Адміністративне право – Кісіль З. Р

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – Передмова

Вивчення курсу адміністративного права має основоположне значення для підготовки майбутніх юристів, оскільки цей курс, по-перше належить до циклу фундаментальних навчальних дисциплін у програмі юридичної вищої освіти; по-друге, регулює суспільні відносини, що виникають у сфері

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – Частина 1. Загальна характеристика адміністративного права

Вивчення курсу адміністративного права має основоположне значення для підготовки майбутніх юристів, оскільки цей курс, по-перше належить до циклу фундаментальних навчальних дисциплін у програмі юридичної вищої освіти; по-друге, регулює суспільні відносини, що виникають у сфері

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – Тема № 1. Адміністративне право як галузь права і як наука

Вивчення курсу адміністративного права має основоположне значення для підготовки майбутніх юристів, оскільки цей курс, по-перше належить до циклу фундаментальних навчальних дисциплін у програмі юридичної вищої освіти; по-друге, регулює суспільні відносини, що виникають у сфері

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 1. Поняття, предмет і метод адміністративного права. Взаємовідношення з іншими галузями права

Вивчення курсу адміністративного права має основоположне значення для підготовки майбутніх юристів, оскільки цей курс, по-перше належить до циклу фундаментальних навчальних дисциплін у програмі юридичної вищої освіти; по-друге, регулює суспільні відносини, що виникають у сфері

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 2. Система адміністративного права і його джерела

Адміністративне право як галузь права України – це цілісна система правових норм, що має чітку внутрішню організацію, побудову. В основі побудови системи адміністративного права є масштабність дії адміністративно-правових норм. Відповідно, розрізняють норми, які дозволяють

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 3. Роль адміністративного права в регулюванні відносин у галузі управління внутрішніми справами

Управління внутрішніми справами є однією із галузей державного управління, тому адміністративному праву належить провідна роль у регулюванні суспільних відносин у цій галузі. Норми адміністративного права закріплюють принципи управління внутрішніми справами, зокрема принципи законності, гласності,

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 4. Наука адміністративного права, її предмет та система

Адміністративне право є не тільки самостійною галуззю права, але й галуззю правової науки. Наука адміністративного права є системою наукових уявлень, знань і теоретичних положень про адміністративне право. Адміністративне право як галузь юридичної науки –

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – Тема №2. Адміністративно-правові норми і адміністративно-правові відносини

1. Поняття, структура, види та реалізація адміністративно-правових норм Кожна галузь права, як і право загалом, є цілісною організованою системою правових норм, її первинних “клітинок”. Як відомо, правова норма – це загальнообов’язкове правило поведінки, що

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 1. Поняття, структура, види та реалізація адміністративно-правових норм

1. Поняття, структура, види та реалізація адміністративно-правових норм Кожна галузь права, як і право загалом, є цілісною організованою системою правових норм, її первинних “клітинок”. Як відомо, правова норма – це загальнообов’язкове правило поведінки, що

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 2. Адміністративно-правові відносини, їх особливості та види. Підстави виникнення, зміни та припинення адміністративно-правових відносин

Адміністративно-правові відносини – це врегульовані нормами адміністративного права суспільні відносини, які складаються в сфері державного управління. Оскільки адміністративно-правові відносини є різновидом правових відносин взагалі, то вони мають усі ознаки, притаманні будь-яким правовим відносинам. Водночас,

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 3. Учасники адміністративно-правових відносин, їх правоздатність та дієздатність

Учасники адміністративно-правових відносин – це конкретні сторони (юридичні і фізичні особи), наділені обов’язками і правами в сфері державного управління, передбаченими і забезпеченими адміністративно-правовими нормами і здатні їх практично реалізувати. Тут маються на увазі органи

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – Тема №3. Адміністративні правопорушення та адміністративна відповідальність

1. Адміністративне правопорушення, його ознаки та юридичний склад Порушення норм адміністративного права – це адміністративне правопорушення. Кожне правопорушення як явище реальної дійсності чиниться конкретною особою, або групою осіб, у певному місці та часі, суперечить

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 1. Адміністративне правопорушення, його ознаки та юридичний склад

1. Адміністративне правопорушення, його ознаки та юридичний склад Порушення норм адміністративного права – це адміністративне правопорушення. Кожне правопорушення як явище реальної дійсності чиниться конкретною особою, або групою осіб, у певному місці та часі, суперечить

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 2. Поняття, суть та основні риси адміністративної відповідальності

У теорії права юридична відповідальність розуміється як реалізація правової санкції у випадку вчинення правопорушення, застосування покарання щодо правопорушника. Розрізняють такі види юридичної відповідальності: * кримінальна; * цивільна; * адміністративна; * дисциплінарна. Зупинимося детальніше на

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – Частина 2. Адміністративно-правове регулювання державного управління в Україні

Тема №4. Державне управління в системі адміністративного права України 1. Поняття державного управління, його суть і характерні риси Термін “управління” походить від латинського слова “administratio” (грец. – “керівництво”) і в буквальному розумінні означає діяльність

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – Тема №4. Державне управління в системі адміністративного права України

Тема №4. Державне управління в системі адміністративного права України 1. Поняття державного управління, його суть і характерні риси Термін “управління” походить від латинського слова “administratio” (грец. – “керівництво”) і в буквальному розумінні означає діяльність

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 1. Поняття державного управління, його суть і характерні риси

Тема №4. Державне управління в системі адміністративного права України 1. Поняття державного управління, його суть і характерні риси Термін “управління” походить від латинського слова “administratio” (грец. – “керівництво”) і в буквальному розумінні означає діяльність

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 2. Основні принципи державного управління

Принципи державного управління – це основні, вихідні положення, на яких грунтується і функціонує управлінська діяльність і які можуть бути сформульовані у вигляді певних правил, закріплених правом. Вони поділяються на: O соціально-політичні; * організаційні принципи.

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – А. Соціально-політичні принципи державного управління

Принципи державного управління – це основні, вихідні положення, на яких грунтується і функціонує управлінська діяльність і які можуть бути сформульовані у вигляді певних правил, закріплених правом. Вони поділяються на: O соціально-політичні; * організаційні принципи.

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – Б. Організаційні принципи державного управління

Використання організаційних принципів у виконавчо-розпорядчої діяльності дозволяє обрати найбільш оптимальні варіанти структури і функціонування управлінського апарату, чітко розподілити компетенцію між його ланками, усунути паралелелізм і дублювання у виконанні функцій і, тим самим, забезпечити високу

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 3. Управління внутрішніми справами як самостійна галузь державного управління та його основні принципи

Як відомо, державне управління поділяється на сфери і галузі. До сфери входять питання управління загального, надвідомчого характеру (планування, стандартизація). До галузі відноситься організація управління однорідними, об’єктивно пов’язаними між собою підприємствами, установами, організаціями, що функціонують

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – Особливості управління органами внутрішніх справ

1. Наявність спеціального об’єкта впливу. 2. Значні повноваження, якими наділені ОВС. 3. Необхідність постійної взаємодії з іншими правоохоронними органами, державними та громадськими інститутами. 4. Форми централізованого підпорядкування та внутрішні нього розпорядку. 5. Наділення підрозділю

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – Тема №5. Методи державного управління

1. Методи управління Метод управління – це сукупність прийомів, операцій і процедур підготовки та прийняття, організації та контролю виконання управлінських рішень, які приймаються учасниками управлінського процесу. Для здійснення управління його суб’єкти використовують відповідний до

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 1. Методи управління

1. Методи управління Метод управління – це сукупність прийомів, операцій і процедур підготовки та прийняття, організації та контролю виконання управлінських рішень, які приймаються учасниками управлінського процесу. Для здійснення управління його суб’єкти використовують відповідний до

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 2. Методи впливу в органах внутрішніх справ

2.1. Переконання та примус як загальні методи впливу Під методами впливу розуміють способи функціонального налаштування окремих процесів (динаміку) та системи (статику) управління. Методи впливу, що обумовлюють належну поведінку колективів та окремих людей у процесі

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 2.1. Переконання та примус як загальні методи впливу

2.1. Переконання та примус як загальні методи впливу Під методами впливу розуміють способи функціонального налаштування окремих процесів (динаміку) та системи (статику) управління. Методи впливу, що обумовлюють належну поведінку колективів та окремих людей у процесі

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 2.2. Адміністративні методи

Адміністративні методи забезпечують прямий вплив суб’єкта управління на керований об’єкт. Вони характеризуються підпорядкуванням волі керованого волі керівника за схемою “влада – підпорядкованість”. Влада передбачає можливість управління. Суб’єкт управління в межах наданих йому повноважень односторонньо

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 2.3. Організаційні методи

Під організаційними розуміються методи впливу на структурну побудову системи з метою надання їй властивостей налагодженого механізму, здатного функціонувати найбільш раціонально. Організаційна структура системи органів внутрішніх справ – це, передусім, склад відповідних підрозділів (служб), їх

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 2.4. Економічні методи

Головна сфера застосування економічних методів – управління виробництвом, де вони виступають як способи реалізації вимог економічних законів. Основою змісту методів, що розглядаються, є економічний розрахунок, який здійснюється в двох формах: прямого централізованого розрахунку та

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 2.5. Соціально-психологічні методи

Головна сфера застосування економічних методів – управління виробництвом, де вони виступають як способи реалізації вимог економічних законів. Основою змісту методів, що розглядаються, є економічний розрахунок, який здійснюється в двох формах: прямого централізованого розрахунку та

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 3. Методи переконання і примусу в діяльності органів внутрішніх справ

Органи внутрішніх справ реалізують свої завдання по охороні громадського порядку і боротьбі зі злочинністю згідно з Конституцією та законами України “Про міліцію”, “Про оперативно-розшукову діяльність”, “Про попереднє ув’язнення” та іншими законодавчими і нормативними актами

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 4. Примус у здійсненні державного управління. Адміністративний примус як різновид державного примусу, його види

Метод переконання як основний метод державного управління у необхідних випадках доповнюється використанням примусу. Метод примусу застосовується щодо осіб, які допускають протиправну поведінку. Крім того, він використовується і як допоміжний засіб здійснення державного управління, як

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – Тема №6. Президент та органи виконавчої влади

1. Президент України Глава держави – Президент України. Інститут президентства в Україні було введено Законом України від 5.07.1991 року “Про заснування поста Президента України і внесення змін і доповнень до Конституції України”. Згідно з

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 1. Президент України

1. Президент України Глава держави – Президент України. Інститут президентства в Україні було введено Законом України від 5.07.1991 року “Про заснування поста Президента України і внесення змін і доповнень до Конституції України”. Згідно з

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 2. Представництво Президента України

2.1. Представництво Президента України у Верховній Раді України Постійний представник Президента України у Верховній Раді України (далі – Постійний представник) є особою, яка уповноважується Президентом України забезпечувати взаємодію між Президентом України і Верховною Радою

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 2.1. Представництво Президента України у Верховній Раді України

2.1. Представництво Президента України у Верховній Раді України Постійний представник Президента України у Верховній Раді України (далі – Постійний представник) є особою, яка уповноважується Президентом України забезпечувати взаємодію між Президентом України і Верховною Радою

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 2.2. Представництво Президента України у КМУ

Постійний представник Президента України у Кабінеті Міністрів України (далі – Постійний представник) є посадовою особою, на яку покладається здійснення постійного зв’язку між Президентом України і Кабінетом Міністрів України. Постійного представника призначає на посаду і

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 2.3. Представництво Президента України у Конституційному Суді України

Постійний представник Президента України у Кабінеті Міністрів України (далі – Постійний представник) є посадовою особою, на яку покладається здійснення постійного зв’язку між Президентом України і Кабінетом Міністрів України. Постійного представника призначає на посаду і

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 2.4. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (далі – Представництво) є державним органом, утвореним відповідно до Конституції України з метою сприяння виконанню в Автономній Республіці Крим повноважень, покладених на Президента України. Постійний Представник призначається

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 3. Рада національної безпеки і оборони України

Рада національної безпеки і оборони України відповідно до Конституції України є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України. Функціями Ради національної безпеки і оборони України є: 1) внесення пропозицій Президентові

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 4. Урядові комітети

Урядовий комітет є робочим органом Кабінету Міністрів України, основним завданням якого є формування та реалізація державної політики у відповідній сфері згідно із стратегією, визначеною Кабінетом Міністрів України. Урядовий комітет: 1. розглядає та схвалює концепції

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 5. Секретаріат Прем’єр-міністра України

Секретаріат Кабінету Міністрів України (далі – Секретаріат) є постійно діючим органом, що забезпечує діяльність Кабінету Міністрів України як вищого органу в системі органів виконавчої влади. До складу Секретаріату входять: Керівництво Секретаріату – Міністр Кабінету

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 6. Центральні органи державної виконавчої влади

Міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади України (далі – міністерство) є центральним органом державної виконавчої влади, підпорядкованим Кабінету Міністрів України. Міністерство реалізує державну політику у відповідній галузі. Міністерство узагальнює практику застосування законодавства з

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 6.1. Міністерство

Міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади України (далі – міністерство) є центральним органом державної виконавчої влади, підпорядкованим Кабінету Міністрів України. Міністерство реалізує державну політику у відповідній галузі. Міністерство узагальнює практику застосування законодавства з

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 6.2. Місцеві державні адміністрації

Виконавчу владу в областях, районах, районах Автономної Республіки Крим, у містах Києві та Севастополі здійснюють обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації. Місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – Тема №7. Органи виконавчої влади України та органи місцевого самоврядування

1. Поняття, правовий статус і види органів виконавчої влади держави Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову (ст. 6 Конституції України). З часу проголошення незалежності України в

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 1. Поняття, правовий статус і види органів виконавчої влади держави

1. Поняття, правовий статус і види органів виконавчої влади держави Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову (ст. 6 Конституції України). З часу проголошення незалежності України в

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 2. Система органів виконавчої влади держави та їх компетенція

Органи виконавчої влади держави складають єдину цілісну систему, покликану здійснювати виконавчу і розпорядчу діяльність держави. Ця система будується, виходячи з необхідності забезпечити повсякденне всебічне керівництво господарською, соціально-культурною і адміністративно-політичною сферами у масштабі всієї країни.

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – Кабінет Міністрів України

Органи виконавчої влади держави складають єдину цілісну систему, покликану здійснювати виконавчу і розпорядчу діяльність держави. Ця система будується, виходячи з необхідності забезпечити повсякденне всебічне керівництво господарською, соціально-культурною і адміністративно-політичною сферами у масштабі всієї країни.

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – Місцеві органи виконавчої влади

До системи місцевих органів виконавчої влади належать: А) місцеві державні адміністрації (в областях, районах, містах Києві і Севастополі, районах у м. Києві і м. Севастополі); Б) відділи і управління місцевих державних адміністрацій; В) місцеві