Фінанси регіону – Коваленко М. А

Фінанси регіону – Коваленко М. А. – ВСТУП

В процесі реформування економіки, децентралізації управління в Україні підвищується роль територій у проведенні економічних реформ, розвитку інфраструктури ринку та соціальної інфраструктури, сприянні розвитку підприємництва. Зростає роль регіонів в управлінні майном територій та регулюванні використання

Фінанси регіону – Коваленко М. А. – 1. Фінанси регіону, їх структура і функції

1.1. Поняття фінансів регіону У економічній системі існує багато прийомів для забезпечення бажаних економічних цілей. До недавнього часу ставка робилась на аналіз фактичного використання фінансових ресурсів, поліпшення обліку та визначення шляхів більш ефективного їх

Фінанси регіону – Коваленко М. А. – 1.1. Поняття фінансів регіону

1.1. Поняття фінансів регіону У економічній системі існує багато прийомів для забезпечення бажаних економічних цілей. До недавнього часу ставка робилась на аналіз фактичного використання фінансових ресурсів, поліпшення обліку та визначення шляхів більш ефективного їх

Фінанси регіону – Коваленко М. А. – 1.2. Фінансова політика регіону та її інструменти

Мобілізація, розподіл і використання фінансових ресурсів, залучених для забезпечення певної діяльності, здійснюються в процесі проведення фінансової політики. Фінансова політика – це управління формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів регіону метою вирішення поставлених задач. Фінансова

Фінанси регіону – Коваленко М. А. – 1.3. Фінансові ресурси регіону

В сучасних умовах вирішення переважної більшості проблем життєзабезпечення населення зосереджується на регіональному рівні. Особливої ваги набувають питання фінансової самостійності та забезпеченості регіонів, вирішення яких значною мірою залежить від структури економіки та рівня її розвитку

Фінанси регіону – Коваленко М. А. – 1.4. Фінансовий потенціал регіону

В ході трансформаційних процесів в економічній системі України, які супроводжуються спрямованістю регіонів до набуття більшої економічної та адміністративної самостійності, особливу роль для регіонів починає відігравати фінансовий потенціал, який, входячи до складу економічного потенціалу, є

Фінанси регіону – Коваленко М. А. – 2. Система управління фінансами регіону

2.1. Інститути управління В умовах різноманіття форм власності суб’єктів господарювання, які володіють переважною більшістю фінансових ресурсів і, до того ж, безпосередньо не підпорядковуються органам державного управління і місцевого самоврядування, система управління фінансами регіону набуває

Фінанси регіону – Коваленко М. А. – 2.1. Інститути управління

2.1. Інститути управління В умовах різноманіття форм власності суб’єктів господарювання, які володіють переважною більшістю фінансових ресурсів і, до того ж, безпосередньо не підпорядковуються органам державного управління і місцевого самоврядування, система управління фінансами регіону набуває

Фінанси регіону – Коваленко М. А. – 2.2. Методи управління

Приймаючи до уваги той факт, що Україна визначила стратегічним напрямком своєї зовнішньоекономічної політики інтеграцію в ЄС, за своєю суттю та змістом політика регіонального розвитку нашої країни повинна враховувати пріоритети регіональної політики ЄС, в якій

Фінанси регіону – Коваленко М. А. – 2.3. Моделі управління фінансами регіону

Механізм управління розвитком господарського комплексу регіону є складною багато етапною системою, яка складається з елементів – економічно і технічно пов’язаних підсистем. Важливою для ринкових умов господарювання є здатність регіональної господарської системи до адаптації до

Фінанси регіону – Коваленко М. А. – 2.4. Механізм управління фінансами регіону

Проблеми та механізми управління економічними системами на різних стадіях суспільного розвитку досліджувалися багатьма зарубіжними та вітчизняними вченими. Сучасна економіка виявляє і нові протиріччя у своїх умовах господарювання, тому адекватний їй механізм управління фінансами регіону

Фінанси регіону – Коваленко М. А. – 3. Фінансовий план і баланс фінансових ресурсів регіону

3.1. Баланс фінансових ресурсів Важлива роль в проведенні фінансової політики належить розробці та реалізації фінансових планів. Вони приймаються на різних рівнях: загальнодержавному, республіканському, місцевому, підприємствами і установами та іншими суб’єктами фінансової діяльності. За допомогою

Фінанси регіону – Коваленко М. А. – 3.1. Баланс фінансових ресурсів

3.1. Баланс фінансових ресурсів Важлива роль в проведенні фінансової політики належить розробці та реалізації фінансових планів. Вони приймаються на різних рівнях: загальнодержавному, республіканському, місцевому, підприємствами і установами та іншими суб’єктами фінансової діяльності. За допомогою

Фінанси регіону – Коваленко М. А. – 3.2. Прогнозування фінансового стану регіону

При обгрунтуванні й виборі управлінських рішень, пов’язаних із забезпеченням фінансового розвитку регіону, важливу роль відіграють методи прогнозування, що дозволяють знаходити найбільш ефективні шляхи розвитку регіону на основі всебічного ретроспективного аналізу і вивчення тенденцій його

Фінанси регіону – Коваленко М. А. – 3.3. Балансові рівняння діяльності суб’єктів регіонального фондового ринку

В законі України “Про місцеве самоврядування в Україні” визначається, що матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, позабюджетні цільові (в тому числі валютні та інші кошти, земля,

Фінанси регіону – Коваленко М. А. – 4. Фінансова основа місцевого самоврядування

4.1. Доходи органів місцевого самоврядування Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації,

Фінанси регіону – Коваленко М. А. – 4.1. Доходи органів місцевого самоврядування

4.1. Доходи органів місцевого самоврядування Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації,

Фінанси регіону – Коваленко М. А. – 4.2. Бюджетна політика та її інструменти

Важлива роль в розвитку державних фінансів регіону належить бюджетній політиці. Бюджетна політика охоплює операції з формування, розподілу і використання коштів бюджету з метою досягнення певних результатів. Бюджетна політика проводиться на різних рівнях: загальнодержавному, республіканському

Фінанси регіону – Коваленко М. А. – 5. Фінансова безпека регіону

5.1. Оцінювання результативності управління фінансовими ресурсами У грудні 2002 року агентство Standard&;Рооr присвоїло перший кредитний рейтинг емітента органу регіональної та місцевої влади України – місту Києву. Очікується, що у найближчому майбутньому оцінку кредитоспроможності отримають

Фінанси регіону – Коваленко М. А. – 5.1. Оцінювання результативності управління фінансовими ресурсами

5.1. Оцінювання результативності управління фінансовими ресурсами У грудні 2002 року агентство Standard&;Рооr присвоїло перший кредитний рейтинг емітента органу регіональної та місцевої влади України – місту Києву. Очікується, що у найближчому майбутньому оцінку кредитоспроможності отримають

Фінанси регіону – Коваленко М. А. – 5.2. Поняття фінансової безпеки

Розроблення та впровадження в рамках регіональної фінансової політики нових механізмів управління фінансовими ресурсами регіону, спрямованих на підвищення ефективності використання наявних та пошук їх нових джерел (в першу чергу недержавних), на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону,

Фінанси регіону – Коваленко М. А. – 5.3. Принципи регіональної політики забезпечення фінансової безпеки

Принципи забезпечення фінансової безпеки, тобто правила господарювання, якими мають керуватися суб’єкти фінансової безпеки на певному етапі історичного розвитку, були обгрунтовані українськими вченими О. Барановським та М. Єрмошенком. На думку М. Єрмошенка [5, с.63-64], визначення

Фінанси регіону – Коваленко М. А. – 5.4. Методи оцінювання та моніторингу фінансової безпеки регіону

Параметри кожної складової фінансової безпеки регіону мають забезпечити її внутрішню і зовнішню збалансованість, а їх значення мають бути достатніми для забезпечення належної стійкості системи до дії загроз. На основі проведеного аналізу існуючих підходів до

Фінанси регіону – Коваленко М. А. – 6. Організаційно-правові засади забезпечення фінансового розвитку регіону

6.1. Заходи регіональної політики фінансового розвитку Заходи регіональної політики є змістом регіональної фінансової діяльності й становлять систему суб’єктів фінансової політики для комплексного розвитку регіону, з урахуванням його особливостей, створення умов для розв’язання проблем забезпечення

Фінанси регіону – Коваленко М. А. – 6.1. Заходи регіональної політики фінансового розвитку

6.1. Заходи регіональної політики фінансового розвитку Заходи регіональної політики є змістом регіональної фінансової діяльності й становлять систему суб’єктів фінансової політики для комплексного розвитку регіону, з урахуванням його особливостей, створення умов для розв’язання проблем забезпечення

Фінанси регіону – Коваленко М. А. – 6.2. Реалізація регіональної фінансової політики

Для постійного підтримання безпечного стану фінансової системи регіону необхідно здійснювати заходи, що забезпечують позитивну динаміку основних показників фінансового стану ефективним використанням подальшим нарощенням та збереження фінансового потенціалу регіонів діяльністю місцевих органів виконавчої влади, органів

Фінанси регіону – Коваленко М. А. – 6.3. Управління інвестиційною привабливістю регіону

Пунктом 3 статті 18 Закон України “Про місцеві державні адміністрації передбачаються їх повноваження щодо здійснення в установленому порядку регулювання інвестиційної діяльності. Вимога щодо сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на території району, області міститься і в

Фінанси регіону – Коваленко М. А. – 6.4. Ринок капіталів та шляхи залучення інвестицій

Ринок капіталу відіграє в економіці розвинутих країн надзвичайно важливу роль – він оптимізує процеси накопичення, розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів між підприємствами, які можуть бути прибутковими та мають потенціал зростання. Нині в Україні ринок

Фінанси регіону – Коваленко М. А. – СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

А) до загального курсу дисципліни 1. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” (за станом на 20.02.1999 р.). Офіційне видання,- К.: Парламентське видавництво, 1999. – 78 с. 2. Закон України “Про місцеві державні адміністрації”.

Фінанси регіону – Коваленко М. А. – ГЛОСАРІЙ

Баланс фінансових ресурсів визначається як комплексний прогнозний розрахунок, у якому відображається обсяг створюваних фінансових ресурсів та їх використання в усіх секторах економіки держави. Він є базою для прийняття управлінських рішень з питань ефективності використання