Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 17.2. Безвідходне і маловідходне виробництва

Як такого, цілком безвідходного виробництва в техногенних системах у чистому вигляді не зустрічається; усе одно є відходи енергії, тверді і рідкі відходи, що запинаються в процесі їхньої переробки. Тому, незважаючи на те, що в літературі часто зустрічаються обидва поняття, уданому розділі йтиметься тільки про маловідходне виробництво або мадовідходну технологію.

З метою економії матеріальних ресурсів величезне значення має використання відходів виробництва, що при сучасних технологіях утворюються в усе зростаючих обсягах.

Ця проблема також має екологічне значення.

Всі виробництва, де утворюються відходи, варто поділити на 2 групи:

– виробництва з перевагою механічної обробки вихідної сировини і матеріалів, тобто без руйнації їхньої внутрішньої структури (металообробка, лісова, деревообробна і легка промисловість). Результатами такого виробництва є товарна продукція й відходи.

– виробництва з комплексною переробкою сировини, у яких в результаті фізико-хімічної переробки, окрім основної продукції, утворюються побічні продукти і і відходи виробництва. До таких виробництв відносяться нафтохімія і нафтопереробка, хімічна і коксохімічна промисловість, чорна і кольорова металургія.

Різноманітного вигляду відходи утворюються не тільки в процесі матеріального виробництва, але и у сфері виробничого і побутового споживання.

Спочатку варто визначитися з основними поняттями: вторинні матеріальні ресурси, відходи, технології, маловідходні технології і т. д.

Технологія – це сукупність методів, застосовуваних людиною для перетворення природного середовища.

Відходи – непридатна для виробництва даного виду 11 роду кції сировина.

Відходи виробництва – залишки матеріалів, сировини і напівфабрикатів, що утворюються в процесі виготовлення і які цілком або частково втратили свої корисні або фізико-хімічні властивості.

У деревообробній, гірничовидобувній, вугільній промисловості відходи не змінюють структури вихідної (провини (тирса, гілки, гірська порода). У хімічній промисловості, нафтопереробці, металургії вихідні матеріали піддаються фізико-хімічному впливу, створюючи нові продукти.

Відходи споживання – вироби, машини й устаткування, що втратили свої споживчі властивості в результаті фізичного або морального зношення.

Відходи також діляться на:

– оборотні, тобто відходи виробництва, використовувані без доробки в якості сировини в технологічних процесах;

– неминучі технологічні втрати, обумовлені специфікою технології: випар, усушка, розпилення, чад;

– покидьки – відходи виробництва і споживання, що на сучасному рівні розвитку науки і техніки не можуть бути використані в народному господарстві, або їхнє використання економічно невигідне.

Маловідходне виробництво – процес, у результаті якого шкідливі викиди в навколишнє середовище зводяться до мінімуму і не спричиняють негативного впливу на навколишнє середовище. Маловідходне виробництво являє собою систему заходів і технологій, спроможних забезпечити комплексне використання сировини, не наносячи при цьому шкоди навколишньому середовищу.

Застосування маловідходних технологій створює умови для зниження природоохоронних витрат, у тому числі на установку природоохоронного устаткування. Доведено, що установка природоохоронного устаткування обходиться дорожче, ніж впровадження природоохоронних технологій. Установка очисного устаткування складає 20 і більше відсотків від суми капітальних вкладень у проект, а маловідходна технологія обходиться часто в 5 – 7%.

Основою маловідходних технологій є комплексна переробка сировини з використанням усіх її компонентів, оскільки відходи виробництва являють собою саме невикористану або недовикористану сировину. Впровадження маловідходних технологій – складне техніко-економічне завдання. Часто саме економічні чинники накладають обмеження на впровадження досягнень НТП, оскільки маловідходні технології, при існуючих підходах до оцінки доцільності їхньго застосування, не завжди виявляються ефективними. Є відходи, які через ряд причин у даний час нераціонально використовувати, наприклад, деякі відходи кольорової металургії. Водночас це не стосується тих відходів кольорової металургії, що відрізняються високою токсичністю і забруднюють навколишнє середовище. Сполуки сірки, миш’яку, селену, телуру; залишки свинцю, цинку, міді, потрапляючи у відходи, становлять небезпеку навіть без урахування економічної доцільності.

Маловідходна технологія – це засіб виробництва, при якому здійснюється оптимальне використання сировини й енергії в технологічному ланцюжку: природні ресурси – виробництво – споживання – вторинна сировина, з мінімальним негативним впливом на природне середовище.

Для організації маловідходних технологій необхідно, щоб між підприємствами, які складають єдиний маловідходний комплекс, існували тісні зв’язки з кооперації, оскільки відходи одного виробництва є сировиною для іншого. А його відходи, у свою чергу, забезпечують технологічний процес третього і т. д.

Звичайно, якщо такий комплекс виробництв компактно розміщений, то може являти собою комбінат. Наприклад, металургійний комбінат повного циклу, що випускає чавун, сталь і прокат чорних металів, може включати коксохімічний завод з перетворення кам’яного вугілля на сировину для доменного виробництва. Гази, що містять азот, є сировиною для виробництва азотних добрив, синтетичного каучуку, пластмас, синтетичних смол, гумовотехнічних виробів, – отже поруч повинні бути відповідні виробництва. Після виплавки чавуну залишається шлак – сировина для цементної і будівельної індустрії; виділяються гази – сировина для хімічної промисловості. При доменному виробництві звільняється значна кількість тем їла, що може бути використана для підігріву повітря або обігріву помешкань. Тобто в даному випадку мова йдеться про комбінування – об’єднання в одному виробництві різноманітних галузей промисловості, що являють собою або послідовні ступені переробки сировини, або відіграють допоміжну роль одна стосовно іншої. При комбінуванні знижуються втрати, зростає ефективність виробництва, створюються більш сприятливі умови для організації маловідходного виробництва.

У широкому значенні поняття “маловідходне виробництво” включає не тільки технологічні процеси, організаційні й управлінські заходи, але і сферу споживання продукції, яка після втрати своїх споживчих властивостей у результаті фізичного зносу повинна бути повернена у виробництво або переведена в екологічно безпечну форму. У маловідходному виробництві в остаточному підсумку вся початкова сировина перетворюється на продукцію.

Маловідходна технологія повинна забезпечити: комплексну переробку сировини з використанням усіх його компонентів на базі впровадження нових технологій; створення і випуск нових видів продукції з урахуванням вимог їхнього повторного використання; переробку відходів виробництва і споживання з метою одержання товарної продукції; створення маловідходних територіально-виробничих комплексів.

Ефективність капіталовкладень у маловідходні технології визначається за формулою:

Екологічний менеджмент   Семенов В. Ф.   17.2. Безвідходне і маловідходне виробництва

Де:

Еі – сума всіх ефектів безвідходних технологій;

У – збиток навколишньому середовищу від утилізації відходів, що залишилися;

К – повні капітальні вкладення для створення маловідходних систем

Екологічний менеджмент   Семенов В. Ф.   17.2. Безвідходне і маловідходне виробництва

Ефект виробництва виявляється в збільшенні обсягу прибутків від додаткової товарної продукції, у зменшенні обсягу оборотних коштів (наприклад витрати на очищення води, використаної для охолодження агрегатів).

Ефект споживання виявляється при більш повному використанні початкової сировини. При цьому з заощадженої сировини виробляється додаткова продукція, необхідна народному господарству.

Економія витрат на розвідку, видобуток, транспортування виявляється у вигляді економії не добутих ресурсів, резерву пропускної спроможності транспортних магістралей.

Ефект комплексного розвитку регіону й удосконалення розміщення продуктивних сил виявляється в економії земельних ресурсів завдяки комплексній забудові території (при формуванні ТВ К заощаджується 40 – 50% території за рахунок більш щільної забудови). Досягається економія витрат на створенні і використанні інфраструктури.

Ефект зовнішньоекономічних зв’язків виявляється в прирості національного доходу. Одержання продукції, що

Раніше ввозилася з-за кордону, або виробництво з відходів продукції на експорт дозволяє заощаджену або отриману валюту використовувати для придбання іншої продукції.

Екологічний ефект: при переході від відходних до маловідходних технологій зменшується сумарний фізичний обсяг відходів і заощаджуються кошти на їхню утилізацію.

Оскільки при маловідходній технології все одно якась їхня кількість залишається (і як правило вони більш реактивні), їх потрібно знешкоджувати або утилізувати. Для цього і передбачені визначені капіталовкладення (К).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 17.2. Безвідходне і маловідходне виробництва