Бюджетна система – Федосов В. М. – 13.4. Касове виконання державного бюджету за доходами і видатками

Касове виконання державного бюджету – це процес, що передбачає дотримання відповідних вимог, основними з яких є:

1) відкриття рахунків із виконання бюджету в системі органів Державної казначейської служби;

2) здійснення видатків, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний рік, у межах реальних надходжень і в терміни, що дають можливість виконати відповідну бюджетну програму й погасити державний борг;

3) проведення процедур попереднього й поточного контролю під час здійснення витрат.

Державна казначейська служба України здійснює платежі за видатками державного бюджету через систему своїх органів за допомогою безготівкового перерахування коштів. З цією метою органам казначейства відкрито рахунок, який називається “Єдиний казначейський рахунок”.

Єдиний казначейський рахунок – це рахунок, відкритий Державній казначейській службі України в Національному банку України для обліку коштів та здійснення розрахунків у Системі електронних платежів Національного банку України. На єдиний казначейський рахунок (ЄКР) зараховуються податки, збори, інші обов’ язкові платежі державного та місцевих бюджетів і надходження з інших джерел. З них органи казначейства здійснюють платежі безпосередньо на користь суб’ єктів господарської діяльності, котрі виконали роботи або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів. Він об’ єднує 28 субрахунків, що діють в єдиному режимі та через які органи Державної казначейської служби проводять операції з коштами.

На єдиному казначейському рахунку виконується облік усіх здійснюваних на ньому операцій, що дає можливість Державній казначейській службі України мати в реальному режимі часу інформацію про:

– баланс єдиного казначейського рахунку, отриманий як результат здійснення операцій на всіх субрахунках єдиного казначейського рахунку;

– рух коштів за доходами державного бюджету відповідно до бюджетної класифікації;

– рух коштів за видатками державного бюджету відповідно до бюджетної класифікації;

– рух коштів за місцевими бюджетами з моменту їх обслуговування в системі Державної казначейської служби України;

– результати виконання бюджетів.

Функціонування єдиного казначейського рахунку забезпечує:

– повну незалежність держави від банківської системи у справі контролю та обліку коштів бюджету;

– доскональну базу даних за бюджетними показниками;

– облік коштів, що надходять до державного бюджету та місцевих бюджетів;

– розподіл загальнодержавних податків, зборів та обов’ язко-вих платежів між державним бюджетом і місцевими бюджетами за нормативами, затвердженими Верховною Радою України;

– зарахування на рахунки місцевих бюджетів належних їм коштів відповідно до нормативів та результатів взаєморозрахунків;

– дотримання принципу цільового використання бюджетних коштів завдяки здійсненню попереднього контролю;

– подання інформації органам законодавчої та виконавчої влади щодо здійснених на єдиному казначейському рахунку операцій;

– оптимальні можливості для прийняття представниками законодавчої та виконавчої влади оперативних рішень щодо використання залишків коштів єдиного казначейського рахунку.

Джерелом здійснення видатків з єдиного казначейського рахунку є надходження на балансовий рахунок № 3510 “Доходи Державного бюджету”, загальна сума якого щоденно (або в режимі реального часу) перераховується на балансовий рахунок № 3513 “Кошти державного бюджету”.

Залишки коштів на бюджетних рахунках органів казначейства, відкритих в установах банків за балансовим рахунком № 3513 “Кошти державного бюджету”, мають бути позитивними. Дебетове сальдо за ним не допускається. Бюджетні кошти розпорядників коштів, які перебувають на їх реєстраційних рахунках, використовуються ними відповідно до затверджених асигнувань та лімітів видатків.

З метою поліпшення ефективності управління бюджетними коштами наказом Державної казначейської служби України від 11 лютого 2002 р. № 23 затверджено Порядок управління єдиним казначейським рахунком. Цей порядок передбачає організацію роботи в центральному апараті ДКС України, установлення ліміту ЄКР, а також його підкріплення. Відповідно до Порядку виконання державного бюджету за видатками за умови функціонування внутрішньої платіжної системи відповідні Управління формують реєстри та зведені реєстри на виділення бюджетних асигнувань.

Запровадження ЄКР дає змогу централізувати бюджетні кошти і забезпечити досконалу базу даних за бюджетними показниками; швидше перераховувати за призначенням кошти, що надходять до державного та місцевого бюджетів; розподіляти загальнодержавні податки, збори та обов’ язкові платежі між державним і місцевими бюджетами; дотримуватися принципу цільового спрямування бюджетних коштів через здійснення попереднього контролю, забезпечувати повну незалежність держави від банківської системи у справі контролю та обліку доходів і платежів.

В органах казначейства, у свою чергу, відкриваються бюджетні та небюджетні рахунки.

Бюджетні рахунки – рахунки, які відкриваються в органах Державної казначейської служби України для забезпечення казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів.

Бюджетні рахунки для зарахування надходжень (рахунки за надходженнями) – рахунки для зарахування доходів бюджетів, надходжень у частині повернення до бюджетів бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії.

Бюджетні рахунки для операцій клієнтів з бюджетними коштами – рахунки для здійснення операцій за асигнуваннями, передбаченими на виконання відповідних програм і заходів у державному та місцевих бюджетах, які відкриваються розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів, відокремленим структурним підрозділам розпорядників бюджетних коштів і поділяються на:

– реєстраційні рахунки, які відкриваються розпорядникам бюджетних коштів, відокремленим структурним підрозділам розпорядників бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету для обліку операцій з виконання загального фонду кошторисів;

– спеціальні реєстраційні рахунки, які відкриваються розпорядникам бюджетних коштів, відокремленим структурним підрозділам розпорядників бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету для обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторисів;

– рахунки одержувачів бюджетних коштів, які відкриваються одержувачам бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету загального та/або спеціального фондів для обліку операцій з виконання плану використання бюджетних коштів;

– рахунки, які відкриваються розпорядникам бюджетних коштів для здійснення загальнодержавних видатків;

– рахунки, які відкриваються розпорядникам коштів місцевих бюджетів для обліку руху коштів загального та/або спеціального фондів місцевих бюджетів за міжбюджетними трансфертами;

– особові рахунки, які відкриваються розпорядникам коштів місцевих бюджетів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету для обліку руху коштів, виділених із загального та/або спеціального фондів місцевих бюджетів для розподілу між розпорядниками й одержувачами коштів місцевих бюджетів, а також відокремленими структурними підрозділами розпорядників коштів місцевих бюджетів.

Інші бюджетні рахунки – рахунки, які відкриваються за відповідними кодами бюджетної класифікації для здійснення операцій з обслуговування внутрішніх та зовнішніх боргових зобов’ я-зань держави та в інших випадках, визначених нормативно-правовими актами.

Рахунки для обліку операцій з фінансування бюджетів, Передбачених Законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Бюджетні рахунки відкриваються щорічно на початок нового бюджетного періоду відповідно до Закону України про Державний бюджет України та рішень про місцеві бюджети на відповідний рік. У разі неприйняття або несвоєчасного прийняття Закону України про Державний бюджет України відкриваються рахунки попереднього бюджетного періоду. Спеціальні реєстраційні рахунки, на яких зберігаються залишки коштів для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення, відкриваються в наступному бюджетному періоді з перенесенням невитрачених у попередньому періоді залишків коштів.

Небюджетні рахунки – рахунки, які відкриваються органами Державного казначейства України у випадках, передбачених законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, підприємствам, установам, організаціям за операціями, що не належать до операцій виконання бюджетів.

Розпорядники бюджетних коштів для відкриття бюджетних рахунків подають до органу казначейства такі документи:

А) заяву про відкриття рахунків установленого зразка за підписом керівника й головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки зі зразками підписів надано право першого та другого підписів;

Б) копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав довідку;

В) копію належно зареєстрованого установчого документа (статуту, положення, засновницького договору), засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально. Положення, які затверджуються постановами Кабінету Міністрів України чи указами Президента України, нотаріального засвідчення не потребують;

Г) копію документа, що підтверджує взяття клієнта на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально;

Д) картку зі зразками підписів та відбитка печатки у двох примірниках;

Е) копію документа, що підтверджує реєстрацію клієнта у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально;

Ж) затверджений кошторис розпорядників бюджетних коштів, крім видатків бюджетів, кошториси для здійснення яких не складаються.

Одержувачі бюджетних коштів для відкриття рахунків подають до органу казначейства такі самі документи.

Для відкриття рахунків клієнти подають до органів казначейства картку зі зразками підписів осіб, яким відповідно до законодавства чи установчих документів клієнта надано право розпорядження рахунками і підписання платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документів.

На кожного з клієнтів формуються справи з юридичного оформлення рахунків.

Бюджетні рахунки для операцій клієнтів із бюджетними коштами відкриваються щорічно на початок нового бюджетного періоду. При цьому розпорядники бюджетних коштів та відокремлені структурні підрозділи розпорядників бюджетних коштів, яким в органах казначейства справи з юридичного оформлення рахунків уже заведені (у минулі бюджетні періоди), обов’ язково подають затверджений кошторис на відповідний рік, а одержувачі – план використання бюджетних коштів.

Днем відкриття рахунків вважається дата, зазначена на заяві про відкриття рахунків у розділі “Відмітки органу Державного казначейства України”.

Документи на відкриття всіх рахунків подають до органу казначейства особи, які мають відповідні повноваження та право першого або другого підпису.

Розрахунок та установлення ліміту каси проводять клієнти, які обслуговуються в органах Державної казначейської служби України, самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі, що підписується особами, яким надано право першого та другого підписів, відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України. Для кожного клієнта складається окремий розрахунок установлення ліміту залишку готівки в касі.

У процесі здійснення операцій з бюджетними коштами Державна казначейська служба України:

По-перше, готує фінансові звіти та діє як злагоджений механізм, що концентрує бюджетні кошти в єдиній системі рахунків підпорядкованих структур і створює єдину інформаційну базу. Інформація, яку надає ДКС України уряду, дає змогу оцінити ефективність роботи органів державного управління й отримати прозоріше уявлення про економічні наслідки бюджетної політики, провадженої урядом держави;

По-друге, здійснює контроль за всіма операціями, пов’ язаними з надходженнями та видатками. Маючи інформацію, коли і які витрати здійснюватимуть бюджетні установи, ДКС України, оперативно управляючи вільними залишками коштів, може вносити пропозиції щодо зменшення залучення обсягів короткострокових запозичень, погашення внутрішньокасових розривів, що сприятиме економії бюджетних коштів, які спрямовуються на погашення державного боргу та на витрати, пов’ язані з його обслуговуванням.

У процесі виконання державного бюджету за доходами органи казначейства здійснюють такі функції:

– установлюють порядок відкриття та відкривають рахунки в управліннях ДКС України для зарахування податків і зборів (обов’ язкових платежів) до бюджету (далі – платежі);

– ведуть бухгалтерський облік доходів бюджету відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 28 листопада 2000 р. № 119, у розрізі кодів бюджетної класифікації доходів;

– здійснюють розподіл платежів до державного та місцевих бюджетів відповідно до нормативів відрахувань, затверджених Законом про Державний бюджет України на відповідний рік, та перераховують за належністю розподілені кошти;

– здійснюють розподіл у розмірах, визначених законодавством, інших платежів, що зараховуються до державного бюджету та перераховують за належністю розподілені кошти;

– готують розрахункові документи і проводять повернення надмірно або помилково сплачених платежів до бюджету на підставі висновків органів Державної податкової служби, рішень судових органів, що здійснюють контроль за нарахуванням та сплатою платежів тощо;

– здійснюють відшкодування податку на додану вартість на підставі висновків органів Державної податкової служби та рішень судових органів;

– складають щоденну, періодичну та річну звітність за доходами відповідно до кодів бюджетної класифікації доходів та подають її відповідним органам, що здійснюють контроль за нарахуванням і сплатою платежів до бюджету.

Органи Державної казначейської служби України здійснюють операції з обробки платежів у такій послідовності:

– повернення надмірно та/або помилково зарахованих коштів;

– відшкодування платникам податку на додану вартість;

розподіл платежів до бюджету за нормативами, установленими законодавчими актами;

відшкодування дотацій місцевим бюджетам.

Платники податків (юридичні та фізичні особи) сплачують податки і збори (обов’ язкові платежі) у безготівковій або готівковій формах. Платежі сплачуються платниками через установи банків, у яких вони обслуговуються, або через установи Укрпош-ти, установи Ощадного банку за місцезнаходженням платника.

Платежі до бюджету зараховуються на рахунки, відкриті в органах казначейства за відповідними балансовими рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

В основі казначейського обслуговування державного бюджету за видатками лежить комплекс організаційних процедур щодо забезпечення обліку видаткових операцій, здійснення контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів та формування фінансової звітності про виконання бюджетів за видатками.

До повноважень Державної казначейської служби України з касового виконання бюджету за видатками належать:

O відкриття рахунків для розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

O ведення зведених реєстрів розпорядників бюджетних коштів;

O здійснення оперативного прогнозування та касового планування бюджетних коштів згідно з бюджетним розписом;

O перерахування бюджетних коштів їх розпорядникам;

O оплата витрат розпорядників бюджетних коштів;

O облік та звітність по операціях касового виконання бюджету за видатками;

O закриття реєстраційних рахунків по закінченні бюджетного періоду.

Відповідно до Бюджетного кодексу виділяють такі стадії виконання державного бюджету за видатками:

1) установлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на основі та в межах затвердженого бюджетного розпису;

2) затвердження кошторисів розпорядникам бюджетних коштів;

3) взяття бюджетних зобов’язань;

4) отримання товарів, робіт і послуг;

5) здійснення платежів;

6) використання товарів, робіт і послуг на виконання бюджетних програм.

Стаття 58 Бюджетного кодексу передбачає, що Державна казначейська служба України забезпечує достовірність інформації про виконання Державного бюджету України.

Звітність про виконання бюджетів зводиться та консолідується двома паралельними потоками – казначейством і головними розпорядниками бюджетних коштів. При цьому казначейство складає звітність про виконання бюджетів на підставі інформації за касовими операціями, відображеними в обліку з виконання бюджетів, та на підставі інформації, наведеної у звітності розпорядників бюджетних коштів.

З метою отримання якісної й достовірної інформації про виконання бюджетів зведенню показників звітності про виконання бюджетів передує кілька регламентованих процедур, що здійснюються як в автоматичному, так і в ручному режимі. Зокрема, у ручному режимі звіряються з даними розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів вилучення даних міжбюджетних трансфертів, які передаються між рівнями місцевих бюджетів, внесення до бази даних інформації за операціями бюджетних установ, проведених у натуральній формі й у валюті, даних про заборгованість, відновлення касових видатків, уточнюються планові показники тощо.

Таким чином, процес складання звітності про виконання бюджетів потребує максимальної злагодженості та тісної взаємодії між органами казначейства та розпорядниками бюджетних коштів на всіх рівнях з метою забезпечення повноти і достовірності інформації.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Бюджетна система – Федосов В. М. – 13.4. Касове виконання державного бюджету за доходами і видатками