Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – III. Метод FIFO

І. Метод конкретної ідентифікації

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами   Жолнер І. В.   III. Метод FIFO

II. Метод середньозваженої с/в

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами   Жолнер І. В.   III. Метод FIFO

III. Метод FIFO

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами   Жолнер І. В.   III. Метод FIFO

IV. Метод LIFO

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами   Жолнер І. В.   III. Метод FIFO

Проведемо порівняльний аналіз при системі постійного списання, за умов, що прибуток складе 70 000 грн, а дані згрупуємо в табл. 5.8.

Таблиця 5.8. ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

Метод

Дохід

Собівартість

Прибуток

Залишки ТМЦ

І Метод конкретної ідентифікації

70 000

49 940

20 060

18 760

II Метод середньозваженої собівартості

70 000

50 115

19 885

18 591

III Метод FIFO

70 000

49 840

20 160

18 860

IV Метод LIFO

70 000

50 300

19 700

18 400

В умовах зростання цін на запаси формула FIFO забезпечує найбільш низьку собівартість продажу, наслідком чого буде найбільший прибуток. Водночас оцінка запасів у балансі за формулою FIFO найбільш наближена до їх фактичної собівартості.

Середньозважена собівартість продажу забезпечує більш рівну величину прибутку, зазнає меншого впливу коливання закупівельних цін. Водночас ця формула потребує складніших розрахунків, і в умовах зростання цін собівартість запасів на кінець звітного періоду звичайно є нижчою за ринкову вартість.

При застосуванні формули LIFO маємо найвищу собівартість продажу, але найменший прибуток. В умовах інфляції ця формула найкращим чином сприяє відповідності витрат і доходів у Звіті про прибутки та збитки.

З іншого боку, використання формули LIFO призводить до завищення собівартості запасів у балансі та дає можливість маніпулювати показником звітного прибутку залежно від часу придбання запасів.

Тому в 2003 році формулу LIFO було вилучено з МСБО 2.

Ті самі методи розглянемо при періодичні системі обліку.

Методи визначення оцінки собівартості запасів, такі як метод стандартних витрат або метод роздрібних цін, можуть використовуватися для зручності, якщо результати приблизно дорівнюють собівартості. Стандартні витрати враховують нормативні рівні використання основних та допоміжних матеріалів, праці, а також економічної і виробничої потужності. Вони регулярно аналізуються і, в разі необхідності, переглядаються у світлі поточних умов.

II. Система періодичного списання
І. Метод конкретної ідентифікації

Показник

Кількість

Ціна

Вартість

Залишки станом на 01.10.06

500

80

40 000

Надходження: 05.10.06

350

82

28 700

Разом

850

*

68 700

Після інвентаризації залишки

230:

18 760

50

80

4 000

180

82

14 760

С/в ТМЦ

620

49 940

II. Метод середньозваженої с/в

Показник

Кількість

Ціна

Вартість

Залишки станом на 01.10.06

500

80

40 000

Надходження: 05.10.06

350

82

28 700

Разом

850

*

68 700

Після інвентаризації залишки

230

80,83

18 591

С/в ТМЦ

620

50 115

III. Метод FIFO

Показник

Кількість

Ціна

Вартість

Залишки станом на 01.10.06

500

80

40 000

Надходження: 05.10.06

350

82

28 700

Разом

850

*

68 700

Після інвентаризації залишки

230

82

18 860

С/в ТМЦ

620

49 840

IV. Метод LIFO

Показник

Кількість

Ціна

Вартість

Залишки станом на 01.10.06

500

80

40 000

Надходження: 05.10.06

350

82

28 700

Разом

850

*

68 700

Після інвентаризації залишки

230

80

18 400

С/в ТМЦ

620

50 300

Метод стандартних (нормативних) витрат. Стандартні витрати (Standard Costs) – це заплановані витрати на виробництво одиниці продукції (послуг), які базуються на нормативах використання матеріалів, праці, а також економічної та виробничої потужності. Зазвичай стандартні витрати широко використовують у практиці управління для встановлення цін, контролю та оцінки діяльності.

Типові кореспонденція обліку запасів за стандартними цінами відображено в табл. 5.9.

Таблиця 5.9. ОБЛІК ЗАПАСІВ ЗА СТАНДАРТАМИ ЦІНАМИ

Дебет рахунка

Кредит рахунка

Сума за операцією

Матеріали

Рахунки до сплати

На суму стандартної собівартості

Відхилення за матеріалами за рахунок цін

Рахунки до сплати

На суму відхилень (фактична собівартість – стандартна собівартість)

Виробництво

Матеріали

На суму стандартної собівартості матеріалів

Відхилення за матеріалами за рахунок їх використання

Відхилення

На суму відхилень (фактична собівартість – стандартна собівартість)

Готова продукція

Виробництво

Сума розподілених стандартної собівартості готової продукції

Метод роздрібних цін (Retail Method) звичайно застосовують підприємства роздрібної торгівлі в умовах великої кількості одиниць товарів, що швидко змінюються і забезпечують однакову норму прибутку та для яких неможливо використати інші методи визначення собівартості. За цього методу собівартість запасів визначається шляхом зменшення їх вартості на відповідний відсоток, який розраховується як співвідношення собівартості та роздрібної ціни наявних запасів. При цьому слід враховувати запаси, які було оцінено нижче первісної ціни реалізації.

На практиці підприємства роздрібної торгівлі досить часто використовують середній відсоток валового прибутку, який визначається для кожного підрозділу. Для забезпеченні точно оцінки запасів при застосуванні методу роздрібних цін слід періодично проводити інвентаризацію запасів.

Приклад.

Дані запасів по певні групі TOB “Писанка”, що займається роздрібною торгівлею за звітний рік наступні: С/в Роздрібна ціна Залишки запасів на початок періоду, тис грн 9000 14 800

Закупки запасів протягом періоду, тис. грн. 6500 10 600

Разом 15 500 25 400

Реалізовано запасів протягом періоду, тис. грн 21 200

Залишки запасів на кінець періоду, тис. грн 4200

Виходячи з даних розрахуємо співвідношення собівартості та роздрібної ціни, що дорівнює 61 % = (15 500 / 25 400) o 100.

Розрахований відсоток застосуємо до залишку запасів на кінець періоду за роздрібними цінами: 2562 = 4200 o 0,61

Виходячи з проведених вище розрахунків визначимо собівартість реалізованих товарів 12 938 = 15 500 – 2562

Запаси, які було реалізовано відображуються у складі витрат того звітного періоду в якому визнається дохід від реалізації запасів.

При застосуванні системи постійного обліку реалізовані запаси відображають у Звіті про прибутки та збитки за статтею “Собівартість продажу” (Див. Додаток).

Собівартість продажу продукції включає:

O виробничу собівартість реалізованої готової продукції;

O нерозподілені виробничі накладні витрати;

O наднормативні виробничі витрати запасів.

У системі періодичного обліку запасів собівартість продажу наводиться шляхом відображення операційних витрат за елементами разом із величиною зміни запасів протягом звітного періоду.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – III. Метод FIFO