогою органів чуття. З їх допомогою організм людини у вигляді відчуттів отримує найрізноманітнішу інформацію про стан внутрішнього і

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – 4.2. Пам’ять

Поступове ускладнення поведінки людини відбувається шляхом накопичення досвіду. Формування досвіду людини було б неможливе, якби образи навколишнього світу, що виникають у корі головного мозку, зовсім зникали. Такі зв’язки взаємопов’язані, вони закріплюються, зберігаються і відтворюються

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – 4.3. Мислення

Пізнання людиною об’єктивної дійсності розпочинається зі споглядання за предметами й явищами, однак цим не вичерпується. У предметах і явищах дійсності є багато таких властивостей, зв’язків, яких не можна безпосередньо відчути, сприйняти й уявити. Наприклад,

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – 4.4. Особливості розвитку мовлення і мислення у дітей з вадами мовлення

Мислення і мовлення – це складові інтелекту. Дослідження Л. С. Виготського свідчать, що мислення і мовлення, поєднуючись між собою у дорослої людини, в генезисі мають різне підгрунтя. Цей факт спонукав до вивчення, з одного

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – Розділ 5. ОСОБИСТІСТЬ І ДІЯЛЬНІСТЬ ДИТИНИ З ВАДАМИ МОВЛЕННЯ

5.1. Увага Найважливішою умовою успішності пізнавальних процесів є їх вибірковий, спрямований характер. Із численних подразників навколишнього світу людина сприймає ті, що її цікавлять, вона уявляє щось конкретне або думає про нього. Цю особливість свідомості

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – 5.1. Увага

5.1. Увага Найважливішою умовою успішності пізнавальних процесів є їх вибірковий, спрямований характер. Із численних подразників навколишнього світу людина сприймає ті, що її цікавлять, вона уявляє щось конкретне або думає про нього. Цю особливість свідомості

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – 5.2. Вольова дія

Воля виявляється у всіх видах діяльності людини. Наприклад, праця неможлива без вольового зусилля, усвідомлення мети, вміння долати перешкоди. Воля – необхідна умова навчальної діяльності школяра. Будь-яка вольова дія є цілеспрямованою дією, яка починається з

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – 5.3. Особистість дошкільника з порушенням мовлення

Визначальним для розвитку особистості є дитинство. Майже всі основні властивості особистості починаються з дитинства, за винятком тих, що людина набуває у процесі життєвого досвіду. Кожен вік визначальний для розвитку особистості. Як свідчать психологічні дослідження,

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – 5.4. Ігрова діяльність дошкільника з порушенням мовлення

У дошкільному віці важливих змін і розвитку зазнає гра дитини. Якщо до трьох років головним у грі малюка було відтворення дії дорослого з предметами та наслідування його мови, то вже для дошкільника гра –

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – 5.5. Навчальна діяльність і особистість молодшого школяра з порушенням мовлення

На початку шкільного навчання перед дитиною ставиться низка вимог, пов’язаних із новою для неї роллю учня та навчанням. Готовність до навчання виявляється у бажанні вчитися, брати на себе відповідальні обов’язки учня, керуватися учнівськими правилами.

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – Розділ 6. ПСИХОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

6.1. Організація та структура психологічного вивчення дітей з мовленнєвою патологією З метою визначення адекватної стратегії й технології навчання, виховання і розвитку дітей з вадами мовлення, а також надання їм цілеспрямованої психолого-медико-педагогічної допомоги надзвичайно важливою

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – 6.1. Організація та структура психологічного вивчення дітей з мовленнєвою патологією

6.1. Організація та структура психологічного вивчення дітей з мовленнєвою патологією З метою визначення адекватної стратегії й технології навчання, виховання і розвитку дітей з вадами мовлення, а також надання їм цілеспрямованої психолого-медико-педагогічної допомоги надзвичайно важливою

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – Основні принципи психолого-педагогічного обстеження дитини з порушеннями мовлення

6.1. Організація та структура психологічного вивчення дітей з мовленнєвою патологією З метою визначення адекватної стратегії й технології навчання, виховання і розвитку дітей з вадами мовлення, а також надання їм цілеспрямованої психолого-медико-педагогічної допомоги надзвичайно важливою

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – 6.2. Методи психолого-педагогічної діагностики, що використовуються в логопсихології

Науковий метод – це спосіб отримання достовірних фактів, які, за визначенням І. П. Павлова, є “повітрям будь-якої науки”. У логопсихології на практиці використовуються дві групи методів: А) загальнонаукові; Б) власне психологічні. І група –

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – Анкетування. Інтерв’ювання

Анкета (від. фр. enquête – список питань, розслідування) – методичний засіб для отримання первинної соціально-психологічної інформації. Анкета – це сукупність питань, кожне з яких логічно пов’язане з центральним завданням дослідження. Анкетування – процедура проведення

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – Проективний метод

Анкета (від. фр. enquête – список питань, розслідування) – методичний засіб для отримання первинної соціально-психологічної інформації. Анкета – це сукупність питань, кожне з яких логічно пов’язане з центральним завданням дослідження. Анкетування – процедура проведення

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – Вивчення історії розвитку дитини – психологічний анамнез

Категорія розвитку, в якому б віці не перебувала дитина, передбачає обов’язкове звертання до її історії, тобто до того шляху, котрий вона пройшла до моменту звернення до спеціаліста. Дослідження певних індивідуальних особливостей одних і тих

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – Вимоги до методів психолого-педагогічної діагностики розвитку осіб з вадами мовлення

Зазначені вище методи психологічної діагностики спрямовані, насамперед, на вивчення якостей особистості, особливостей інтелекту й діяльності. Перш ніж психологічні методики можуть використовуватися для практичних цілей, вони мають відповідати низці формальних критеріїв, що доводять їх якість

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – Вимоги до психолога-користувача

Зазначені вище методи психологічної діагностики спрямовані, насамперед, на вивчення якостей особистості, особливостей інтелекту й діяльності. Перш ніж психологічні методики можуть використовуватися для практичних цілей, вони мають відповідати низці формальних критеріїв, що доводять їх якість

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – Вимоги до спеціаліста-непсихолога

Практика роботи з дітьми, які мають мовленнєві порушення, свідчить, що не завжди у батьків є можливість звернутися за допомогою до спеціального психолога, тим більше до логопсихолога, оскільки в Україні тільки декілька років тому розпочали

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – Основні етичні вимоги та правила непсиходіагностичного обстеження

Практика роботи з дітьми, які мають мовленнєві порушення, свідчить, що не завжди у батьків є можливість звернутися за допомогою до спеціального психолога, тим більше до логопсихолога, оскільки в Україні тільки декілька років тому розпочали

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – Розділ 7. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ ІЗ ПОРУШЕННЯМ МОВЛЕННЯ

7.1. Роль несприятливих соціально-біологічних факторів у психічному розвитку дитини Психічний розвиток дитини детермінований двома основними факторами: внутрішніми (біологічними) і зовнішніми (соціальними). До перших належать людська анатомо-морфологічна будова (задатки), збереженість і розвиненість органів відображення: аналізаторів

Логопсихологія – Конопляста С. Ю. – 7.1. Роль несприятливих соціально-біологічних факторів у психічному розвитку дитини

7.1. Роль несприятливих соціально-біологічних факторів у психічному розвитку дитини Психічний розвиток дитини детермінований двома основними факторами: внутрішніми (біологічними) і зовнішніми (соціальними). До перших належать людська анатомо-морфологічна будова (задатки), збереженість і розвиненість органів відображення: аналізаторів