Фінансове право – Лучковська С. I. – Тема 14. Правові основи банківського регулювання й нагляду

1. Місце Національного банку України у банківській системі України та його функції.

2. Поняття та зміст банківського регулювання.

3. Фінансово-правові основи банківського кредитування комерційних банків Національним банком України.

4. Банківський нагляд.

1. Місце Національного банку України у банківській системі України та його функції

Національний банк України є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження й принципи організації якого визначаються Конституцією України, Законом України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 року (далі – Закон Про НБУ) та Іншими законами України.

Він статутний капітал, що є державною власністю. Розмір статутного капіталу становить 10 мільйонів гривень та може бути збільшений за рішенням Ради Національного банку. Джерелами формування статутного капіталу Національного банку є доходи його кошторису, а при необхідності-Державний бюджет України.

Національний банк є економічно самостійним органом, який здійснює видатки за рахунок власних доходів у межах затвердженого кошторису, а у визначених Законом Про НБУ випадках – також за рахунок Державного бюджету України. Він не відповідає за зобов’язаннями органів державної влади, а органи державної влади не відповідають за зобов’язаннями Національного банку, крім випадків, коли вони добровільно беруть на себе такі зобов’язання. Також Національний банк не відповідає за зобов’язаннями інших банків, а інші банки не відповідають за зобов’язаннями Національного банку, крім випадків, коли вони добровільно беруть на себе такі зобов’язання.

Національний банк є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об’єктом права державної власності і перебуває у його повному господарському віданні. Він може відкривати свої установи, філії та представництва в Україні, а також представництва за її межами.

Керівними органами Національного банку е Рада Національного банку України та Правління Національного банку України. До складу Ради Національного банку входять члени Ради Національного банку, призначені Президентом України та Верховною Радою України (по 7 членів кожний). Члени Ради Національного банку здійснюють свої функції на громадських засадах. Голова Національного банку, який призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України, входить до складу Ради Національного банку за посадою.

Правління Національного банку згідно з Основними засадами грошово-кредитної політики через відповідні монетарні інструменти та інші засоби банківського регулювання забезпечує реалізацію грошово-кредитної політики, організує виконання Інших функцій відповідно до Закону Про НБУ та здійснює управління діяльністю Національного банку. Очолює Правління Національного банку Голова Національного банку. Кількісний та персональний склад Правління Національного банку затверджується Радою Національного банку за поданням Голови Національного банку. Заступники Голови Національного банку входять до складу Правління Національного банку за посадою.

Голова Національного банку призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України більшістю від конституційного складу Верховної Ради строком на п’ять років. Звільняється він з посади Верховною Радою України за поданням Президента України у випадках, передбачених Законом про НБУ.

Структура Національного банку будується за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням. До системи Національного банку входять центральний апарат, філії (територіальні управління), розрахункові палати. Банкнотно-монетний двір, фабрика банкнотного паперу, Державна скарбниця України, Центральне сховище, спеціалізовані підприємства, банківські навчальні заклади й інші структурні одиниці та підрозділи, необхідні для забезпечення його діяльності.

Відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України. На виконання своєї основної функції він сприяє дотриманню стабільності банківської системи, а також, у межах своїх повноважень, – цінової стабільності.

Інші функції Національного банку закріплені у статті 7 Закону про НБУ:

– відповідно до розроблених Радою Національного банку України Основних засад грошово-кредитної політики визначає та проводить грошово-кредитну політику;

– монопольно здійснює емісію національної валюти України та організує II обіг;

– виступає кредитором останньої інстанції для банків та організовує систему рефінансування;

– встановлює для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку й звітності, захисту Інформації, коштів та майна;

– організовує створення та методологічно забезпечує систему грошово-кредитної і банківської статистичної інформації та статистики платіжного балансу;

– визначає систему, порядок і форми платежів, у тому числі між банками;

– визначає напрями розвитку сучасних електронних банківських технологій, створює, координує та контролює створення електронних платіжних засобів, платіжних систем, автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації:

– здійснює банківське регулювання та нагляд;

– веде Державний реєстр банків, здійснює ліцензування банківської діяльності та операцій у передбачених законами випадках;

– веде офіційний реєстр Ідентифікаційних номерів емітентів платіжних карток внутрішньодержавних платіжних систем;

– здійснює сертифікацію аудиторів, які проводитимуть аудиторську перевірку банків, тимчасових адміністраторів та ліквідаторів банку;

– складає платіжний баланс, здійснює його аналіз та прогнозування:

– представляє Інтереси України в центральних банках інших держав, міжнародних банках та інших кредитних установах, де співробітництво здійснюється на рівні центральних банків;

– здійснює відповідно до визначених спеціальним законом повноважень валютне регулювання, визначає порядок здійснення операцій в іноземній валюті, організовує і здійснює валютний контроль за банками та іншими фінансовими установами, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій;

– забезпечує накопичення й зберігання золотовалютних резервів і здійснення операцій з ними та банківськими металами;

– аналізує стан грошово-кредитних, фінансових, цінових та валютних відносин;

– організує Інкасацію та перевезення банкнот і монет та інших цінностей, видає ліцензії на право інкасації та перевезення банкнот і монет та інших цінностей;

– реалізує державну політику з питань захисту державних секретів у системі Національного банку;

– бере участь у підготовці кадрів для банківської системи України;

– визначає особливості функціонування банківської системи України в разі введення воєнного стану чи особливого періоду, здійснює мобілізаційну підготовку системи Національного банку;

– вносить у встановленому порядку пропозиції щодо законодавчого врегулювання питань, спрямованих на виконання функцій Національного банку України;

– здійснює методологічне забезпечення з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю;

– здійснює інші функції у фінансово-кредитній сфері в межах своєї компетенції, визначеної законом;

– за спрощеною процедурою здійснює довгострокове рефінансування комерційних банків під заставу іпотечних кредитів, наданих цими банками населенню на інвестування будівництва житла в розмірі не менше ніж 80 відсотків номінально! вартості пулу іпотечних кредитів, наданого у забезпечення відповідним банкам. Національний банк підзвітний Президенту України та Верховній Раді України в межах їх конституційних повноважень. Підзвітність означає:

– призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку Верховною Радою України за поданням Президента України:

– призначення та звільнення Президентом України половини складу Ради Національного банку;

– призначення та звільнення Верховною Радою України половини складу Ради Національного банку;

– доповідь Голови Національного банку Верховній Раді України про діяльність Національного банку;

– надання Президенту України та Верховній Раді України двічі на рік інформації про стан грошово-кредитного ринку в державі.

Національний банк України має право подавати Президенту України у встановленому порядку пропозиції щодо законодавчого врегулювання питань, спрямованих на виконання функцій Національного банку України.

Національний банк та Кабінет Міністрів України проводять взаємні консультації з питань грошово-кредитної політики, розробки й здійснення загальнодержавної програми економічного та соціального розвитку. Національний банк на запит Кабінету Міністрів України надає інформацію щодо монетарних процесів. Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади на запит Національного банку надають інформацію, що має вплив на стан платіжного балансу.

Національний банк підтримує економічну політику Кабінету Міністрів України, якщо вона не суперечить забезпеченню стабільності грошової одиниці України.

Голова Національного банку або за його дорученням один із його заступників можуть брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу. У засіданнях Правління Національного банку можуть брати участь члени Уряду України з правом дорадчого голосу. Національний банк України має право подавати Кабінету Міністрів України у встановленому порядку пропозиції щодо законодавчого врегулювання питань, спрямованих на виконання функцій Національного банку України.

Не допускається втручання органів законодавчої та виконавчої влади або IX посадових осіб у виконання функцій і повноважень Ради Національного банку чи Правління Національного банку інакше, як в межах, визначених Законом України “Про Національний банк України”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Фінансове право – Лучковська С. I. – Тема 14. Правові основи банківського регулювання й нагляду