Фінансовий менеджмент – Шелудько В. М. – ЛІТЕРАТУРА

1. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576 – ХП.

2. Про оподаткування прибутку підприємств (в ред. Закону України від 22 травня 1997 р. № 283/97-ВР): Закон України від 28 грудня 1994 р. № 334/94-ВР.

3. Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1996 р. №473.

4. Про затвердження Положення про порядок складання річного фінансового плану державним підприємством (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 січня 2001 р. за № 15/5206): Наказ Міністерства економіки України від 25 грудня 2000 р. №277.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. № 20.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 р. № 242.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999р. № 246.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 р. № 237.

9. Порядок експертної оцінки нематеріальних активів: Затв. наказом ФДМУ та Державного комітету з питань науки і технологій від 27 липня 1995 р. № 969/97.

10. Алексеева ММ. Планирование деятельности фирмы / Финансовая академия при правительстве РФ. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 245 с.

11. Балабанов AM., Балабанов И. Т. Финансы. – СПб.: Питер, 2000. – 192 с.

12. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 384 с.

13. Балашевич БА.,Андронов А. М. Экономико-математическое моделирование производственных систем. – Минск: Университетская, 1995. – 240 с.

14. Басовский JIJZ. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 260 с.

15. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. – Т. 1. – К.: Ника-Центр, 1999. – 592 с.

16. Булхаков М. И. Внутрифирменное планирование. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 400 с.

17. Буров В. П., Галь В. В., Казанов АЛ., Морошкин В А. Бизнес-план инновационного проекта. Методика составления. – М.: ЦИПКК АП, 1997 . – 106 с.

18. Брігхем Є. Ф. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. – К.: КП “ВАЗАКО”: Вид-во “Молодь”, 1997. – 998 с.

19. Ван ХорнДж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 800 с.

20. Вітплінський В. В., Верченко ПЛ. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком. – К.: HAH України, 2000. – 292 c.

21. Горохов М. Ю., Малев B. B. Бизнес-планирование и инвестиционный анализ. – М.: Дом Филин, 1998. – 202 с

22. Деловое планирование: методы, организация, современная практика / Под ред В. М. Попова. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 365 с.

23. ИдрисовА£. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. – М.: Дом Филин, 1997. – 265 с.

24. Ковалев BJB. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 768 с.

25. Крейнина М. Н. 3>инансовый менеджмент: Учеб. пособие. – М.: Дело и сервис, 1998. -304 с.

26. Критик А. Б., Хайкин ММ. Основы финансовой деятельности предприятия. – СПб.: Бизнес-прес, 1999. – 446 с.

27. Луцишин П. В., Луцишин Н. П. Бизнес-планирование: теория, методика и практика. – Луцк: Вежа, 1999. – 185 с.

28. Макаренко М. В., Махалина ОМ. Производственный менеджмент. – М.: Приор, 1998. – 384 с.

29. Мочерний СВ., Устенко O. A., Чеботар СІ. Основи підприємницької діяльності. – К.: Академія, 2001. – 280 с.

30. Науменко В. Ї., Панасюк ВЛ. Впровадження методів прогнозування і планування в умовах ринкової економіки. – К.: Глобус, 1995. – 198с.

V 31. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси. – К.: Основи, 1993. – 383 с.

32. ОлексюкOJC. Моделювання прийняття ризикових рішень. – К.:Вища шк., 1998. -330 с.

33. Павлова Л Л. Финансовый менеджмент. – М.: ИНФРА-М, 1996. -400 с.

34. Покропивний С. Ф. Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування. – К., 1998. – 207 с.

35. СавицкаяТ^В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. – Минск.: ООО “Новое знание”, 1999.- 688 с.

36. Самочкин В. Н. Гибкое развитие предприятия: анализ и планирование. – М.: Дело, 2000. – 376 с.

37. Стивен Росс и др. Основы корпоративных финансов: Пер. с англ. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2000. – 720 с.

38. СтонерДжеймс А. Ф., Долан ЕдвінГ. Вступу бізнес. – К.: ЄУФІМБ, 2000. – 752 с.

39. Финансовый менеджмент: Теория и практика / Под ред. Е. С. Стоянова. – М.: Перспектива, 1997. – 573 с.

40. Финансы предприятия / Под ред. проф. Н. В. Колчиной. – М.: Финансы: ЮНИТИ, 1998. – 413 с.

41. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. A. M. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2000. – 460 с. 434

42. Хеддевик К. Финансово-экономический анализ деятельности предприятий. – М.: Финансы и статистика, 1996.

43. Шеремет А. Д., Сайфулин P. C., Негашев Е. В. Методика финансового анализа. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 208 с.

44. Лихачева О. Н. Финансовое планирование на предприятии: Учеб.-практ. пособие. – М.: Проспект, 2003. – 263 с.

45. Финансовое планирование и контроль / М. А. Поукок (ред.), А. Г. Пивовар (пер.), А. Х. Тейлор (ред.). – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 479 с.

46. Ченг Ф. Ли, Джозеф И. Финнерти. Финансы корпораций: теория, методы и практика. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 685 с.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінансовий менеджмент – Шелудько В. М. – ЛІТЕРАТУРА