Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – Господарські товариства

Валютна безпека держави –

1) ступінь забезпеченості держави валютними коштами, достатніми для дотримання позитивного сальдо платіжного балансу, виконання міжнародних зобов’язань, накопичення необхідного обсягу валютних резервів, підтримання стабільності національної грошової одиниці;

2) стан курсоутворення, який максимально захищає від потрясінь на міжнародних валютних ринках і створює оптимальні умови для поступального розвитку вітчизняного експорту, широкомасштабного припливу в країну іноземних інвестицій, інтеграції України до світової економічної системи.

Валютна інтеграція – створення регіональних зон, у межах яких забезпечується відносно стійке співвідношення курсів національних валют або поступова заміна їх регіональною валютою, а також спільне регулювання валютних відносин та єдина валютна політика щодо інших країн. Складовими валютної інтеграції найрозвиненіших валютних об’єднань є: підтримання ринкового курсу власної валюти в межах узгодженого паритету; використання як паритету валюти країн-учасниць найсильнішої національної валюти або міжнародної розрахункової одиниці; створення спільного фонду для надання кредитів краї-нам-учасницям для підтримання курсу власної валюти; заснування міждержавного органу для грошово-кредитного та валютного регулювання.

Валютний ринок – 1) у широкому розумінні – система економічних відносин, пов’язаних з операціями купівлі-продажу іноземних валют, платіжних документів у іноземних валютах та розміщення тимчасово вільних валютних коштів; 2) з інституційного погляду – сукупність установ і організацій (банків, валютних бірж, інших фінансових інститутів), що забезпечують функціонування ринкових валютних механізмів.

Валютний союз – один з видів міжнародних валютних систем, представлений групою країн, які встановили межі взаємних коливань курсів своїх національних валют і використовують однакові засоби валютного регулювання.

Видатки бюджету – 1) за сутністю – сукупність грошових відносин, пов’язаних з розподілом і цільовим спрямуванням коштів основного централізованого грошового фонду держави; 2) за змістом – кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених бюджетом.

Видатки розвитку (капітальні видатки) – фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності.

Виконання бюджету – забезпечення своєчасного і повного надходження запланованих доходів, а також повного і безперервного фінансування передбачених бюджетом заходів.

Викуп боргу із дисконтом на вторинному ринку – скорочення обсягу державного боргу через викуп власних боргів із дисконтом (знижкою) на вторинному ринку.

Відкритий пенсійний фонд – недержавний пенсійний фонд, учасниками якого можуть бути фізичні особи незалежно від місця та характеру їх роботи.

Внутрішній борг – зобов’язання, що виникають перед внутрішніми кредиторами (резидентами).

Внутрішній ринок Європейського Союзу – простір без внутрішніх кордонів, де вільний рух товарів, послуг, капіталу, а також вільне пересування людей забезпечуються відповідно до положень Договору про заснування Європейського Союзу.

Вчення про фінанси – сукупність теоретичних положень щодо фінансів, система поглядів на фінанси.

Господарські товариства

Господарські товариства – підприємства або інші суб’єкти господарювання, створені юридичними особами та/або громадянами шляхом об’єднання їх майна та участі в підприємницькій діяльності товариства з метою отримання прибутку.

Грошові доходи домогосподарств – доходи, які складаються із суми грошових та натуральних (у грошовій оцінці) надходжень, отриманих членами домогосподарства у вигляді оплати праці (за винятком податку з доходів та обов’язкових відрахувань), доходів від підприємницької діяльності та само-зайнятості, доходів від власності у вигляді відсотків, дивідендів, продажу акцій та інших цінних паперів, надходжень від продажу нерухомості, особистого та домашнього майна, худоби, сільськогосподарської продукції з особистого підсобного господарства та продуктів, отриманих у порядку самозаготівель, пенсій, стипендій, соціальних допомог (включно із пільгами та субсидіями готівкою на оплату житлово-комунальних послуг, електроенергії, для відшкодування витрат населення на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого палива, компенсаційних виплат за невикористане право на санаторно-курортне лікування, за пільговий проїзд окремих категорій громадян тощо), грошових допомог від родичів та інших осіб.

Грошово-кредитна безпека – стан грошово-кредитної системи, який характеризується стабільністю грошової одиниці, доступністю кредитних ресурсів та таким рівнем інфляції, що забезпечує економічне зростання та підвищення реальних доходів населення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – Господарські товариства