Аудит – Немченко В. В. – Тема 5. Методика проведення рахунковою палатою України аудиту ефективності використання держаних коштів

5.1.Загальні положення та суть аудиту ефективності використання держаних коштів

5.2. Етапи аудиту ефективності використання державних коштів

5.2.1. Планування аудиту ефективності

5.2.2. Виконання аудиту ефективності використання державних коштів

5.2.3. Звітування про результати аудиту ефективності використання державних коштів

5.2.4. Перевірка виконання пропозицій за результатами аудиту

5.1. Загальні положення та суть аудиту ефективності використання держаних коштів

Відносно новим видом державного аудиту в Україні є аудит ефективності діяльності. Разом з тим у провідних країнах Заходу аудит ефективної діяльності почав розвиватися ще півстоліття тому. Так, у своїй сучасній формі аудит ефективності зародився у Швеції в середині 1960-х років на основі теорії “трьох Е”, тобто на тих основних елементах, які характеризують стан управління публічними ресурсами:

1) економічність (economy) – ощадність, бережливість, ступінь мінімізації витрат з огляду на якість продукту (“витрачати менше”);

Цільно для характеристики цієї форми контролю вживати термін “аудит ефективності використання державних коштів”.

Як визначено положеннями Ревізійних стандартів INTOSAI, сутність аудиту ефективності – це “перевірка економічності, ефективності та продуктивності, з якою організація, що перевіряється, використовує свої ресурси під час виконання своїх завдань та обов ‘язків”.

При цьому аудит ефективності, як правило, охоплює питання, які мають значне економічно-соціальне значення для суспільства, захищає фінансові інтереси держави, дозволяє встановити причинно-наслідкові зв’язки невідповідності між запланованим і фактичним, а також дає можливість своєчасно розробити пропозиції щодо усунення причин відхилень від встановлених законодавством вимог.

В Україні, відповідно до ст. 6 Закону України “Про Рахункову палату” з метою реалізації завдань покладених на Рахункову палату щодо визначення ефективності та доцільності витрат державних коштів і використання державного майна розроблена Методика проведення аудиту ефективності використання державних коштів1.

Дана методика розроблена з урахувань положень Міжнародних стандартів аудиту INTOSAI та використовується під час організації та проведення аудиту ефективності за всіма напрямками діяльності Рахункової палати.

Методикою визначені загальні правила та процедури, які необхідно виконувати під час проведення аудиту ефективності державних коштів та визначено поняття аудиту ефективності використання державних коштів.

Аудит ефективності використання держаних коштів – це встановлення та аналіз фактів у процесі виконання Державного бюджету України та їх оцінка з точки зору ефективності та доцільності у використанні державних коштів

Метою аудиту ефективності використання державних коштів, що проводиться Рахунковою палатою є встановлення стану справ щодо використання коштів Державного бюджету України, загальнодержавних цільових фондів, валютних та кредитно-фінансових ресурсів, інших державних коштів пов’язаних з Державним бюджетом України та його оцінка з точки зору ефективності та доцільності, а також оцінка стану внутрішнього контролю об’єкта перевірки, надання пропозицій щодо усунення порушень чинного законодавства України.

Предметом аудиту ефективності є діяльність органів державної влади та інших одержувачів з використання одержаних ними державних коштів для виконання покладених на них завдань, функцій або реалізації програм (наприклад, державних цільових програм, програм розвитку регіонів тощо).

Об’єктами аудиту ефективності використання держаних коштів Рахункової палати є:

O органи державної влади України, які є головними розпорядниками або розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня;

O державні органи, що використовують кошти державних позабюджетних фондів або розпоряджаються державним майном;

O бюджетні установи та інші організації, які одержують кошти з Державного бюджету України;

O державні унітарні та казенні підприємства;

O інші суб’єкти економічної діяльності, які використовують кошти Державного бюджету України та/або мають передбачені чинним законодавством податкові, митні та інші пільги і переваги;

O організації, підприємства й установи, а також соціальні групи громадян, на діяльності або життєзабезпеченні яких позначаються результати використання державних коштів.

Таким чином, до об’єктів аудиту ефективності відносяться органи державної влади України (зокрема, міністерства, відомства, комітети, служби, державні цільові фонди), бюджетні установи, державні унітарні й казенні підприємства, тобто всі суб’єкти економічної діяльності, які розпоряджаються державними фінансовими ресурсами або використовують їх у своїй діяльності. Залежно від того, які державні кошти використовуються об’єктом дослідження, а також виходячи з поставлених цілей аудиту ефективності, у ході його проведення може визначатися ефективність використання коштів бюджету і позабюджетних фондів, державної власності, кредитних ресурсів і позикових коштів, а також інтелектуальної власності, яка належить державі.

Крім того, до об’єктів аудиту ефективності, повинні бути віднесені і суб’єкти економічної діяльності, які мають надані законодавством податкові, митні та інші пільги і переваги, а також ті, які одержали фінансові і майнові гарантії та поручительства відповідних органів виконавчої влади для забезпечення операцій.

Суб’єктами аудиту ефективності є посадові особи Рахункової палати та особи, залучені Рахунковою палатою до проведення перевірки як спеціалісти або експерти.

Варто зазначити, якщо фінансові аудитори це, як правило, кваліфіковані фінансисти, бухгалтери та економісти, то фахівці з аудиту ефективності діяльності – це передусім науковці у сфері державного управління, філософії, соціології тощо.

Державні аудитори Рахункової палати та особи, залучені до перевірки, мають наступні права:

1) отримувати всю необхідну інформацію на об’єкті перевірки, від вищестоящих установ і організацій, банків, інших установ і організацій, пов’язаних з діяльністю об’єкта перевірки;

2) безперешкодно входити до будь-яких приміщень та сховищ об’єкта перевірки, якщо інше не передбачено законами України;

3) отримувати від посадових осіб об’єкта перевірки оригінали документів або їх копії та інші матеріали, дані на комп’ютерних електронних носіях, витяги з цих документів;

4) ознайомитись із таємними документами та документами з обмеженим доступом, за умови наявності допуску до державної таємниці та інших необхідних документів;

5) вимагати від посадових осіб об’єкта перевірки невідкладного усунення виявлених порушень та надання у визначений термін інформації про це;

6) отримувати пояснення від посадових осіб об’єкта перевірки, інших установ, організацій, підприємств, пов’язаних з діяльністю об’єкта перевірки.

Разом з тим, державні аудитори Рахункової палати при здійсненні перевірки зобов’язані :

1) дотримуватися принципів законності, повноти, об’єктивності, достовірності та обгрунтованості під час проведення перевірки;

2) на будь-якій стадії перевірки приймати від посадових осіб об’єкта перевірки подані за їх ініціативою заяви, зауваження, пояснення щодо предмета перевірки та проводити перевірку викладених у цих зверненнях питань, про що зазначати в акті перевірки;

3) не оприлюднювати матеріали перевірки щодо об’єкта перевірки до розгляду їх Колегією Рахункової палати;

4) у разі виявлення фактів, які свідчать про скоєння злочину, інформувати про це правоохоронні органи.

Що стосується посадових осіб об’єкта перевірки, то мають право:

1) вимагати від суб’єкта перевірки доручення на проведення перевірки;

2) надавати заяви, зауваження і пояснення щодо предмета перевірки, а також за її результатами.

Разом з тим, посадові особи об’єкта аудиту ефективності зобов’язані:

1) сприяти нормальній роботі суб’єктів перевірки, не чинити їм перешкод, забезпечити їх робочими місцями та необхідними технічними засобами;

2) надавати необхідні документи, пояснення щодо питань, які стосуються предмета перевірки;

3) вживати невідкладних заходів щодо усунення виявлених порушень, відшкодування завданої шкоди та притягнення до відповідальності осіб, винних у скоєнні порушень.

Для проведення аудиту ефективності можна бути створена спеціальна консультативна група з числа як спеціалістів Рахункової палати так і незалежних експертів, які вибираються з урахуванням наявності в них відповідних знань та досвіду, рівня кваліфікації, а також розуміння предмету та проблем конкретної перевірки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Аудит – Немченко В. В. – Тема 5. Методика проведення рахунковою палатою України аудиту ефективності використання держаних коштів