Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – Капітальна інвестиція

Загальнодержавні податки – обов’язкові платежі, які встановлюються найвищими органами влади в державі і є обов’язковими до сплати за єдиними ставками на всій території України.

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування – система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків, надання бюджетних коштів та інших джерел згідно з чинним законодавством України.

Загрози економічній безпеці – сукупність наявних та потенційно можливих явищ і чинників, що створюють небезпеку для реалізації національних інтересів в економічній сфері.

Застраховані особи – особи, що беруть участь в особистому страхуванні. Об’єкт їхнього страхового захисту – життя, здоров’я і працездатність. Застрахована особа, яка сплачує страхові внески, є одночасно страхувальником.

Зберігач цінних паперів інституту спільного інвестування – банк або торговець цінними паперами, що отримав дозвіл на депозитарну діяльність із цінними паперами, які він зберігає від імені та за розпорядженням власника згідно з депозитарним чи іншим договором.

Зовнішній борг – зобов’язання, які виникають перед іноземними кредиторами (нерезидентами).

Інвестиційна безпека держави

Інвестиційна безпека держави –

1) рівень національних та іноземних інвестицій (за умови оптимального їх співвідношення), здатний забезпечити довгострокову позитивну економічну динаміку при належному рівні фінансування науково-технічної сфери, створення інноваційної інфраструктури та адекватних інноваційних механізмів;

2) досягнення рівня інвестицій, що дає змогу оптимально задовольняти поточні потреби економіки в капітальних вкладеннях за обсягом і структурою з урахуванням ефективного використання і повернення коштів, які інвестуються, оптимального співвідношення між розмірами іноземних інвестицій у країну і вітчизняних за кордон, підтримання позитивного національного платіжного балансу.

Індикатори економічної безпеки – реальні статистичні показники розвитку економіки країни, які найбільш повно характеризують явища і тенденції в економічній сфері.

Іноземні облігації – цінні папери, емітовані нерезидентом у національному фінансовому центрі та в національній валюті.

Інститут спільного інвестування – фінансова установа, яка обслуговує сферу спільного інвестування шляхом забезпечення гарантій прав власності на цінні папери та захист прав учасників фондового ринку.

Інтелектуальна інвестиція – господарська операція, що передбачає придбання ліцензій, ноу-хау, патентів, підготовку і перепідготовку кадрів тощо.

Інфраструктура фінансового ринку – сукупність установ та організацій, які обслуговують учасників фінансового ринку з метою підвищення ефективності здійснюваних ними операцій і забезпечують процес безперервного функціонування фінансового ринку та вільний рух товарів і послуг на ньому.

Капітальна інвестиція

Капітальна інвестиція – господарська операція, що передбачає придбання будинків, споруд, інших об’єктів нерухомої власності, основних засобів та нематеріальних активів, які підлягають амортизації (нове будівництво, реконструкція або розширення підприємства, будинків, споруд, призначених для виробництва нової продукції (послуг), виробництво нової продукції (послуг) на наявних виробничих площах у рамках діючих виробництв і організацій, впровадження нової техніки та діючого виробництва, розроблення нових виробів)”

Капітальний борг – загальна сума боргу і відсотків, що мають бути сплачені за позиками.

Касове виконання бюджету – приймання та зарахування доходів на рахунки бюджету, зберігання і перерахування коштів з цих рахунків на фінансування видатків бюджету.

Командитне товариство – господарське товариство, в якому один або декілька учасників здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть за його зобов’язаннями додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном, на яке за законом може бути звернено стягнення (повні учасники), а інші учасники (вкладники) – лише своїми внесками.

Комітет регіонів? С – консультативний орган, створений у 1993 р., у рамках Маастрихтського договору, який забезпечує представництво регіональних та місцевих спільнот у процесі прийняття рішень ЄС (без консультацій з комітетом не вирішуються питання освіти, культури, охорони здоров’я, фондів регіонального розвитку, проектування транс’європейських мереж). Комітет регіонів ЄС є дорадчою інституцією, яка здійснює систематизацію та концентроване представництво регіональних і місцевих інтересів у законотворчому процесі ЄС. Завдяки створенню Комітету регіонів регіональні та місцеві органи отримали можливість просувати спільні інтереси та за потреби представляти і лобіювати їх врахування на рівні Союзу.

Компанія з управління активами інституту спільного інвестування – як правило, юридична особа, що створюється відповідно до законодавства України, діяльність якої обмежується тільки управлінням активами одного або декількох інститутів спільного інвестування (венчурних фондів) і провадиться активами на підставі ліцензії.

Конвергенція – зближення економічної політики країн, зменшення розриву в показниках економічного розвитку між національними державами, вирівнювання соціально-економічного розвитку країн у рамках інтеграційного об’єднання.

Конверсія боргу – зміна початкових умов державної позики, зокрема зміна строків позики, часу виплати, способу погашення позики, а найчастіше – зміна величини позикового відсотка (зміна дохідності позик).

Консолідація боргу – зміна умов позики щодо часу її чинності (тривалості) з можливою зміною величини позикового відсотка, зокрема перетворення короткострокових державних позик у довгострокові або об’єднання кількох державних позик попередніх років в одну позику.

Кооператив – добровільне об’єднання громадян з метою спільного вирішення економічних, соціально-побутових та інших питань (виробничі, споживчі, житлові тощо).

Кошторис бюджетної установи – основний плановий документ, який надає повноваження бюджетній установі щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень.

Кошторисне фінансування – виділення державою бюджетних коштів відповідно до затверджених бюджетів та бюджетних розписів суб’єктам господарювання (бюджетним установам) на цілі, передбачені їхніми основними фінансовими планами – кошторисами.

Кредитна спілка – неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об’єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Критерії конвергенції – макроекономічні та інституціональні умови, дотримання яких надає право вступу до інтеграційного об’єднання (наприклад, Європейського валютного союзу).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – Капітальна інвестиція