Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 7.8. Порядок погашення кредиту

Порядок погашення кредиту – це спосіб погашення основної його суми і нарахованих відсотків. Кредит погашають повністю після закінчення терміну кредитної угоди або поступово, частинами, відсоток нараховується на суму непогашеного кредиту.

За способом погашення позики можуть бути:

– до запитання;

– з погашенням у відповідний термін;

– з довгостроковим погашенням.

За характером погашення кредити поділяють на:

– дисконтні;

– позики, які погашаються поступово;

– позики, які погашаються одноразовим платежем;

– амортизаційні.

Умови погашення кредиту обумовлюються під час підписання договору підприємства з банком, виходячи:

– з цільового спрямування кредиту;

– обсягів та терміну позики;

– порядку та строків надходження коштів на рахунок підприємства;

– сезонності та циклічності виробництва;

– рівня платоспроможності та надійності матеріального забезпечення підприємства тощо.

Дострокове стягнення суми основного боргу та нарахованих відсотків може статися, якщо підприємство використовує кредит не за цільовим призначенням, подає до банку недостовірну звітність, має суттєві недоліки у веденні бухгалтерського обліку.

У разі несвоєчасного погашення боргу за кредитами і відсотками та надання банком відстрочення погашення кредиту, він має право на застосування штрафних санкцій у розмірах, передбачених кредитною угодою.

Якщо позичальник відмовляється від сплати боргів за позичками, банк стягує їх у претензійно-позивному порядку. Якщо позичальник систематично не виконує зобов’язання щодо сплати боргу відповідно до кредитної угоди, банк може звернутися в передбаченому законодавством порядку із заявою про порушення справи про банкрутство.

З метою прискорення розрахунків за простроченими кредитами банк може використовувати таку форму як уступка права вимоги та переказування боргу.

Згідно з Господарським кодексом України в період дії зобов’язань може здійснюватися заміна кредитора або боржника. Кредитор (банк) може переказати свої права за зобов’язаннями іншій особі, оформивши це угодою про уступку права вимоги. Уступка права вимоги оформляється письмово угодою з повідомленням пре це боржника.

Переказування боргу оформляється письмовою угодою між первинним боржником і новим боржником. Укладення угоди про переказ боргу можливе тільки за згодою комерційного банку, який видав позику первинному боржнику.

Контрольні запитання і завдання

1. Розкрийте поняття індивідуального кругообігу кошти підприємства, фактори, які на нього впливають.

2. Розкрийте класифікацію кредитів, що надаються підприємствам.

3. Назвіть та охарактеризуйте види банківського кредиту.

4. Назвіть та охарактеризуйте види небанківського кредиту

5. Розкрийте механізм отримання та порядок погашення кредиту.

6. Охарактеризуйте основні показники кредитоспроможності підприємства.

Тести до теми

На які цілі видаються довгострокові кредити банків?

1) На виробничу діяльність;

2) на формування оборотних коштів;

3) на субсидії;

4) на технічне переоснащення підприємства;

5) на страхування підприємства.

Як називається кредит, що видається під заставу нерухомого майна?

1) Комерційний кредит;

2) лізинговий кредит;

3) іпотечний кредит;

4) бланковий кредит;

5) короткостроковий кредит.

На які цілі видаються короткострокові кредити банків?

1) На технічне переоснащення виробництва;

2) на модернізацію виробництва;

3) на виробничу діяльність;

4) на реконструкцію виробництва;

5) на фінансове оздоровлення підприємства.

Назвіть загальноекономічні причини виникнення кредитних відносин:

1) товарне виробництво;

2) сезонний характер окремих виробництв;

3) рух вартості у сфері товарного обміну;

4) функціонування підприємств на засадах комерційного розрахунку;

5) наявність вільних коштів у кредитних установах.

До об’єктивних факторів індивідуального кругообігу коштів підприємства належать:

1) галузь, що в ній працює підприємство;

2) рівень організації виробництва;

3) характер виробничого процесу;

4) стан розвитку споживчого ринку;

5) взаємовідносини з іншими підприємствами.

Що переходить до позичальника в тимчасове користування за кредитним договором?

1) Споживна вартість грошей або предметів без зміни їх власника;

2) споживна вартість кредиту з наступним поверненням;

3) грошова вартість на умовах повернення;

4) усі відповіді правильні;

5) усі відповіді не правильні.

Період користування кредитом визначає:

1) комерційний банк;

2) підприємство;

3) Національний банк;

4) державні організації;

5) комерційний банк разом з підприємством.

Види кредиту, що оформляються векселем:

1) державний;

2) комерційний;

3) банківський;

4) споживчий;

5) ломбардний.

Контроль за цільовим використанням кредиту здійснюється:

1) Національним банком;

2) комерційними банками;

3) підприємствами;

4) контрольно-ревізійними управліннями;

5) аудиторськими фірмами.

Комерційним кредитом називається:

1) будь-який кредит;

2) банківський кредит, наданий комерційним підприємствам;

3) кредит, наданий будь-яким підприємствам для проведення торговельних операцій;

4) кредит продавця покупцю у вигляді відстрочки платежу;

5) кредит під заставу нерухомого майна.

Комерційний кредит – це економічні відносини, які виникають між:

1) підприємствами;

2) комерційними банками;

3) комерційними банками й підприємствами;

4) державою та комерційними банками;

5) державою та підприємствами.

Консорціумний кредит – це;

1) кредит, що надається великим об’єднанням підприємств для здійснення господарської діяльності;

2) кредит, що надається об’єднанням банків суб’єктам господарської діяльності;

3) кредит, що надається банком суб’єкту господарювання за умови, що вони обидва є членами того самого об’єднання (консорціуму);

4) усі відповіді правильні;

5) усі відповіді не правильні.

Хто встановлює розміри відсоткових ставок за видачі кредиту комерційними банками?

1) Верховна Рада України;

2) Національний банк України;

3) комерційні банки самостійно;

4) позичальники, виходячи зі своїх інтересів;

5) комерційні банки разом із позичальниками.

Кредитна лінія – це:

1) угода, за якою банк зобов’язується надати позичальнику кредити на раніше узгоджену суму протягом певного періоду;

2) обстоювання своїх інтересів комерційним банком при видачі кредитів позичальникам;

3) межа, яка встановлює максимальні й мінімальні розміри та терміни видачі кредиту одному позичальнику;

4) ліміти видачі кредитів;

6) всі відповіді не правильні.

Для отримання кредитів у іноземного кредитора у вільно конвертованій валюті підприємство має:

1) отримати відповідний дозвіл Національного банку;

2) самостійно вирішити це питання;

3) отримати дозвіл місцевих органів влади;

4) отримати дозвіл керівної організації;

5) придбати відповідну ліцензію.

Лізинговий кредит – це:

1) надання суб’єктами господарювання взаємного кредиту у вигляді відстрочки платежу за продані товари й надані послуги;

2) надання суб’єктами господарювання взаємної відстрочки платежів за товарно-матеріальні цінності;

3) взаємна передача суб’єктами господарювання матеріальних цінностей на умовах оренди;

4) надання банком кредиту на умовах відстрочки платежу;

5) всі відповіді не правильні.

Погашення кредиту частинами, що зменшуються, називається:

1) достроковим погашенням;

2) одночасним погашенням;

3) погашенням із розстрочкою платежу;

4) регресивним погашенням;

5) прогресивним погашенням.

Кредитні кошти ЄБРР спрямовані на:

1) придбання нового вітчизняного та імпортного обладнання;

2) придбання імпортної продукції з метою дальшого її використання у процесі виробництва;

3) придбання цінних паперів діючих підприємств і нерухомості;

4) реконструкцію народногосподарського комплексу;

5) надання споживчого кредиту.

Організація роботи з обслуговування бюджетних кредитів, їх обліку і проведення розрахунків з позичальниками покладається на:

1) Національний банк;

2) уповноважені комерційні банки;

3) Міністерство фінансів;

4) Кабінет Міністрів.

Що таке кредитоспроможність?

1) Здатність позичальника в повному обсязі в узгоджений строк розрахуватися за борговими зобов’язаннями;

2) здатність кредитора в повному обсязі в узгоджений строк надати кредит позичальнику;

3) здатність кредитора в повному обсязі погасити свої зобов’язання перед клієнтами;

4) правильної відповіді немає.

З якого моменту повинні нараховуватися відсотки за користування кредитом?

1) 3 моменту підписання кредитної угоди;

2) з моменту надходження кредиту на рахунок позичальника;

3) з моменту погашення першої частини кредиту позичальника;

4) з моменту отримання доходу за рахунок кредиту.

На які цілі забороняється видача кредитів?

1) На покриття поточних витрат підприємства;

2) на покриття збитків господарської діяльності;

3) на придбання об’єктів приватизації;

4) на придбання цінних паперів.

Непряме кредитування – це:

1) надання кредиту небанківським установам;

2) надання кредиту позичальникам через посередників;

3) надання кредиту кредиторам на вимогу позичальника в міру потреби у ньому;

4) надання кредиту у вигляді матеріальних цінностей.

Практичні завдання

Завдання № 1

Номінальна вартість векселя – 350 тис. грн. Банк викупає в підприємства вексель за 90 днів до його погашення за ставкою 10 % річних.

Визначити номінальну вартість векселя за мінусом дисконту, що виплачує банк підприємству.

Назвати документи, які підприємство подає в банк для підписання договору про облік векселів.

Завдання № 2

Визначити можливість надання кредиту фірмі на закупівлю сировини і матеріалів за даними балансу:

– Грошові кошти 70 тис. грн

– Вимоги, які легко реалізуються 140,5 тис. грн

– Елементи нормованих оборотних коштів,

Які легко реалізуються 54 тис. грн

– Кредити та інші позикові кошти 123 тис. грн

– Розрахункові та інші пасиви 34,5 тис. грн

Завдання № З

Визначити основні показники ліквідності та платоспроможності (коефіцієнт загальної ліквідності, коефіцієнт термінової ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт платоспроможності) підприємства за даними таблиці:

ПоказникиНа кінець року
1

Оборотні активи, в тому числі:

– грошові кошти та їх еквіваленти

– розрахунки з дебіторами

2

Залучені кошти, в тому числі:

– довгострокові кредити

– короткострокові кредити

– розрахунки з кредиторами

3

Власний капітал

4750

1532

2100

2460

800

380

1280

3100


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 7.8. Порядок погашення кредиту