Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – Тема 3. ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ

3.1. Характеристика, склад і класифікація грошових надходжень підприємств

Найважливішою стороною діяльності підприємства є забезпечення грошових надходжень, які потрібні для відшкодування витрат виробництва й обігу, своєчасного виконання зобов’язань перед державою, банками та іншими суб’єктами господарювання, формування доходів і прибутку.

Грошові надходження підприємств можна поділити на Внутрішні і зовнішні (рис. 3.1).

Внутрішні надходження

У світовій практиці 60-70 % фінансових ресурсів надходить на підприємства за рахунок внутрішніх джерел. Вони включають:

– виручку від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг. Вона залежить від основної діяльності підприємства, тому на неї припадає найбільша частка внутрішніх грошових надходжень;

– виручку від іншої реалізації. Підприємства можуть реалізовувати продукцію допоміжного виробництва, підсобного сільського господарства, непотрібну й надлишкову сировину, напівфабрикати та інші матеріали, основні засоби, що вибули з виробництва, та інше майно;

– доходи від позареалізаційних операцій. Вони формуються за рахунок штрафів і пені, прибутку минулих років, виявленому у звітному році, списаної раніше дебіторської заборгованості, що вважалася безнадійною, але яку було погашено у звітному періоді.

Фінанси підприємств   Aзаренкова Г. М.   Тема 3. ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Рис. 3.1. Структурно-логічна схема грошових надходжень, формування й використання доходів підприємств до введений П(С)БО 2000 р.

Фінанси підприємств   Aзаренкова Г. М.   Тема 3. ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Рис. 3.2. Структурно-логічна схема грошових надходжень, формування й використання доходів підприємств згідно з національними

Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

Зовнішні надходження

Доходи від фінансових інвестицій – купівлі і продажу цінних паперів, вкладання тимчасово вільних коштів па депозитні рахунки, лізинг, надання майна в оренду, валютних та інших операцій.

За командно-адміністративної економіки, коли ще не було реального фінансового ринку, підприємства майже не мали доходів від цінних паперів, крім державних облігацій, котрі мали зовсім незначну частку в загальних грошових надходженнях. Тому доходи від фінансово-інвестиційної діяльності не відокремлювались від статті “доходи від позареалізаційних операцій”. Сьогодні, в умовах переходу до ринкової економіки, коли підприємства активно працюють на фінансовому ринку, доцільно відокремлювати “доходи від фінансово-інвестиційної діяльності” в окрему статтю.

Згідно з національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, що введені з 2000 р. в Україні, відбулися зміни в структурі формування і використання доходів підприємств (рис. 3.2).

Разом із цим відбулися деякі зміни й в економічному змісті грошових надходжень (табл. 3.1).

Таблиця 3.1. Грошові надходження підприємств

Грошові надходження підприємств
Згідно з практикою обліку до реформування бухгалтерського обліку й звітностіЗгідно з національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку й звітності
12
1. Виручка від реалізації продукції (реалізація основної продукції, товарів, робіт, послуг)1. Доходи від основної (операційної) діяльності (реалізація основної продукції, товарів, робіт, послуг)
2. Виручка від іншої реалізації (реалізація продукції допоміжного виробництва, підсобного сільського господарства, непотрібна й надлишкова сировина, напівфабрикати та інші матеріали, основні засоби, що вибули з виробництва та інше майно)2. Доходи від іншої операційної діяльності (реалізація оборотних активів, іноземної валюти, від операційної оренди, операційних курсових різниць, одержані пеня, штрафи, неустойки, від списання кредиторської заборгованості, одержані гранти, субсидії)
3. Доходи від позареалізаційних операцій (формуються за рахунок штрафів і пені, прибутку минулих років, виявленому у звітному році, списаної раніше дебіторської заборгованості, що вважалася безнадійною, але яку було погашено у звітному періоді)3. Доходи від фінансових операцій

(від спільної діяльності, інвестицій в асоційовані і дочірні підприємства, одержані дивіденди, одержані відсотки за облігаціями)

12
4. Доходи від фінансових інвестицій (купівля і продаж цінних паперів, укладання тимчасово вільних коштів на депозитні рахунки, лізинг, надання майна в оренду, валютні та інші операції)4. Доходи від Іншої звичайної діяльності (реалізація фінансових інвестицій, основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних активів, ліквідації необоротних активів, не операційних курсових різниць, безоплатно отриманих оборотних активів, уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій)
Б. Доходи від надзвичайних подій (відшкодування збитків від надзвичайних подій, інші надзвичайні доходи)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – Тема 3. ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ