Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 2.5. Розрахунково-платіжна дисципліна

Розрахункова дисципліна передбачає зобов’язання суб’єктів господарювання щодо дотримання встановлених правил проведення розрахункових операцій. Вона базується на виконанні основних принципів розрахунків.

Платіжна дисципліна передбачає здійснення підприємствами платежів за фінансовими зобов’язаннями в повному обсязі та у встановлені строки.

За порушення підприємствами розрахунково-платіжної дисципліни до них можуть бути вжиті відповідні санкції.

Договірні санкції спрямовані на забезпечення повного й беззаперечного виконання господарських угод. Такі санкції застосовуються у вигляді сплати неустойки, яка визначається у відсотках до суми невиконаного зобов’язання.

Банківські (кредитні) санкції застосовуються до підприємств за порушення ними кредитної дисципліни; за незадовільний стан обліку і звітності; нецільове використання кредитних ресурсів; за несвоєчасне повернення отриманих кредитів.

Фінансові санкції застосовуються за порушення суб’єктами господарювання фінансової дисципліни. Вони застосовуються державними органами, податковими адміністраціями.

Дотримання підприємствами та організаціями вимог чинних законодавчих і нормативних документів з питань готівкового обігу та Порядку ведення касових операцій забезпечується організацією відповідного контролю. Так, установи банків не рідше одного разу на два роки, а у разі виявлення порушень – частіше, згідно з рішенням свого керівника повинні перевіряти додержання касової дисципліни на всіх підприємствах і в організаціях, які вони обслуговують, незалежно від форм власності. Установи банку мають право також одержувати від підприємств та організацій дані про їх касові обороти за джерелами надходжень і цільовим призначенням витрачання коштів. Крім того, виконання положень вказаних документів контролюється також органами державної податкової адміністрації, фінансовими органами, державною контрольно-ревізійною службою, органами Міністерства внутрішніх справ.

На державному рівні з метою поліпшення стану готівкового обігу та запобігання зловживанням під час здійснення операцій з готівкою, Указами Президента України від 12 червня 1995 р. “Про застосування штрафних санкцій за порушенням норм з регулювання обігу готівки” та від 11 березня 1996 р. “Про внесення змін до Указу Президента України від 12 червня 1995 р.” передбачено застосування до юридичних та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності штрафних санкцій у разі порушення ними встановлених норм і правил з регулювання обігу готівки. Так, за перевищення встановлених лімітів залишку готівки у касах порушники штрафуються в двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки, за не оприбуткування (неповне оприбуткування) у касах – у п’ятикратному розмірі неоприбуткованої суми.

Визначена також санкція (50 неоподатковуваних мінімумів) до установ комерційних банків за невстановлення ними суб’єктам господарювання лімітів залишку готівки в касі.

Штрафні санкції, передбачені цими Указами, застосовуються державними податковими адміністраціями на підставі матеріалів проведених ними перевірок і подань комерційних банків та інших вказаних вище контролюючих органів.

Чинні законодавчі й нормативні акти з питань готівкового обороту та порядок ведення касових операцій для підприємств і організацій можуть змінюватися і вдосконалюватися залежно від конкретних економічних умов діяльності суб’єктів господарювання, які регулюються чинним законодавством та затверджуваними в установленому порядку нормативними документами відповідних міністерств і відомств.

Контрольні запитання і завдання

1. Розкрийте поняття грошового обороту.

2. Розкрийте сутність та сферу застосування готівкової та безготівкової форм грошових розрахунків.

3. Назвіть види банківських рахунків та порядок їх відкриття.

4. Визначте основні принципи організації розрахунків підприємства.

5. Дайте характеристику таким формам безготівкових розрахунків:

– платіжне доручення;

– платіжна вимога-доручення;

– чек;

– акредитив;

– вексель;

– інкасове доручення.

6. Розкрийте сутність розрахунково-платіжної дисципліни.

Тести до теми

Що е наказом підприємства з перерахування певної суми коштів зі свого розрахункового рахунка порахунок постачальника або іншого одержувача?

1) Платіжне доручення;

2) платіжна вимога-доручення;

3) акредитив;

4) вексель;

5) інкасове доручення.

Укажіть правильне визначення терміна “вексель”:

1) доручення банку покупця банку постачальника здійснити оплату рахунків постачальника;

2) письмове зобов’язання відповідної форми, яке надає право його власникові вимагати сплати відповідної суми у відповідний термін;

3) форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж;

4) комбінований документ, який містить вимогу постачальника і доручення платника;

5) немає правильної відповіді.

Укажіть правильне визначення терміна “акредитив”: 1) форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж третій особі;

2) розрахунковий документ з дорученням однієї кредитної установи іншій здійснити оплату за рахунок спеціально задепонованих коштів;

3) розрахунковий документ, що містить доручення чекодавця банкові стосовно здійснення платежу;

4) розрахунковий документ, що містить вимогу постачальника та доручення платника;

5) немає правильної відповіді.

Переказний акредитив – це:

1) коли платіж постачальнику гарантує банк;

2) коли передбачається депонування коштів;

3) коли банк-емітент на доручення свого клієнта повинен виконати платіж третій особі;

4) немає правильної відповіді.

Доміцильований вексель – це вексель:

1) який сплачується негайно;

2) в якому вказано конкретне місце платежу;

3) який існує тільки в паперовій формі;

4) який існує в безпаперовій формі;

5) немає правильної відповіді.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 2.5. Розрахунково-платіжна дисципліна