Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 3. Права та обов’язки осіб, що беруть участь у справі

Сукупність процесуальних прав та обов’язків осіб, які беруть участь у справі, визначають їх процесуальне положення та дають їм можливість відігравати активну роль в адміністративному процесі. Для ефективного захисту та реалізації своїх прав, свобод та інтересів у сфері публічно-правових відносин особи, які беруть участь у справі, наділені великим обсягом процесуальних прав, які вони здійснюють при розгляді справи в адміністративному суді. Наявність широкого кола та особливостей процесуальних прав у осіб, які беруть участь у справі, є ще однією відмінністю цієї групи осіб від інших учасників адміністративного процесу. Особи, що беруть участь у справі, наділені також певними обов’язками, що кореспондують процесуальним правам інших осіб, та дають змогу суду здійснювати ефективний розгляд адміністративної справи.

Частина 1 статті 49 КАСУ містить положення, що логічно випливає з принципу адміністративного судочинства, передбаченого ст. 10 КАС України, яким закріплено, що всі учасники адміністративного процесу є рівними перед законом і судом. Процесуальні права і обов’язки осіб, які беруть участь у справі, не є зовсім однаковими, але рівність положення цих осіб підтверджується тим, що вони мають рівні процесуальні права і обов’язки. Таким чином, процесуальні права і обов’язки будь-якої особи, яка бере участь у справі, не можуть визнаватися більш або менш важливими ніж права і обов’язки другої особи, яка бере участь у справі.

Частина 2 статті 49 КАСУ визначає головний обов’язок усіх осіб, які беруть участь у справі. Це – обов’язок добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов’язки.

Частиною 3 ст. 49 КАС України встановлено основні процесуальні права осіб, які беруть участь у справі. Цей перелік визначений для всіх осіб цієї групи, та в ньому містяться два види процесуальних прав осіб, які беруть участь у справі:

1) змагальні

2) диспозитивні.

Адміністративне право   Кісіль З. Р.   3. Права та обовязки осіб, що беруть участь у справі

Змагальні права – це надані законом можливості особи, яка бере участь у справі, доводити свою позицію перед судом та спростовувати позиції інших осіб, які беруть участь у справі. До змагальних прав відносяться:

O право знати про дату, час і місце судового розгляду справи,

O про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів,

O право знайомитися з матеріалами справи,

O право заявляти клопотання і відводи,

O право давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення,

O право подавати докази, брати участь у дослідженні доказів,

O право висловлювати свою думку з питань, які виникають під

Час розгляду,

O задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам,

O право подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них,

O право робити із матеріалів справи вилиски, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень тощо.

O право за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

Адміністративний суд повинен надавати сприяння всім особам, які беруть участь у справі, в реалізації цих змагальних прав. Для цього він має роз’яснювати особам їх процесуальні права, попереджати про наслідки вчинення певних процесуальних дій тощо.

Диспозитивні права – це встановлені в законі можливості особи, яка бере участь у справі розпоряджатися своїми вимогами на свій розсуд.

До диспозитивних прав, наведених у коментованій статті, належить право оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів. Крім цього права, інші диспозитивні права осіб, які беруть участь у справі, передбачені в наступних статтях КАС України (див. ст. 51 та коментар до неї).

Треба зазначити, що перелік прав, передбачених коментованою статтею, не є вичерпним, він доповнюється положеннями інших статей цього Кодексу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 3. Права та обов’язки осіб, що беруть участь у справі