Інвестування – Мойсеєнко І. П. – Список літератури

1. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 340 с.

2. БланкИ. А. Основы финансового менеджмента. – К.: Ника-Центр; Эльга, 1999.

3. Бланк И. А. Словарь-справочник финансового менеджера. – К.: Ника-Центр, 1998. – 474 с.

4. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. – К.: Молодь, 1997.

5. Быкадоров В. В. Финансово-экономическое состояние предприятия. – М., 1999. – 230 с.

6. Глазунов В. Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций. – М.: Финстатинформ, 1997. – 320 с.

7. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. // Урядовий кур’єр. – 1999. – № 254. – С. 3.

8. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 49. – С. 683.

9. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 47. – С. 646.

10. Закон України “Про підприємншггво” від 26 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 14. – С. 168.

11. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27 березня 1991 р. // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 24. – С. 272.

12. Закон України “Про систему оподаткування” від 25 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради. – № 39. – С. 511.

13. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” від 18червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 38. – С. 509.

14. Колісник М. В. Фінансовий менеджмент. – Л.: Консорціум амер. укр., 1999. – 200 с.

15. Крейнина М. Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве, торговле. – М., 1994.

16. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. – К., 1998. 130 с.

17. Нікхбахт Е., ГроппелліА. Фінанси / Пер. з англ. В. Ф. Ов-сієнка, В. Я. Мусієнка. – К.: Основи, 1993. – 383 с.

18. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. – К.: Лібра, 1998.

19. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Про внесення змін до Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій” № 3 від 17 січня 2000 р. // Цінні папери. – 2000. – № 16. – С. 2.

20. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. – 3-е изд. – Минск: Экоперспектива; Новое знание, 1999. – 612 с.

21. Финансовый менеджмент. Теория и практика: Учебник / Под ред. Б. С. Стояновой. – М.: Перспектива, 1996.

22. Холт Роберт Н. Основы финансового менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1993. – 128 с.

23. Хорн ван Дж. Основы управления финансами: Учебник: Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1996.

24. Четыркин Е. М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. – М.: Дело, 1995.

25. Шеремет А. Д., Ненашев Е, В. Методика финансового анализа. Учеб. пособ. – М.: Инфра-М, 2000. – 210 с.

26. Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 1995.

27. Шим Д. Сизел Д. Г. Финансовый менеджмент. – М.: Инфра-М, 1998. – 305 с.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Інвестування – Мойсеєнко І. П. – Список літератури