Економіка підприємства – Ковальчук І. В. – 9.3. Групування операційних витрат за однорідними економічними елементами

Поточні витрати, які пов’язані з операційною діяльністю підприємства, групують за економічними елементами1. Групування витрат за економічними елементами відображає склад витрат відповідно до їхньої економічної сутності і передбачає облік всіх поточних витрат, які пов’язані з операційною діяльністю, незалежно від місця їх виникнення (цех, адміністративний корпус чи транспортний відділ) та економічного призначення (з якою продукцією вони пов’язані).

Економічні елементи операційних витрат утворюють:

– матеріальні витрати;

– витрати на оплату праці;

– амортизаційні відрахування;

– відрахування на соціальні заходи (соціальне страхування);

– інші операційні витрати.

Матеріальні витрати становлять вартість витрачених у виробництві:

– сировини і матеріалів;

– куплених напівфабрикатів;

– палива та енергії;

– запасних частин;

– тари і тарних матеріалів;

– допоміжних та інших матеріалів.

Величина матеріальних витрат визначається на основі вартості спожитих в операційній діяльності ресурсів, виходячи з цін їх придбання (без ПДВ), включаючи всі витрати, які супроводжують таке придбання. Вартість поворотних відходів вираховується.

Витрати на оплату праці – це витрати на виплату;

– основної заробітної плати за тарифними ставками, відрядними розцінками та посадовими окладами;

– додаткової заробітної плати, включаючи надбавки, гарантійні й компенсаційні виплати, передбачені діючим законодавством (у тому числі оплату невідпрацьованого на виробництві часу); премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій;

– інші заохочувальні й компенсаційні виплати, тобто виплати у формі винагород за результатами роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які не передбачені чинним законодавством або здійснюються понад законодавчо встановлені норми.

Відрахування на соціальні заходи становлять:

А) відрахування на обов’язкове державне пенсійне страхування – 33,2 % від фонду оплати праці;

Б) відрахування на обов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності – 1,5 % від фонду оплати праці;

В) відрахування на обов’язкове державне страхування на випадок безробіття – 1,3 % від фонду оплати праці;

А) + б) + в) = 33,2 + 1,5 + 1,3 – 36 % – сталий загальний відсоток відрахувань у фонд оплати праці підприємства;

Г) відрахування на обов’язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві – від 0,2 до 13,6 % від фонду оплати праці залежно від класів професійного ризику;

Д) відрахування на добровільне індивідуальне страхування персоналу підприємства.

Здійснюється амортизація основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів.

Інші операційні витрати – це всі інші витрати операційної діяльності, які не увійшли до складу попередніх елементів:

– витрати, пов’язані з управлінням виробництвом;

– оплата робіт і послуг консультаційного або інформаційного характеру;

– оплата вартості ліцензій та інших державних дозволів;

– оплата робіт із сертифікації продукції;

– оплата збору за реєстрацію підприємства в органах державного управління;

– витрати на сплату процентів за користування кредитами;

– витрати, пов’язані з оплатою послуг комерційних банків;

– витрати на виготовлення і придбання бланків цінних паперів;

– витрати на реалізацію продукції;

– відрахування до державних цільових фондів;

– інші витрати.

Групування витрат за однорідними економічними елементами дає змогу проаналізувати загальну ресурсну структуру витрат підприємства та на її основі розробити заходи щодо зменшення операційних витрат підприємства. Структура операційних витрат за основними видами економічної діяльності наведена в табл. 9.3. Проте в умовах багатопродуктового виробництва на основі такого групування неможливо обчислити собівартість конкретного виду продукції, тобто пов’язати елементи витрат з певною продукцією.

Таблиця 9.3. Структура операційних витрат з реалізованої продукції за основними видами економічної діяльності в Україні в 2005 р., % до загальної суми витрат

Економіка підприємства   Ковальчук І. В.   9.3. Групування операційних витрат за однорідними економічними елементами

Економіка підприємства   Ковальчук І. В.   9.3. Групування операційних витрат за однорідними економічними елементами

Приклад 9.2.

Визначте та проаналізуйте структуру операційних витрат підприємства за 2006 р. (табл. 9.4).

Таблиця 9.4. Елементи операційних витрат по підприємству за 2006 р.

Елементи витрат

Сума витрат, тис. грн

Структура витрат, % до підсумку

Матеріальні витрати

9 669,9

9669,9 : 13 515,6 o 100 = 71,5

Витрати на оплату праці

828,3

828,3:13 515,6 100 = 6,1

Відрахування на соціальні заходи

308,3

308,3:13 515,6 100 = 2,3

Амортизаційні відрахування

239,8

239,8:13 515,6 100 = 1,8

Інші операційні витрати

2 469,3

2469,3 / 13515,6 o 100 = 18,3

Разом

13 515,6

100,0

Найбільшу частку (71,5 %) у складі поточних витрат підприємства за 2006 р. становлять матеріальні витрати, тобто певне підприємство можна віднести до матеріаломістких.

Незначна частка (1,8%) припадає на амортизаційні відрахування, що пояснюється, напевно, використанням систем амортизації, які передбачають обчислення суми амортизаційних відрахувань на базі залишкової вартості основних засобів, а вона, внаслідок великої кількості застарілого устаткування, має невелике значення.

Приклад 9.3.

Користуючись даними табл. 9.5, проаналізуйте динаміку витрат на виробництво продукції по підприємству.

Таблиця 9.5. Динаміка витрат на виробництво продукції по підприємству за 2005-2006 рр.

Елементи витрат

2005 р.

2006 р.

Тис. грн

Частка,

%

Тис. грн

Частка,

%

Обсяг виробництва продукції

22 414

36 575,4

Витрати на виробництво

19 672,5

100,0

34 544,9

100,0

У тому числі матеріальні витрати

14 986,4

76,2

27 944,8

80,9

3 них:

– сировина

12 439,0

63,2

25 284,0

73,2

– паливо

639,3

3,2

686,4

3,0

– електроенергія

429,5

2,2

372,3

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів

176,4

0,9

204,7

0,6

Витрати на оплату праці

2 078,9

10,5

2 715,9

7,9

Витрати на соціальні заходи

773,7

3,9

999,3

2,9

Інші витрати

1 672,9

8,5

2 680,2

7,7

З них:

– витрати на доставку продукції у торговельну мережу

834,9

4,2

1424,1

4,1

– послуги зв’язку

18,3

0,1

26,5

0,1

– витрати на охорону

63,4

0,3

97,9

0,3

– послуги обчислювального центру

45,9

0,2

70,2

0,2

– платежі та збори за рахунок собівартості

498,3

2,5

459,9

За даними табл. 9.5 можемо зробити висновок, що обсяг виробництва у грошовому вираженні збільшився на 63,2 % (36 575,4 : 22 414 – 1,632), а витрати на виробництво – на 75,6 % (34544,9:19672,5 = 1,7566), тобто витрати порівняно з обсягами виробництва зростали більш високими темпами. Це пояснюється тим, що темпи зростання цін на сировину випереджали темпи зростання цін на продукцію, та тим, що змінилася структура асортименту продукції.

Частка матеріальних витрат збільшилася на 4,7 % тільки за рахунок зростання цін на основну сировину. Частка основної заробітної плати знизилася на 2,6 %. Це пояснюється знову ж таки, випереджаючими темпами зростання цін на сировину (ціна на борошно зросла в 1,9 раза, а заробітна плата – в 1,2 раза). Частка інших елементів витрат порівняно з 2002 р. суттєво не змінилась.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Економіка підприємства – Ковальчук І. В. – 9.3. Групування операційних витрат за однорідними економічними елементами