Конфліктологія – Орлянський B. C

Конфліктологія – Орлянський B. C. – Передмова

Вивчення конфліктології майбутніми фахівцями, чия діяльність буде пов’язана з численними особистими й офіційними контактами, обумовлюється тією роллю, що займає конфлікт у житті конкретної людини і суспільства в цілому. Людське життя суперечливе, кожен індивід намагається

Конфліктологія – Орлянський B. C. – Лекція 1. Розвиток конфліктології як науки і навчальної дисципліни

Вивчення конфліктології майбутніми фахівцями, чия діяльність буде пов’язана з численними особистими й офіційними контактами, обумовлюється тією роллю, що займає конфлікт у житті конкретної людини і суспільства в цілому. Людське життя суперечливе, кожен індивід намагається

Конфліктологія – Орлянський B. C. – 1. Об’єкт і предмет конфліктології

Вивчення конфліктології майбутніми фахівцями, чия діяльність буде пов’язана з численними особистими й офіційними контактами, обумовлюється тією роллю, що займає конфлікт у житті конкретної людини і суспільства в цілому. Людське життя суперечливе, кожен індивід намагається

Конфліктологія – Орлянський B. C. – 2. Принципи і методи конфліктології

Будь-яка наука має свій набір методів, під яким розуміється сукупність певних правил, прийомів, норм практичного і теоретичного освоєння дійсності. Сукупність цих методів має назву методологія. Отже, методологією науки називається комплекс методів одержання знань. Методологія

Конфліктологія – Орлянський B. C. – 3. Зв’язок з іншими науками

Утворення конфліктології не було штучним процесом. її виникнення було обумовлено, насамперед, тим, що в основі будь-якого конфлікту лежать протиріччя, які відіграють системну і освітню роль, що вивчають різні науки. Виходячи з цього, багатогранні дослідження,

Конфліктологія – Орлянський B. C. – 4. Становлення конфліктології

Конфліктологія – відносно молода наука, у завершеному вигляді вона з’явилася лише в середині XX століття. Однак конфлікти існували завжди, тому перші спроби їх осмислення ми можемо побачити вже в античну епоху, тому що з’явилася

Конфліктологія – Орлянський B. C. – Лекція 2. Природа конфлікту

План 1. Конфлікт – феномен соціального явища. 2. Структурна модель конфлікту. 3. Границі конфлікту. 4. Функції конфліктів. 1. Конфлікт – феномен соціального явища Розвиток будь-якого суспільства являє собою складний процес, що протікає через зародження,

Конфліктологія – Орлянський B. C. – 1. Конфлікт – феномен соціального явища

План 1. Конфлікт – феномен соціального явища. 2. Структурна модель конфлікту. 3. Границі конфлікту. 4. Функції конфліктів. 1. Конфлікт – феномен соціального явища Розвиток будь-якого суспільства являє собою складний процес, що протікає через зародження,

Конфліктологія – Орлянський B. C. – 2. Структурна модель конфлікту

Процес конфлікту складається з цілого ряду структурних елементів, які взаємопов’язані між собою і, в той же час, кожен з них відіграє достатню і самостійну роль. Розглянемо структурну модель конфлікту. Схема конфлікту може бути представлена

Конфліктологія – Орлянський B. C. – 3. Границі конфліктів

Процес конфлікту складається з цілого ряду структурних елементів, які взаємопов’язані між собою і, в той же час, кожен з них відіграє достатню і самостійну роль. Розглянемо структурну модель конфлікту. Схема конфлікту може бути представлена

Конфліктологія – Орлянський B. C. – 4. Функції конфліктів

Насамперед, функції конфліктів можна поділити на дві великі групи щодо основних сфер громадського життя – матеріальні і духовні. Матеріальна функція виявляється в тому, що різноманітні конфлікти пов’язані, насамперед, з економічною стороною життя суспільства. Це

Конфліктологія – Орлянський B. C. – Лекція 3. Динаміка конфлікту і механізми його розвитку

План 1. Об’єктивні і суб’єктивні причини конфліктів. 2. Етапи і фази конфлікту. 3. Поводження людей у конфлікті. 1. Суб’єктивні й об’єктивні причини конфліктів У цілому причинність у соціальному середовищі характеризується величезною складністю і заплутаністю.

Конфліктологія – Орлянський B. C. – 1. Суб’єктивні й об’єктивні причини конфліктів

План 1. Об’єктивні і суб’єктивні причини конфліктів. 2. Етапи і фази конфлікту. 3. Поводження людей у конфлікті. 1. Суб’єктивні й об’єктивні причини конфліктів У цілому причинність у соціальному середовищі характеризується величезною складністю і заплутаністю.

Конфліктологія – Орлянський B. C. – 2. Етапи і фази конфлікту

Особливостями конфлікту як соціального явища, механізмів його виникнення і вирішення є те, що конфлікт виступає не як одномоментне явище, а як процес, що зароджується, проходить певні етапи і завершується. Конфлікту у своїй реальній формі

Конфліктологія – Орлянський B. C. – 3. Поводження людей у конфліктах

У будь-якому соціальному конфлікті, незалежно від його рівня і сфери, учасниками виступають люди – індивіди, групи, прошарки, класи, національно-етнічні утворення, організації, суспільні і політичні об’єднання, держави, міждержавні утворення, вони можуть бути представлені як офіційними,

Конфліктологія – Орлянський B. C. – Лекція 4. Класифікація конфліктів

План 1. Класифікація конфліктів. 2. Внутрішньоособисті конфлікти. 3. Міжособисті конфлікти. 4. Міжгрупові конфлікти. 1. Класифікація конфліктів У практичній роботі постійно виникає необхідність у виборі методів впливу на конфліктні ситуації або для управління ними. Ефективність

Конфліктологія – Орлянський B. C. – 1. Класифікація конфліктів

План 1. Класифікація конфліктів. 2. Внутрішньоособисті конфлікти. 3. Міжособисті конфлікти. 4. Міжгрупові конфлікти. 1. Класифікація конфліктів У практичній роботі постійно виникає необхідність у виборі методів впливу на конфліктні ситуації або для управління ними. Ефективність

Конфліктологія – Орлянський B. C. – 2. Внутрішньоособисті конфлікти

План 1. Класифікація конфліктів. 2. Внутрішньоособисті конфлікти. 3. Міжособисті конфлікти. 4. Міжгрупові конфлікти. 1. Класифікація конфліктів У практичній роботі постійно виникає необхідність у виборі методів впливу на конфліктні ситуації або для управління ними. Ефективність

Конфліктологія – Орлянський B. C. – 3. Міжособисті конфлікти

Під міжособистими конфліктами розуміється відкрите зіткнення людей у процесі їхніх взаємовідносин чи спільної діяльності, що виявляються у вигляді протилежності цілей у якій-небудь конкретній ситуації і є несумісними. В міжособистому конфлікті повинні бути присутні не

Конфліктологія – Орлянський B. C. – 4. Міжгрупові конфлікти

Міжгруповим конфліктом можна вважати протидії між групами людей, а також між окремими представниками цих груп, якщо в умовах конфліктних дій ці учасники сприймають свої дії в площині міжгрупового вибору, сприймаючи один одного як члени

Конфліктологія – Орлянський B. C. – Лекція 5. Сфери розгортання конфліктів

План 1. Рольові конфлікти. 2. Політичні конфлікти. 3. Соціальні конфлікти. 4. Сімейні конфлікти. 5. Міжетнічні конфлікти. 6. Міжконфесійні конфлікти. 7. Конфлікти культур і духовних цінностей. 8 Юридичний конфлікт. 9. Економічний конфлікт. 1. Рольові конфлікти

Конфліктологія – Орлянський B. C. – 1. Рольові конфлікти

План 1. Рольові конфлікти. 2. Політичні конфлікти. 3. Соціальні конфлікти. 4. Сімейні конфлікти. 5. Міжетнічні конфлікти. 6. Міжконфесійні конфлікти. 7. Конфлікти культур і духовних цінностей. 8 Юридичний конфлікт. 9. Економічний конфлікт. 1. Рольові конфлікти

Конфліктологія – Орлянський B. C. – 2. Політичний конфлікт

План 1. Рольові конфлікти. 2. Політичні конфлікти. 3. Соціальні конфлікти. 4. Сімейні конфлікти. 5. Міжетнічні конфлікти. 6. Міжконфесійні конфлікти. 7. Конфлікти культур і духовних цінностей. 8 Юридичний конфлікт. 9. Економічний конфлікт. 1. Рольові конфлікти

Конфліктологія – Орлянський B. C. – Типологія політичних конфліктів

План 1. Рольові конфлікти. 2. Політичні конфлікти. 3. Соціальні конфлікти. 4. Сімейні конфлікти. 5. Міжетнічні конфлікти. 6. Міжконфесійні конфлікти. 7. Конфлікти культур і духовних цінностей. 8 Юридичний конфлікт. 9. Економічний конфлікт. 1. Рольові конфлікти

Конфліктологія – Орлянський B. C. – 3. Соціальний конфлікт

Конфлікти в соціальній сфері завжди є наслідком яких-небудь суспільних відносин, що з різних причин не збігаються. Ми маємо в соціальній системі зовсім різні і різнонаправлені відносини, тому ми можемо говорити, що конфліктні ситуації є

Конфліктологія – Орлянський B. C. – 4. Сімейні конфлікти

Конфлікти в соціальній сфері завжди є наслідком яких-небудь суспільних відносин, що з різних причин не збігаються. Ми маємо в соціальній системі зовсім різні і різнонаправлені відносини, тому ми можемо говорити, що конфліктні ситуації є

Конфліктологія – Орлянський B. C. – 5. Етнонаціональний конфлікт

Національні (міжетнічні) конфлікти належать до найбільш заплутаних і складно розв’язуваних. Як показує історія, у більшості поліетнічних країн міжнаціональні, міжетнічні зіткнення за своїми масштабами, тривалістю та інтенсивністю значно перевершують інші типи соціальних конфліктів, а деякі

Конфліктологія – Орлянський B. C. – 6. Міжконфесійні конфлікти

Релігійні конфлікти виникають в духовній сфері життя суспільства і торкаються питань віри і духовних цінностей. Релігійні конфлікти належать до групи конфліктів цінностей, тому об’єктом аналізу є релігійна свідомість, релігійні уявлення І форми релігійного життя

Конфліктологія – Орлянський B. C. – 7. Конфлікт культур і духовних цінностей

Сьогодні в світі налічується близько 200 держав і більше 4000 культур. Поняття “культура” в науковій літературі означає специфічний спосіб організації і розвитку життєдіяльності людей, представленої в продуктах матеріальної і духовної праці, системи соціальних норм,

Конфліктологія – Орлянський B. C. – 8. Юридичний конфлікт

Сьогодні в світі налічується близько 200 держав і більше 4000 культур. Поняття “культура” в науковій літературі означає специфічний спосіб організації і розвитку життєдіяльності людей, представленої в продуктах матеріальної і духовної праці, системи соціальних норм,

Конфліктологія – Орлянський B. C. – 9. Економічний конфлікт

Під економічним конфліктом розуміється протиборство суб’єктів соціально – економічних відносин з приводу дефіциту економічних ресурсів, для подолання якого необхідно використовувати економічні, соціальні або політичні способи. Слід постійно мати на увазі, що практично в будь-якому

Конфліктологія – Орлянський B. C. – Основні лінії суперечностей

Під економічним конфліктом розуміється протиборство суб’єктів соціально – економічних відносин з приводу дефіциту економічних ресурсів, для подолання якого необхідно використовувати економічні, соціальні або політичні способи. Слід постійно мати на увазі, що практично в будь-якому

Конфліктологія – Орлянський B. C. – Лекція 6. Керування конфліктами

План 1. Сутність керування конфліктами та їх діагностика. 2. Методи регулювання конфліктів. 3. Моделі і стилі виходу з конфлікту. 1. Сутність керування конфліктами та їх діагностика Як ми вже неодноразово переконувалися, можливість конфлікту існує,

Конфліктологія – Орлянський B. C. – 1. Сутність керування конфліктами та їх діагностика

План 1. Сутність керування конфліктами та їх діагностика. 2. Методи регулювання конфліктів. 3. Моделі і стилі виходу з конфлікту. 1. Сутність керування конфліктами та їх діагностика Як ми вже неодноразово переконувалися, можливість конфлікту існує,

Конфліктологія – Орлянський B. C. – 2. Методи регулювання конфліктів

Далеко не всі конфлікти можна попередити, тому важливе місце як в кризовому менеджменті, так і в управлінських методах в цілому, повинне відводитися методам регулювання конфлікту. Регулювання – це окрема форма вирішення конфліктів, яка полягає

Конфліктологія – Орлянський B. C. – 3. Моделі і стилі виходу з конфліктів

Будь-який конфлікт має свою завершальну стадію. В конфліктології виділяється декілька моделей і стилів виходу з конфлікту, які відображають різні форми його вирішення. Всі моделі закінчення конфлікту визначаються стратегіями поведінки сторін в конфліктах, які, у

Конфліктологія – Орлянський B. C. – Лекція 7. Методи форми керування конфліктами

План 1. Технології врегулювання конфліктів. 2. Переговори і стилі їх проведення. 3. Консенсусні технології вирішення конфліктів. 4. Конфліктний медіаторинг. 1. Технології врегулювання конфліктів Процес вирішення конфліктів реалізується за рахунок різних технологій. Технології являють собою

Конфліктологія – Орлянський B. C. – 1. Технології врегулювання конфліктів

План 1. Технології врегулювання конфліктів. 2. Переговори і стилі їх проведення. 3. Консенсусні технології вирішення конфліктів. 4. Конфліктний медіаторинг. 1. Технології врегулювання конфліктів Процес вирішення конфліктів реалізується за рахунок різних технологій. Технології являють собою

Конфліктологія – Орлянський B. C. – 2. Переговори і стилі їх проведення

Найбільш універсальним і широко застосовуваним методом вирішення конфлікту є переговори. Як метод вирішення конфліктів переговори являють собою набір тактичних прийомів, спрямованих на пошук прийнятних для всіх сторін рішень у конкретній конфліктній ситуації. Щоб переговори

Конфліктологія – Орлянський B. C. – 3. Консенсусні технології вирішення конфліктів

Консенсус (згода) є рішенням, прийнятним для конфліктуючих сторін, у розробці якого свідомо беруть участь всі учасники процесу. Варто чітко розуміти, що подібна угода може базуватися тільки на стабільній згоді, у якій зацікавлені всі учасники

Конфліктологія – Орлянський B. C. – Зобов’язуючий арбітраж

Консенсус (згода) є рішенням, прийнятним для конфліктуючих сторін, у розробці якого свідомо беруть участь всі учасники процесу. Варто чітко розуміти, що подібна угода може базуватися тільки на стабільній згоді, у якій зацікавлені всі учасники

Конфліктологія – Орлянський B. C. – Рекомендаційний арбітраж

Консенсус (згода) є рішенням, прийнятним для конфліктуючих сторін, у розробці якого свідомо беруть участь всі учасники процесу. Варто чітко розуміти, що подібна угода може базуватися тільки на стабільній згоді, у якій зацікавлені всі учасники

Конфліктологія – Орлянський B. C. – Арбітраж “кінцевої пропозиції”

Консенсус (згода) є рішенням, прийнятним для конфліктуючих сторін, у розробці якого свідомо беруть участь всі учасники процесу. Варто чітко розуміти, що подібна угода може базуватися тільки на стабільній згоді, у якій зацікавлені всі учасники

Конфліктологія – Орлянський B. C. – Обмежений арбітраж

Консенсус (згода) є рішенням, прийнятним для конфліктуючих сторін, у розробці якого свідомо беруть участь всі учасники процесу. Варто чітко розуміти, що подібна угода може базуватися тільки на стабільній згоді, у якій зацікавлені всі учасники

Конфліктологія – Орлянський B. C. – Посередницький арбітраж

Консенсус (згода) є рішенням, прийнятним для конфліктуючих сторін, у розробці якого свідомо беруть участь всі учасники процесу. Варто чітко розуміти, що подібна угода може базуватися тільки на стабільній згоді, у якій зацікавлені всі учасники

Конфліктологія – Орлянський B. C. – Третейський суд

Консенсус (згода) є рішенням, прийнятним для конфліктуючих сторін, у розробці якого свідомо беруть участь всі учасники процесу. Варто чітко розуміти, що подібна угода може базуватися тільки на стабільній згоді, у якій зацікавлені всі учасники

Конфліктологія – Орлянський B. C. – 4. Кофліктний медіаторинг

Конфліктний медіаторинг – це проведення переговорів за участі медіатора. Саме поняття “медіація” означає в перекладі з латинської посередництво, а сама технологія посідає особливе місце серед способів вирішення конфліктів. Специфіка такої технології полягає в тому,

Конфліктологія – Орлянський B. C. – 5. Тактика уникання конфлікту й універсальні засоби для вирішення конфлікту

Крім конкретних методів і форм врегулювання конфліктів, існують і ряд універсальних, загальновживаних вимог. Такі методи ще називають стратегічними. їх назва виходить з необхідності врахування в кожній конфліктній ситуації родових, загальних властивостей психіки, що властиві

Конфліктологія – Орлянський B. C. – Негативні методи

Крім конкретних методів і форм врегулювання конфліктів, існують і ряд універсальних, загальновживаних вимог. Такі методи ще називають стратегічними. їх назва виходить з необхідності врахування в кожній конфліктній ситуації родових, загальних властивостей психіки, що властиві

Конфліктологія – Орлянський B. C. – Позитивні методи

Крім конкретних методів і форм врегулювання конфліктів, існують і ряд універсальних, загальновживаних вимог. Такі методи ще називають стратегічними. їх назва виходить з необхідності врахування в кожній конфліктній ситуації родових, загальних властивостей психіки, що властиві