Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 7.2. Класифікація та форми кредитів, що надаються підприємствам

Кредити, що їх можуть отримати підприємства, класифікують за такими ознаками:

І. За кредиторами

– банки та спеціалізовані фінансово-кредитні інститути;

– підприємства;

– держава;

– міжнародні фінансово-кредитні установи.

П. За формами та видами

За формами:

– товарна;

– грошова.

У товарній формі кредиту виникають кредитні відносини між продавцями та покупцями, коли останні одержують товари чи послуги з відстрочкою платежу – комерційний кредит, продаж товарів і надання послуг населенню в кредит тощо.

Комерційний кредит надається постачальником покупцеві тоді, коли товаровиробник прагне реалізувати вироблений товар, але у покупця немає грошей для його придбання. У такому випадку товар може бути добровільно переданий постачальником покупцеві в кредит, а сама передача може оформлятись борговим зобов’язанням – векселем.

Сфера товарної форми кредиту є незначною, оскільки переважна його частина надається (погашається) в грошовій формі. Грошовий кредит виступає передусім як банківський кредит. Кредитні відносини між банками і клієнтами виникають не тільки при одержанні останнім кредиту, а й при розміщенні ними своїх грошових заощаджень у вигляді внесків на поточних і депозитних рахунках. Банківський кредит обслуговує не тільки обіг товарів, а й накопичення капіталу. Поширення кредитних відносин у грошовій формі надало можливість кожному, хто має вільну вартість, легко і швидко її капіталізувати, а також створило сприятливі умови для формування міжнародних ринків і тісних взаємовигідних зв’язків між країнами тощо.

За видами:

– банківський – це економічні відносини між кредитором і позичальником з приводу надання коштів банком підприємству на умовах терміновості, платності, повернення, матеріального забезпечення. Цей кредит надасться на умовах, передбачених кредитним договором;

– комерційний – це економічні, кредитні відносини, які в никають між окремими підприємствами;

– державний – це економічні кредитні відносини між державою та суб’єктами господарювання. Джерелом державного кредиту є кошти державного бюджету, які спрямовуються в уповноважені банки для здійснення кредитування підприємств;

– лізинговий – це стосунки між суб’єктами господарювання які виникають за орендування майна.

Банківський та державний кредити надаються підприємства у грошовій формі; лізинговий та комерційний – у товарній.

III. За метою використання Спрямовані на фінансування:

– оборотних коштів;

– основних засобів.

IV. За терміном надання

– короткострокові (не більше одного року);

– середньострокові (від одного до трьох років);

– довгострокові (понад 3 роки).

В Україні кредити за терміном надання можна поділити на дві групи: короткострокові та довгострокові. Кредити, термін надання яких перевищує один рік, вважаються довгостроковими. Пере вага надається короткостроковим кредитам.

V. Залежно від забезпечення

– забезпечений – гарантуються певними видами активів: не рухомістю, цінними паперами, товарно-матеріальними цінностями, дебіторською заборгованістю, правами на інтелектуальну власність, землю, гарантіями, полісами страхових компаній;

– бланковий – отримують тільки фінансово стійкі підприємства на короткий термін (1-10 днів).

VI. За порядком надання

– прямі – передбачає кредитування підприємства безпосередньо одним кредитором;

– консорціальні – надається, коли потрібні кошти в обсязі, який не може бути забезпечений одним кредитором. У цьому раз: кілька кредиторів об’єднуються і кожен надає частину загального кредиту.

Як правило, призначається головний банк, який проводить організацію надання консорціального кредиту. Підприємство готує і подає такі документи:

1) клопотання на отримання кредиту;

2) дані про мету та спрямованість кредиту;

3) техніко-економічне обгрунтування проекту;

4) інші документи.

Кредитні відносини між консорціумом і підприємством регулюються кредитною угодою, яку підписують усі учасники.

Головний банк акумулює кошти банків-учасників і кредитує підприємство відповідно до кредитної угоди.

За настанням строків погашення зобов’язань підприємство повертає кредиторам не тільки позичені кошти та відсотки за кредит, а й відшкодовує всі витрати, пов’язані з організацією та здійсненням кредитної операції у тій сумі та строках, які обумовлені в кредитному договорі;

– позики участі – банки передають частини позики іншим кредиторам. Домовленість про таку позику можна укласти навіть без відома підприємства-позичальника.

VII. Залежно від цільового спрямування

– виробничий;

– споживчий.

Переважна частина кредитів використовується у сфері виробництва та реалізації сукупного суспільного продукту і є важливим джерелом формування обігових коштів і основних фондів. Водночас населення теж одержує значну кредитну допомогу на свої споживчі цілі, насамперед це кредити на затрати, пов’язані з поліпшенням житлових умов і створенням підсобного домашнього господарства, а також на придбання товарів у кредит і на невідкладні потреби.

VIII. За строками користування

– строкові, тобто кредити, надані на визначений у договорі строк. Усвою чергу, вони бувають короткострокові (до 1 року), середньострокові (від 1 до 3 років), довгострокові (понад 3 роки);

– до запитання – це кредити, що видаються на невизначений строк і які на вимогу кредитора повинні бути повернені у визначе

Кредитування підприємств

Ознака класифікаціїВиди
За кредиторами– банки та спеціалізовані фінансово-кредитні

Інститути;

– підприємства;

– держава;

– міжнародні фінансово-кредитні установи

За формами– товарна;

– грошова

За видами– банківський; – комерційний;

– державний;

– лізинговий

За метою використанняНа фінансування оборотних коштів;

На фінансування основних засобів.

За терміном надання– короткострокові;

– середньострокові;

– довгострокові

Залежно від забезпечення– забезпечений;

– бланковий

За порядком надання– прямі;

– консорціальні;

– позики участі

Залежно від

Цільового

Спрямування

– виробничий;

– споживчий

За строками користування– строкові;

– до запитання;

– прострочені;

– відстрочені

Рис. 7.1. Класифікація кредитів, що падають підприємствам

Ний ним час. Якщо кредитор не вимагає повернення, то кредит погашається позичальником у строк, визначений ним самостійно;

Прострочені кредити – це кредити, щодо яких строк погашення, встановлений кредитним договором, минув;

Відстрочені кредити – це кредити, щодо яких на підставі клопотання позичальника строки погашення були перенесені на пізніший строк.

Розглянемо класифікацію кредитів детальніше на рис. 7.1.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 7.2. Класифікація та форми кредитів, що надаються підприємствам