Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – Необхідні поняття і визначення

Постійне поліпшення (поступове) – процес поліпшення системи екологічного менеджменту (далі EMS), спрямований на досягнення кращих екологічних показників діяльності організації відповідно до її екологічної політики. Мається на увазі, що процес такого поліпшення не обов’язково повинний відбуватися у всіх сферах діяльності організації одночасно.

Навколишнє середовище – середовище, у якому організація функціонує, включаючи повітря, воду, землю, природні ресурси, флору, фауну, людське суспільство і їхні взаємозв’язки. Поняття про навколишнє природне середовище трактується як природне середовище прибування людини, біосфера, що служить умовою, засобом і місцем життя людини і інших живих організмів; у широкому понятті слова включає природу (природні екосистеми) і навколишнє середовище як ту частину природного середовища, що перетворена в результаті людської діяльності. Таким чином, у контексті ISO 14000 навколишнє середовище розуміється як середовище, що оточує власне організацію (підприємство), а суспільство (жителі) розглядається як елемент середовища, на який справляється, як і на інші елементи, вплив.

Вплив на навколишнє середовище – будь-яка зміна в навколишнім середовищі (як негативна, так і позитивна), яка цілком чи частково є результатом діяльності організації чи вироблених нею продукції і послуг. Тлумачний словник з охорони природи трактує вплив на навколишнє середовище (негативний антропогенний вплив на навколишнє середовище) як будь-які потоки речовини, енергії й інформації, що безпосередньо утворюються в навколишнім середовищі чи заплановані в результаті антропогенної діяльності і, що призводять до негативних змін навколишнього середовища і наслідкам цих змін.

Система екологічного менеджменту (EMS) – частина загальної системи менеджменту, що включає організаційну структуру, планування, розподіл відповідальності, практичну діяльність, процедури (прийоми), процеси і ресурси, необхідні для розробки, впровадження, досягнення цілей екологічної політики. її перегляду і коректування.

Аудит системи екологічного менеджменту – процес систематичної документованої перевірки й оцінки об’єктивним шляхом встановлених показників, що починається з метою встановлення відповідності характеристик EMS спеціально означеним організацією критеріям такої оцінки; результати аудиту EMS повинні бути доведені до менеджерів.

Екологічний аудит – систематичний документований процес перевірки, ию полягає в одержанні об’єктивним шляхом і оцінці свідчень аудирування: екологічний аудит спрямований на встановлення відповідності екологічно значимих видів діяльності, подій, умов, систем чи менеджменту інформації з цих питань, критеріям аудирування; результати нього процесу доводяться до відома клієнта. Відзначимо, що в англійських текстах використовуються два терміни, а саме environmental і audit environmental auditing. Причому аудит означає власне процес перевірки, а аудирування скоріше відноситься до виду діяльності. Наприклад, стандарт ISO 14010 названий “Guidelines for environmental auditing – General principles*, де мова йде про керівництво для проведення екологічних аудитів, тобто для розвитку цієї діяльності.

Екологічна мета – загальна екологічно значима ціль діяльності організації, встановлена екологічною політикою цієї організації, ступінь досягнення якої оцінюється в тих випадках, коли це практично можливо.

Екологічні показники діяльності організації – вимірювані результати функціонування системи екологічного менеджменту, що відносяться до питань контролю впливу на навколишнє середовище відповідно до цілей і задач організації, встановлених її екологічною політикою.

Екологічна політика – визначена організацією сукупність намірів і принципів у відношенні екологічних показників її діяльності, що створює основу для розробки конкретних цілей і задач. У тлумачному словнику з охорони природи наводиться наступне визначення: “Політика екологічна – сукупність способів досягнення поставлених екологічною стратегією цілей і завданнь”. При цьому екологічна стратегія визначена як сукупність конкретних цілей і завданнь, розрахованих на реальні можливості і терміни їхнього досягнення, в сфері охорони навколишнього середовища і використання природних ресурсів

Екологічне завдання (завдання екологічної діяльності) – детальна вимога у відношенні до екологічних показників діяльності організації в цілому чи її підрозділів, яка випливає із встановленої екологічної мети діяльності організації і підлягає виконанню задля досягнення цієї мети.

Зацікавлена сторона – особистість чи група осіб, зацікавлених чи потрапивших під вплив, пов’язаний з екологічними показниками діяльності організації.

Організація – компанія, корпорація, фірма, підприємство, установа, орган влади, їхня частина чи комбінація, об’єднана з іншими, приватна чи державна, котра виконує свої функції і має систему управління. У тому випадку, якщо в організацію входять кілька структурних одиниць, такі одиниці (підрозділи) можуть розглядатися як організації.

Запобігання забрудненню – використання процесів, матеріалів, практичних прийомів, продукції таким чином, щоб уникнути чи скоротити забруднення через вживання контрольних заходів у відношенні забруднення; включає рецпклювання, переробку, зміну технологічних процесів, механізми контролю (виділення забруднюючих речовий, уловлювання, очищення), ефективне використання ресурсів, заміну сировини і матеріалів. Вигідність запобігання забрудненню визначається можливістю скорочення впливу на навколишнє середовище, збільшенням ефективності і зменшенням витрат на виробництво (продукції, послуг тощо.).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – Необхідні поняття і визначення