Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Облік амортизації основних засобів

Даний метод використовується з метою зменшення суми нарахованої амортизації шляхом за рахунок відсотків від вкладання вільних грошових потоків. При чому перша сума вкладу дорівнює первісній вартості об’єкту.

Відповідно до методу ануїтету амортизація розраховується наступним чином:

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами   Жолнер І. В.   Облік амортизації основних засобів

Розрахунок теперішньої вартості одиниці ануїтету відображено в додатку 2 та теперішньої вартості грошової одиниці в додатку 3.

Результати розрахунків відобразимо у табличному вигляді (табл. 3.15).

Таблиця 3.15. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКІВ ЗА МЕТОДОМ АНУЇТЕТУ

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами   Жолнер І. В.   Облік амортизації основних засобів

Метод одиниць продукції (Units of Production Method)

Для певних об’єктів основних засобів можна застосовувати нарахування амортизації за допомогою методу одиниць продукції або виробничий. Відповідно до цього методу амортизація розраховується як:

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами   Жолнер І. В.   Облік амортизації основних засобів

Відомо, що за 1-ий рік пробіг автомобіля склав 60 000 км., 2-й 25 000 км., а 3-ий 15 000 км. Розрахунки оформимо в таблицю (табл. 3.16).

Таблиця 3.16. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКІВ ЗА МЕТОДОМ ОДИНИЦЬ ПРОДУКЦІЇ

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами   Жолнер І. В.   Облік амортизації основних засобів

Критерієм вибору метода нарахування у відповідності з п.41 МСБО 16 є максимальна відповідність формі надходження економічних вигод від використання активу на підприємстві. Хоча достатня кількість методів, що офіційно рекомендуються МСБО є в більшості випадків є суто теоретичними і лише один метод буде кращим в любій реальній ситуації. Так, метод рівномірного нарахування передбачає, що від використання активу в кожному періоді отримується однакова економічна вигода. В той же час методи прискореного списання мають на меті об’єднати витрати на знос, що зберігають щорічну тенденцію на зменшення та витрати на ремонт і обслуговування, що з кожним роком збільшуються для того, щоб рівень всіх затрат на експлуатацію приблизно був рівним на протязі терміну використання активу.

Слід зазначити, що у відповідності до п.49 чинного стандарту компанії слід переглядати строки корисної служби об’єктів основних засобів. Допускається, що якщо первісна оцінка строку служби об’єкту була визначена неточно, або, припустимо змінилися умови на ринку, то підприємство може прийняти рішення щодо перегляду корисного строку використання, як в бік зменшення так і в бік підвищення.

Приклад.

Підприємство придбало 10 шт. комп’ютерів Dell Pentium 4 за ціною 2 200 дол. за шт. Також було встановлено строк корисного використання 3 роки. Метод нарахування амортизації обрано прямолінійний, а ліквідаційна вартість має складати 100 дол. Також відомо, що підприємство одержує дохід від продажу 100 000 дол., собівартість – 60 000 дол., податок на прибуток – 25 %.

Щорічна норма амортизації складе 7 000 = (10 х (2 200 -100))/ 3, а щорічний чистий прибуток складе 24 750 = 33 000 (100 000 – 60 000 – 7000) – 8250 (33 000 х 25 %)

Припустимо, що підприємство на наступний рік переглянуло строк корисного використання комп’ютерів і зменшило його до 2-х років, про що було зазначено в п. 49 МСБО 16.

Щорічна норма амортизації складе 14 000 = (10 х (2200 — 100)) – 7000, а щорічний чистий прибуток складе 19 500 = 26 000 (100 000 – 60 000 – 14 000) – 6500 (26 000 х 25 %)

У відповідності до п. 52 МСБО 16 підприємство може також переглядати метод нарахування амортизації, як і строк корисного використання та зазначати ці зміни в обліковій політиці підприємства. Слід зазначити, що зміни методів нарахування амортизації є чудовим механізмом впливу на чистий прибуток підприємства відповідно змінам строку корисного використання.

Облік амортизації основних засобів

Для відображення нарахованої амортизації звичайно використовують окремий регулюючий рахунок, який має назву 07.08. “Накопичена амортизація основних засобів”.

Підприємства, які ведуть фінансовий облік витрат за їхніми елементами, відображують нараховану амортизацію записом:

Дт рахунків за видами витрат на амортизацію

Кт A.07.08 “Накопичена амортизація основних засобів”.

Якщо фінансовий облік витрат здійснюється за їхньою функціональною ознакою, нарахована амортизація буде відображена записом:

Дт РL.02 “Виробничі накладні витрати”

Дт РL. 04 “Витрати на збут”

Дт РL. 05 “Адміністративні витрати”

Кт A.07.08 “Накопичена амортизація основних засобів”.

При застосуванні методу амортизаційного фонду використовують такі рахунки, як “Амортизаційний фонд”, “Депозитний вклад”, “Інвестиції в цінні папери” тощо. Залишок на рахунку “Амортизаційний фонд” звичайно вираховують у балансі з суми залишку рахунку “Основні засоби”.

При застосуванні методу ануїтету нарахування амортизації:

Дт рахунка “Витрати на амортизацію”

Кт рахунка “Накопичена амортизація основних засобів”

Кт рахунка “Дохід від відсотків”.

Слід зазначити, щодо ліквідаційної вартості основних засобів та термінів корисного використання наступне, а саме в кінці кожного фінансового року їх слід переглядати. Це пов’язано з тим, що визначення цих показників грунтується на попередніх оцінках керівництва підприємства, а з часом обставини можуть змінюватись та суттєво впливати на визначену раніше ситуацію.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Облік амортизації основних засобів