Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 10.3. Зміст оперативного фінансового плану надходження коштів і здійснення платежів

Для контролю за надходженням фактичної виручки на розрахунковий рахунок та за витрачанням готівкових фінансових ресурсів підприємству необхідне оперативне планування, яке доповнює поточне. Це пов’язано з тим, що фінансування запланованої підприємницької діяльності повинне здійснюватися за рахунок

Власних та залучених коштів, що потребує повсякденного ефективного контролю за їх формуванням.

Оперативне фінансове планування полягає у складанні та виконанні платіжного календаря, касового плану та розрахунку потреби в короткостроковому кредиті.

Платіжний календар складають на квартал із розбивкою за місяцями або на місяць із розбивкою за декадами. У платіжному календарі відображається весь грошовий оборот підприємства, основна частина якого проходить через розрахунковий, валютний, позиковий та інші рахунки підприємства в банку. У платіжному календарі відбито суму грошових коштів відповідно до їх надходження та використання (табл. 10.2).

Платіжний календар дає можливість фінансовим службам підприємства забезпечити оперативне фінансування, виконання розрахункових та платіжних зобов’язань, фіксувати поточні зміни платоспроможності підприємства, спостерігати за станом оборотних коштів. Він також вказує на необхідність використання позикових та залучених коштів у плановому періоді.

Платіжний календар складається на основі реальної інформаційної бази про грошові потоки підприємства.

Інформаційною базою платіжного календаря є плани підприємства, наприклад план реалізації продукції, кошторису витрат на виробництво, плану капітальних вкладень та ін.; виписки за рахунками підприємства; за нормативно встановленими термінами платежів фінансових зобов’язань; договори; графік виплати заробітної плати; внутрішні накази.

Крім того, підприємство складає касовий план, тобто план обороту наявних коштів, у якому відображаються їх надходження і витрачання. Упорядкування і виконання касового плану забезпечують суворий контроль за спрямуванням наявних коштів, своєчасне їх одержання й ефективне використання.

Касовий план – це план обігу готівки підприємства, необхідний для контролю за Ті надходженням і витрачанням. Він розробляється на квартал і у встановлений строк подається до комерційного банку, з яким підприємство уклало договір про розрахунково-касове обслуговування.

Таблиця 10.2. Платіжний календар за _ 200_ р.

З. п.СтаттіПланФактВідхилення
Надходження
1Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг від основної діяльності
2Виручка від реалізації основних фондів, нематеріальних активів, непотрібних і зайвих залишків сировини і матеріалів
3Штрафи, пеня та інші надходження від застосування економічних санкцій
4Надходження від реалізації цінних паперів і валюти
5Дивіденди, відсотки, прибутки від цінних паперів та депозитів
6Надходження від погашення дебіторської заборгованості покупців
7Кредити отримані
8Аванси, отримані від покупців, замовників
9Надходження орендної плати
10Отримана безповоротна фінансова допомога
11Цільові надходження
12Кошти, що надходять для формування статутного фонду
13Інші надходження
Всього надходжень
Видатки
1Платежі, пов’язані із задоволенням негайних потреб
2Заробітна плата і прирівняні до неї платежі
3Платежі в бюджет, усього
У тому числі: акцизний збір податок на додану вартість податок на прибуток податок на землю

Податок із власників транспортних засобів інші податки і збори

4Внески в Пенсійний фонд
5Внески на обов’язкове соціальне страхування і страхування на випадок безробіття
6Інші відрахування в позабюджетні фонди
7Оплата за товарно-матеріальні цінності
8Оплата рахунків за отримані послуги підрядників за виконання капітальних робіт
9Погашення кредиторської заборгованості
10Погашення термінових позичок банку
11Погашення прострочених позичок банку
12Погашення довгострокових позичок банку
13Сплата відсотків за кредит
14Авансові платежі
15Орендна плата
16Платежі за векселями
17Виплата дивідендів
18Інші видатки
Всього видатків
Перевищення надходжень над видатками
Перевищення видатків над надходженнями
Залишок коштів на початок року
Залишок коштів на кінець року

Касовий план складається за типовою формою і містить чотири розділи (табл. 10.3).

Перший розділ відображає надходження готівки (крім грошей, отриманих у банку) на підприємство в плановому кварталі за конкретними джерелами надходження (торгова виручка, виручка залізничного, повітряного транспорту, комунальні платежі, квартплата, виручка підприємств побутового обслуговування, інші надходження). Із загальної суми надходжень необхідно зазначити суми, які витрачаються на місці з виручки і здаються до каси банку.

У Другому розділі показують види видатків підприємства готівкою (на заробітну плату, стипендії, постійні надбавки та інші

Таблиця 10.3. Приблизна форма касового плану на І кв.

Найменування організації_____________________________

Поточний рахунок______________________________________

Вид діяльності__________________________________________

І. НАДХОДЖЕННЯ

Джерела надходження готівкиФакт І кв. попереднього рокуПлан І кв. поточного року
123
1. Торгова виручка від продажу споживчих товарів по всіх каналах реалізації
2. Виручка пасажирського транспорту
3. Квартирна плата і комунальні платежі
4. Виручка видовищних організацій
5. Виручка підприємств, що надають інші послуги
6. Надходження від реалізації нерухомості
7. Надходження від реалізації державних та інших цінних паперів
8. Інші надходження
9. Всього з загальної суми надходжень:
9.1. Витрачається на місці із виручки;

9.2. Здається до каси банку;

9.3. Здається до каси інших банків

П. ВИТРАТИ

Види витрат готівкоюФакт 1 кв. поперед-нього рокуПлан витрат
123
1. На заробітну плату, виплати соціального характеру та ін.
2. На виплату пенсій і допомог із соціального страхування
3. На виплату за договорами страхування
123
4. На погашення і виплату доходу за цінними паперами
5. На купівлю державних та інших цінних паперів
6. На видачу позик співробітникам
7. На витрати на відрядження
8. На господарські витрати, в тому числі на представницькі витрати, паливно-мастильні матеріали
9. На закупівлю сільськогосподарських продуктів у населення
10. Всього

Ш. РОЗРАХУНОК ВИПЛАТ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ВИПЛАТ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ ТА ІН.

ПоказникПланове значення
12
1. Фонд заробітної плати

1.1. Оплата за відпрацьований час

1.2. Заохочувальні та інші виплати

2. Виплати соціального характеру
3. Надбавки до заробітної плати
4. Авторські винагороди
5. Стипендії
6. Всього
7. Всього утримань, в тому числі:

7.1. Податків

7.2. За товари, куплені в кредит

7.3. За харчування

7.4. Платежів за добровільними видами страхування

7.5. За квартплату і комунальні платежі

7.6. Інші утримання

8. Всього перерахувань, в тому числі перерахування: 8.1. У вклади
12
8.2. За акцептованими платіжними дорученнями

8.3. Для видач за кредитними картами

9. Підлягає видачі готівкою – всього, в тому числі:

9.1. Зі своїх касових надходжень;

9.2. Із готівки, що одержують у банку

IV. КАЛЕНДАР ВИДАЧІ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ РОБІТНИКАМ І СЛУЖБОВЦЯМ ЗА ВСТАНОВЛЕНИМИ СТРОКАМИ (суми виплат готівкою)

Числа
123426272829ЗО
Січень
Лютий
Березень

Керівник організації М. П.

Головний бухгалтер

Види оплати праці, на виплату пенсій і допомог із соціального страхування, на господарські витрати та витрати на відрядження).

Третій розділ містить розрахунок виплат заробітної плати та інших видів оплати праці на плановий квартал із урахуванням всіх можливих утримань (податків, платежів за спецодяг, погашення позик тощо). Якщо заробітна плата працівників перераховується до банків платіжним дорученням, то ці види перерахувань також відображаються у третьому розділі. Всі види утримань і перерахувань, вартість натуральних видач і пільг, що обліковуються у фонді оплати праці, вираховуються із загального фонду оплати праці.

У четвертому розділі заповнюється календар видач заробітної плати працівникам і службовцям, де у встановлені строки (конкретні числа місяця) вказуються суми виплат підприємству готівкою. Ці суми відповідно до договору розрахунково-касового обслуговування банк видає підприємству за встановлену в договорі плату. Якщо фактично касова заявка в конкретні місяці перевищує суму, вказану в касовому плані, то банк, як правило, стягує підвищений відсоток за видачу готівки, що заздалегідь фіксується у договорі розрахунково-касового обслуговування.

Касовий план необхідний підприємству, щоб більш точно представити розмір зобов’язань перед працівниками підприємства із заробітної плати і розмір інших виплат. Банку, що обслуговує підприємство, також необхідний касовий план, щоб скласти зведений касовий план на обслуговування своїх клієнтів у встановлені строки.

Якщо підприємство має потребу в короткостроковому кредиті, то необхідні документи представляють в банк відповідно до його вимог, у результаті чого і укладається договір про кредитне обслуговування. Однак потрібно, щоб цьому передував обгрунтований розрахунок розміру кредиту, а також тієї суми, яку необхідно повернути банку. Ефективність заходу, що кредитується, чи очікувана виручка від реалізації продукції має забезпечити своєчасне повернення кредиту і виключити штрафні санкції.

Контрольні запитання і завдання

1. Розкрийте сутність та значення фінансового планування на підприємстві.

2. Назвіть та охарактеризуйте основні методи фінансового планування.

3. Розкрийте зміст:

– перспективного фінансового планування;

– поточного фінансового планування;

– оперативного фінансового планування.

Тести до теми

Як називається баланс доходів і видатків підприємства?

1) Касовий план;

2) фінансовий план;

3) бізнес-план;

4) кредитний план;

5) державний бюджет.

Які показники, на вашу думку, не знаходять відображення у балансі доходів і видатків підприємства?

1) Прибуток;

2) капітальні вкладення;

3) дивіденди на одну акцію;

4) платежі до бюджету;

5) довгострокові кредити.

З яких основних розділів складається баланс доходів і видатків підприємства?

1) Доходи і надходження, видатки і відрахування;

2) надходження готівки, витрати готівки;

3) кредитні взаємовідносини і взаємовідносини з бюджетом;

4) надходження коштів, види витрат;

5) записи й витрати.

Яке визначення платіжного календаря є правильним?

1) Баланс доходів і видатків підприємства;

2) баланс грошових доходів і видатків підприємства за короткий проміжок часу;

3) план обороту наявних грошових коштів;

4) система грошових відносин;

5) довгостроковий курс фінансової політики.

Що є планом обігу наявних грошей підприємства, в якому вони відображають надходження і витрачання готівки?

1) Баланс доходів та видатків;

2) платіжний календар;

3) касовий план;

4) фінансовий план;

5) місцевий бюджет.

Перевірна таблиця (шахматка) складається з метою перевірки:

1) правильності складання балансу доходів та видатків;

2) правильності складання платіжного календаря;

3) надходження та витрачення готівки;

4) правильності складання касового плану;

5) правильності складання балансу підприємства.

Назвіть об’єкти фінансового планування:

1) акціонерне товариство;

2) доходи підприємства;

3) обсяг капіталовкладень;

4) обсяг довгострокових кредитів;

5) собівартість продукції.

Що таке фінансове планування?

1) Розрахунок потреби у фінансових ресурсах для операційної та інвестиційної діяльності;

2) розрахунок потреби у фінансових ресурсах для поточної виробничої діяльності;

3) визначення цілей фінансової стратегії;

4) прогноз балансу активів і пасивів;

5) баланс грошових надходжень.

Що таке перспективний фінансовий план?

1) Прогноз балансу активів і пасивів;

2) баланс грошових надходжень;

3) платіжний календар на місяць, на 10 днів, на 5 днів;

4) розробка фінансового забезпечення загального розвитку підприємства на п’ять років;

5) баланс доходів і видатків.

Що таке поточний фінансовий план?

1) Баланс грошових надходжень;

2) баланс доходів і видатків;

3) перевірна таблиця (шахматка);

4) платіжний календар;

5) розрахунок витрат і відрахувань.

Що таке оперативний фінансовий план?

1) Баланс грошових надходжень;

2) баланс доходів і видатків;

3) перевірна таблиця (шахматка);

4) платіжний календар;

5) розрахунок витрат і відрахувань.

Балансовий метод – це…

1) економіко-математичне моделювання;

2) розрахунково-аналітичний метод;

3) метод балансування підсумкових показників;

4) нормативний метод;

5) погодження фінансових показників дохідної та видаткової частин фінансового плану.

Яке призначення оперативного фінансового планування?

1) Контроль за платоспроможністю підприємства;

2) фінансове забезпечення загального розвитку підприємства;

3) фінансове забезпечення досягнення стратегічних цілей;

4) контроль за своєчасністю грошових надходжень;

5) фінансове забезпечення поточної виробничої діяльності.

Яке призначення поточного фінансового планування?

1) Контроль за платоспроможністю підприємства;

2) фінансове забезпечення загального розвитку підприємства;

3) фінансове забезпечення досягнення стратегічних цілей;

4) контроль за своєчасністю грошових надходжень;

5) фінансове забезпечення поточної виробничої діяльності.

Яке призначення перспективного фінансового планування?

1) Контроль за платоспроможністю підприємства;

2) фінансове забезпечення загального розвитку підприємства;

3) фінансове забезпечення досягнення стратегічних цілей;

4) контроль за своєчасністю грошових надходжень;

5) фінансове забезпечення поточної виробничої діяльності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 10.3. Зміст оперативного фінансового плану надходження коштів і здійснення платежів