Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – Виконання бюджету

3. Виконання бюджету.

Це забезпечення своєчасного і повного надходження запланованих доходів, а також повного і безперервного фінансування передбачених бюджетом заходів. Участь у виконанні бюджетів беруть підприємства, організації та установи усіх форм власності, а також населення, які пов’язані з доходами і видатками бюджетів. Виконання Державного бюджету України забезпечує Кабінет Міністрів України. Міністерство фінансів України здійснює загальну організацію та управління виконанням Державного бюджету України, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

В Україні застосовується казначейська форма обслуговування державного! місцевих бюджетів України, яка передбачає здійснення Державним казначейством України:

– операцій з коштами державного бюджету;

– розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів;

– контролю бюджетних повноважень під час зарахування надходжень, прийняття зобов’язань та проведення платежів;

– бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання державного і місцевих бюджетів.

В основу діяльності Державного казначейства покладено принцип “єдиної каси”, що в поєднанні з централізованою казначейською телекомунікаційною системою дає змогу мати вичерпну інформацію про щоденний стан державних фінансів і забезпечує можливість гнучкого маневрування державними грошовими ресурсами. Безпосередньо касове виконання бюджету здійснюється через банківські установи. Банківські установи здійснюють приймання та зарахування на відповідні рахунки бюджету податків та зборів, приймання і видачу коштів спеціального фонду установ, розрахункове і касове обслуговування установ і організацій, які фінансуються з місцевих бюджетів. Державний бюджет України виконується за розписом, який затверджується міністром фінансів України відповідно до бюджетних призначень у місячний строк після набрання чинності законом про Державний бюджет України.

4. Складання і затвердження звітності про виконання бюджетів є завершальним етапом бюджетного процесу. Тому бюджетну звітність відносять до вищого етапу узагальнення інформації про виконання бюджетів. За характером показників бюджетна звітність – сукупність упорядкованих взаємопов’язаних даних, що характеризують умови, кількісні та якісні результати виконання бюджетів. Показники звітності базуються на інформації поточного бухгалтерського обліку, тобто на даних, які зумовлюють їхню реальність та достовірність. Значення звітності про виконання бюджетів в економічній літературі сумнівам не піддається. З одного боку, за допомогою показників бюджетної звітності можна дати оцінку стану виконання бюджетів з кількісної та якісної сторони, визначити тенденції та закономірності, що мають місце у суспільстві. З іншого – у процесі аналізу показників виконання бюджету можна розрахувати рівень позитивного та негативного впливу окремих чинників на відхилення окремих показників по доходах і видатках, на підставі чого визначити шляхи збільшення дохідної частини та економії видаткової частини бюджетів. Результати такого аналізу використовуються під час складання проектів бюджетів на наступний рік. Таким чином, як завершальна стадія бюджетного процесу складання, затвердження та аналіз звітності про виконання бюджетів є невід’ємною і важливою складовою робіт, пов’язаних із початковою, першою стадією бюджетного процесу, що впливає надалі на якість наступних його етапів. Цим і визначається роль та місце бюджетної звітності у бюджетному процесі.

ПРАКТИКУМ

Базові терміни і поняття

Бюджет держави, бюджетна політика, бюджетна стратегія, бюджетна тактика, бюджетний механізм, бюджетний устрій, бюджетна система, до ходи бюджету, видатки бюджету, бюджетне фінансування, міжбюджетні трансферти, бюджетні права, бюджетний регламент, бюджетний процес, бюджетне планування, виконання бюджету, бюджетна звітність, бюджетна класифікація, бюджетне прогнозування, бюджетне регулювання, бюджетний розпис.

Контрольні запитання і завдання

1. Які ознаки властиві бюджетним відносинам?

2. Сукупність яких грошових відносин характеризує бюджет держави як об’єктивну економічну категорію?

3. У чому полягає сутність бюджету як економічної категорії?

4. Які функції виконує бюджет держави як економічна категорія? У чому їхні особливості?

5. У чому виявляються особливості бюджету держави за змістом, формою, організаційною побудовою та правовим характером?

6. Яке основне призначення бюджету держави?

7. Що ви розумієте під бюджетною політикою?

8. Що розуміють під бюджетною стратегією та бюджетною тактикою?

9. У чому полягає сутність бюджетного механізму?

10. Що ви розумієте під бюджетним устроєм країни?

11. Дайте визначення бюджетної системи і поясніть його.

12. Які ланки входять до бюджетної системи і який між ними взаємозв’язок?

13. На яких принципах грунтується бюджетна система України?

14. Що ви розумієте під доходами бюджетів?

15. Назвіть методи формування доходів бюджету та охарактеризуйте їх.

16. Як класифікуються доходи бюджету?

17. Які особливості формування доходів місцевих бюджетів?

18. Яке визначення видатків бюджету наведено у Бюджетному кодексі України?

19. Які відмінності між видатками бюджету і витратами?

20. Сукупність яких грошових відносин становить зміст видатків?

21. За якими ознаками класифікуються видатки бюджету?

22. Що ви розумієте під бюджетним фінансуванням?

23. Що ви розумієте під бюджетними правами?

24. Що ви розумієте під бюджетним регламентом?

25. У чому полягає зміст бюджетного процесу?

Рекомендована література

1. Бюджетний кодекс України: закон, засади, коментар / За ред. О. В. Тур-чинова і Ц. Г. Огня. – К.: Пар лам. вид-во, 2002. – 320 с.

2. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосова. – К.: КНБУ, 2004. – 864 с.

3. Василии ОД., Павлюк К. В. Бюджетна система України: Підручник. – К.: Центр навч. л-ри, 2004. – 544 с.

4. Дем’янишин ВТ. Бюджетний механізм держави: сутність та роль у регулюванні соціально-економічних процесів // Формування ринкових відносин в Україні. -■ 2007. – № 11.

5. Дем’янишин ВТ. Складання проекту бюджету держави: прагматика, проблематика та шляхи удосконалення // Світ фінансів. – 2007. – № 4.

6. Дем’янишин ВТ. Теоретична концептуалізація бюджету держави // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 9.

7. Дем’янишин ВТ. Теоретичні засади бюджетної політики // Світ фінансів.

– 2007. – №1.

8. Павлюк К. В. Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної економіки України: Монографія. – К.: НДФІ, 2006. – 584 с.

9. Пасічник Ю. В. Бюджетний потенціал економічного зростання в Україні: Монографія. – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток ЛТД”, 2005. – 642 с.

10. Фінанси: вишкіл студії: Навч. посіб. / За ред. д. е. н., проф. СІ. Юрія.

– T.: Карт-бланш, 2002. – 357 с.

11. Чечетов М. В., Чечетова Н. Ф., Бережна А. Ю. Бюджетний менеджмент: Навч. посіб.: У 2 ч. – Ч. 1. – X.: Видав, дім “ІНЖЕК”, 2004. – 560 с.

12. Чугунов І. Я. Бюджетний механізм регулювання економічного розвитку: Монографія / Ред. кол.: Ю. О. Лупенко, Н. І. Костіна, І. О. Луніна. – К.: НІОС, 2003. – 485 с

13. Юрій СТ., Бескид ИМ. та ін. Бюджетна система України: Навч. посіб.

– К: НІОС, 2000. – 400 с.

14. Юрій СЛ., Дем’янишин В. Г., Буздуган ЯМ. Антологія бюджетного механізму: Монографія. – Т.: Бкон. думка, 2001. – 250 с.

15. Юрій СЛ., Іванух РА., Дусановський СЛ. Економічні та соціальні аспекти розвитку господарського комплексу України. – T.: Збруч, 2003. – 327 с.

16. Юрій СЛ., Стоян ВТ., Даневич О. С. Казначейська система: Підручник.

– 2-ге вид., змін, і доп. – Т.: Карт-бланш, 2006. – 818 с.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – Виконання бюджету