Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – ПЕРЕДМОВА

Історія розвитку людства яскраво підтверджує незаперечну істину – діалектика духовного і матеріального становить квінтесенцію буття на Землі. Маючи глибоку філософську природу, така діалектика постійно відтворює майбутнє. Майбутнє будь-якого суспільства залежить від законів, які сформовані

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – Розділ 1.ПРЕДМЕТ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ ЯК ПІЗНАННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСІВ

1.1. Предмет фінансової науки Розробка наукових підходів до трактування сутності фінансів е однією з найскладніших проблем фінансової науки і практики, оскільки сутність глибоко захована за зовнішніми формами її вияву, за допомогою яких різноманітні фінансові

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – 1.1. Предмет фінансової науки

1.1. Предмет фінансової науки Розробка наукових підходів до трактування сутності фінансів е однією з найскладніших проблем фінансової науки і практики, оскільки сутність глибоко захована за зовнішніми формами її вияву, за допомогою яких різноманітні фінансові

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – 1.2. Сутність фінансів

Теоретичне осмислення сутності фінансів є складним та відповідальним творчим процесом, оскільки лише на основі пізнання глибинних основ явища або процесу можна виявити чинники, що впливають на нього, дослідити при-чинно-наслідкові зв’язки та використовувати здобуті знання

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – 1.3. Необхідність та характерні особливості фінансів

Фінанси як об’єктивне явище тісно пов’язані з життєдіяльністю людини, умовами господарювання та розвитком суспільства загалом. Задоволення різноманітних потреб суспільства у межах національної держави є надзвичайно важливим завданням, яке значною мірою реалізується за допомогою фінансів

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – 1.4. Функції фінансів

Функції економічної категорії є її внутрішніми властивостями, які виявляються у процесі практичної діяльності. Переважна більшість вітчизняних науковців і практиків визнають, що фінансам притаманні дві основні функції: розподільна і контрольна. Розподільна функція є головною і

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – 1.5. Фінансова система

Ефективність організації фінансів та прагматизм реалізації фінансових відносин і фінансової політики у державі залежать насамперед від оптимальної побудови та дієздатності фінансової системи. Термін “система” (з грец. – “поєднання”, “утворення”) найчастіше трактується як сукупність визначених

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – Розділ 2.ГЕНЕЗИС І ЕВОЛЮЦІЯ ФІНАНСІВ

2.1. Фінанси як економічна категорія Фінанси – важлива, складна та багатогранна економічна категорія. Поняття “фінанси” походить від лат. Finansia – “платіж”. Вперше цей термін був застосований в Італії у ХШ ст., зокрема у Флоренції,

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – 2.1. Фінанси як економічна категорія

2.1. Фінанси як економічна категорія Фінанси – важлива, складна та багатогранна економічна категорія. Поняття “фінанси” походить від лат. Finansia – “платіж”. Вперше цей термін був застосований в Італії у ХШ ст., зокрема у Флоренції,

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – 2.2. Історичний характер фінансів

Виникнення фінансів пов’язане з існуванням держави і товарно-грошових відносин. Держава для виконання покладених на неї функцій потребувала певних грошових коштів, які могла отримати в результаті розподілу суспільного продукту. Фінанси як об’єктивна економічна категорія виражають

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – Розділ З. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ НАУКИ

3.1. Історичні передумови виникнення фінансової науки та її роль у суспільстві Фінансова наука є невід’ємною складовою науки як системи знань. Під наукою розуміють різні поняття, у неї вкладають відповідний зміст. Враховуючи багато аспектність та

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – 3.1. Історичні передумови виникнення фінансової науки та її роль у суспільстві

3.1. Історичні передумови виникнення фінансової науки та її роль у суспільстві Фінансова наука є невід’ємною складовою науки як системи знань. Під наукою розуміють різні поняття, у неї вкладають відповідний зміст. Враховуючи багато аспектність та

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – 3.2. Сутність та структура фінансової науки

У суспільно-історичних реаліях фінансова наука постає у трьох виявах: – як певна сукупність знань, відомостей, інформації про фінанси; – діяльність, пов’язана з продукуванням знань про фінанси; – сукупність колективів, інститутів, установ і підрозділів, які

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – 3.3. Зміст системи фінансових наукових знань та інструментарій фінансової науки

Фінансова наука – дуже розгалужена і диференційована система наукових знань, видів і форм наукової діяльності. Кожна структурна частина зумовлена потребами пізнавальної і практичної фінансової діяльності та відображає багатоаспектне і багатоцільове призначення фінансів як науки.

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – 3.4. Розвиток фінансової науки у ХУ-ХІХ ст

До XV ст. фінансової науки як окремої галузі наукових знань не існувало, хоча окремі її аспекти розглядались філософією, зокрема представниками античної науки Арістотелем, Платоном, Ксенофонтом, Ціцероном та іншими. Практичні питання фінансів за часів рабовласницького

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – 3.5. Світова фінансова наука у XX ст

Найвищого рівня розвитку фінансова наука досягла у XX ст. У цей час формуються фінансові наукові школи, розробляються нові теоретичні положення, доктрини, фінансова наука набуває особливого забарвлення. її результатами керуються підприємці, вчені, державні і політичні

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – 3.6. Розвиток фінансової науки у сучасний період

Сучасна фінансова наука, маючи міцну теоретичну базу, вирішує дуже складні питання суспільного життя. Розширилась сфера досліджень, ускладнилися завдання науки. Сучасні науковці основну увагу приділяють розв’язанню проблем, пов’язаних із пошуком додаткових джерел доходів, які можна

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – Розділ 4.ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВЕ ПРАВО

4.1. Фінансова політика, її сутність, види і значення У кожній державі реалізується певна економічна політика, яка впливає на всі стадії суспільного відтворення. Важливою складовою економічної політики держави є фінансова політика – сукупність розподільних і

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – 4.1. Фінансова політика, її сутність, види і значення

4.1. Фінансова політика, її сутність, види і значення У кожній державі реалізується певна економічна політика, яка впливає на всі стадії суспільного відтворення. Важливою складовою економічної політики держави є фінансова політика – сукупність розподільних і

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – 4.2. Фінансовий механізм та його роль у реалізації фінансової політики

Свою фінансову політику держава реалізує за допомогою фінансового механізму, склад і структура якого визначаються рівнем розвитку економіки, відносинами власності, історичними та національними особливостями окремої країни. Фінансовий механізм у широкому розумінні – комплекс фінансових методів

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – Фінансові методи

Свою фінансову політику держава реалізує за допомогою фінансового механізму, склад і структура якого визначаються рівнем розвитку економіки, відносинами власності, історичними та національними особливостями окремої країни. Фінансовий механізм у широкому розумінні – комплекс фінансових методів

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – Фінансовий контроль

Фінансовий контроль класифікується за певними ознаками (рис. 4.3). Залежно від суб’єктів, що здійснюють фінансовий контроль, виділяють такі види. Державний фінансовий контроль призначений для реалізації фінансової політики держави (розроблення, затвердження і виконання бюджетів всіх рівнів,

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – 4.3. Поняття та система фінансового права

Забезпечення цілеспрямованого функціонування фінансового механізму і відповідно реалізації фінансової політики здійснюється за допомогою норм фінансового права. Фінансова діяльність держави як діяльність уповноважених органів щодо утворення, розподілу і використання централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – Розділ 5.ПОДАТКИ. ПОДАТКОВА СИСТЕМА

5.1. Сутність, необхідність та види податків Податки – дуже складна фінансова категорія, яка здійснює вплив на всі економічні явища та процеси. Це обов’язковий елемент економічної системи будь-якої держави незалежно від моделі економічного розвитку та

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – 5.1. Сутність, необхідність та види податків

5.1. Сутність, необхідність та види податків Податки – дуже складна фінансова категорія, яка здійснює вплив на всі економічні явища та процеси. Це обов’язковий елемент економічної системи будь-якої держави незалежно від моделі економічного розвитку та

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – 5.2. Податкова політика і податкова система України

Історія розвитку оподаткування свідчить, що податки можуть бути не тільки джерелом поповнення бюджетів, а й інструментом регулювання тих чи інших соціально-економічних процесів. Свідоме використання податків для досягнення відповідних цілей проходить у рамках податкової політики,

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – 5.3. Організація податкової роботи та діяльність державної податкової служби

Податкова робота – це діяльність держави, її органів, платників податків у процесі правового регламентування, нарахування, сплати та зарахування податків і податкових платежів, а також контролю за своєчасністю та повнотою їх надходження до бюджету. Суб’єктами

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – Розділ 6.БЮДЖЕТ. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

6.1. Соціально-економічна сутність, необхідність та призначення бюджету Бюджет держави – центральна ланка фінансової системи суспільства. У фінансовій теорії і практиці його розглядають з двох позицій: – за сутністю економічної категорії; – за матеріальним вираженням

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – 6.1. Соціально-економічна сутність, необхідність та призначення бюджету

6.1. Соціально-економічна сутність, необхідність та призначення бюджету Бюджет держави – центральна ланка фінансової системи суспільства. У фінансовій теорії і практиці його розглядають з двох позицій: – за сутністю економічної категорії; – за матеріальним вираженням

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – 6.2. Бюджетна політика і бюджетний механізм

Бюджетна політика є складовою економічної політики держави та фінансової політики. Основа бюджетної політики – розроблення напрямів використання бюджету відповідно до засад соціально-економічного розвитку суспільства. У процесі такого розроблення держава визначає конкретні форми, методи і

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – 6.3. Бюджетний устрій та бюджетна система

Бюджетний устрій – організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, розподіл доходів і видатків між окремими ланками, правові основи функціонування бюджетів, встановлення характеру взаємовідносин між бюджетами, взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної системи. Бюджетний

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – 6.4. Економічна сутність і склад доходів бюджету

Доходи бюджету держави, їхній зміст доцільно розглядати з використанням тих же підходів, що й зміст бюджету. Як об’єктивна економічна категорія бюджет держави відображає такі грошові відносини, котрі пов’язані з розподілом і перерозподілом ВВП з

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – Податкові надходження

1. Податкові надходження. Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості: податок на прибуток підприємств (крім підприємств комунальної власності); податок з доходів фізичних осіб, що утримується з фонду оплати праці в

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – Неподаткові надходження

1. Податкові надходження. Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості: податок на прибуток підприємств (крім підприємств комунальної власності); податок з доходів фізичних осіб, що утримується з фонду оплати праці в

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – 6.5. Видатки бюджету, їх сутність, склад і класифікація

Видатки бюджету відіграють провідну роль у фінансовому забезпеченні потреб соціально-економічного розвитку суспільства. На обсяги, склад і структуру видатків впливають обсяги і характер функцій держави, адже в умовах товарно-грошових відносин будь-яка держава повноцінно зможе виконувати

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – 6.6. Бюджетні права та бюджетна ініціатива

Бюджетні права – сукупність юридичних норм, які визначають бюджетний устрій країни, права органів державної влади, державного управління і місцевого самоврядування у процесі складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів, а також складання і затвердження звітів

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – 6.7. Бюджетний процес

Процедура, за якою відбувається бюджетний процес, визначається бюджетним регламентом. Бюджетний регламент – документ, у якому встановлюється порядок, строк складання, розгляду та затвердження бюджету, а також організація його виконання. Бюджетний регламент визначає: – чітке розмежування

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – Складання проекту бюджету

Процедура, за якою відбувається бюджетний процес, визначається бюджетним регламентом. Бюджетний регламент – документ, у якому встановлюється порядок, строк складання, розгляду та затвердження бюджету, а також організація його виконання. Бюджетний регламент визначає: – чітке розмежування

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – Розгляд і затвердження бюджету

2. Розгляд і затвердження бюджету. Не пізніше ніж через п’ять днів після подання Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України до Верховної Ради України міністр фінансів доповідає на пленарному засіданні Верховної Ради

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – Виконання бюджету

3. Виконання бюджету. Це забезпечення своєчасного і повного надходження запланованих доходів, а також повного і безперервного фінансування передбачених бюджетом заходів. Участь у виконанні бюджетів беруть підприємства, організації та установи усіх форм власності, а також

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – Розділ 7.БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ

7.1. Поняття стану бюджетного фонду та дефіциту бюджету Бюджетний фонд як об’єктивна обумовлена економічна форма руху частини вартості валового продукту, що пройшла відповідні стадії розподілу і надійшла в розпорядження держави для задоволення суспільних потреб,

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – 7.1. Поняття стану бюджетного фонду та дефіциту бюджету

7.1. Поняття стану бюджетного фонду та дефіциту бюджету Бюджетний фонд як об’єктивна обумовлена економічна форма руху частини вартості валового продукту, що пройшла відповідні стадії розподілу і надійшла в розпорядження держави для задоволення суспільних потреб,

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – 7.2. Соціально-економічні наслідки бюджетного дефіциту

Світова фінансова наука неоднозначно підходить до оцінки наслідків впливу бюджетного дефіциту на соціально-економічні процеси у суспільстві. Тому, розглядаючи соціально-економічні наслідки бюджетного дефіциту, необхідно враховувати різні чинники та способи впливу дефіциту на розвиток економіки, соціальної

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – 7.3. Джерела фінансування дефіциту бюджету та їх класифікація

У сучасній теорії і практиці фінансів у зв’язку з бюджетними дефіцитами вживають такі поняття: фінансування бюджету, джерела фінансування (покриття) бюджетного дефіциту, дефіцитне фінансування. Два останніх поняття були відомі в Україні, а перше – запозичене

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – 7.4. Методи обмеження та шляхи скорочення дефіциту бюджету

У світовій практиці одним із найважливіших методів боротьби з хронічними дефіцитами, основним видом діяльності, спрямованої на зниження обсягів державного боргу, інфляції і досягнення сталого розвитку, було застосування спеціальних фіскальних правил. Це правила і процедури,

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – Розділ 8. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ

8.1. Економічна природа та роль державного кредиту Питання державного кредиту, дослідження державного боргу мають давню традицію як у зарубіжній, так і у вітчизняній фінансовій науці. Батьківщиною державного кредиту вважається Англія. Зокрема, вміле використання державного

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – 8.1. Економічна природа та роль державного кредиту

8.1. Економічна природа та роль державного кредиту Питання державного кредиту, дослідження державного боргу мають давню традицію як у зарубіжній, так і у вітчизняній фінансовій науці. Батьківщиною державного кредиту вважається Англія. Зокрема, вміле використання державного

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – 8.2. Форми державного кредиту та класифікація державних позик

Державний кредит є невід’ємною складовою економічної і фінансової системи держави. У теорії і на практиці його прийнято поділяти на внутрішній і міжнародний державний кредит, кожен з яких у свою чергу має свої особливості і

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – 8.3. Державний борг: сутність та соціально-економічні наслідки

Неминучим і закономірним наслідком застосування державного кредиту є державний борг. З’ясування суті та економічної природи державного боргу має важливе теоретичне й практичне значення. Ще донедавна поняття “державний борг” у вітчизняній фінансовій науці трактувалося однозначно

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – 8.4. Управління державним боргом

Виникнення державного боргу і накопичення заборгованості зумовлюють необхідність забезпечення ефективного управління ним. Управління державним боргом – комплекс заходів, що здійснюються державою в особі уповноважених органів щодо визначення обсягів та умов залучення коштів, їх розміщення