Адміністративне право – Кісіль З. Р. – Тема №22. Суб’єкти та учасники судового адміністративного процесу

1. Загальна характеристика суб’єктів адміністративно-процесуального права

(Стаття 48 КАСУ. Адміністративна процесуальна правосуб’єктність)

У загальнотеоретичному розумінні суб’єктом визнається (від латинського – той, хто знаходиться у основі) носій предметно-практичної діяльності і пізнання (індивід або соціальна група), джерело активності, яка спрямована на об’єкт.

В свою чергу, у теорії права, суб’єкт права – це особа (фізична або юридична), що за законом володіє здатністю мати і реалізовувати безпосередньо або через представника права і юридичні обов’язки (тобто правосуб’єктність).

Правосуб’єктністю, яка включає правоздатність та дієздатність, наділені, як суб’єкти матеріальних адміністративно-правових відносин, так і суб’єкти процесуальних адміністративно-правових відносин.

Адміністративно-процесуальна правоздатність – це здатність мати юридичні права та обов’язки в адміністративному процесі. Вона визнається за всіма громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, а також за органами державної влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, організаціями, які є юридичними особами.

Адміністративна процесуальна правоздатність виникає у громадян з моменту їх народження і припиняється смертю. У юридичних осіб вона виникає з моменту їх створення та припиняється їх ліквідацією. Для участі в адміністративному процесі, крім загальної адміністративної процесуальної правоздатності, необхідною є також наявність конкретної адміністративної процесуальної правоздатності, тобто по даній конкретній справі.

Для того, щоб особисто брати участь в розгляді адміністративної справи, недостатньо мати тільки адміністративну процесуальну правоздатність. Необхідним для учасника справи є також володіння адміністративною процесуальною дієздатністю.

Адміністративно-процесуальна дієздатність – це здатність особисто здійснювати свої адміністративні процесуальні права та обов’язки, у тому числі доручати ведення справи представникові.

Вона належить фізичним особам, які: 1) досягли повноліття; 2) не визнані судом недієздатними. Також вона може належати фізичним особам до досягнення повноліття у спорах з приводу публічно-правових відносин, у яких вони відповідно до законодавства можуть самостійно брати участь.

Адміністративною процесуальною дієздатністю наділяються також органи публічної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, їх посадові та службові особи, підприємства, установи, організації (юридичні особи).

Однією з особливостей процесуальних адміністративно-правових відносин є те, що в них можуть брати участь суб’єкти, які не беруть участі у матеріальних адміністративно-правових відносинах, наприклад, прокурор, суд.

Суб’єкти адміністративного процесу, залежно від своїх процесуальних функцій, поділяються на:

Адміністративне право   Кісіль З. Р.   Тема №22. Субєкти та учасники судового адміністративного процесу

1) ті, які наділені владними повноваженнями, безпосередньо мають право здійснювати провадження, тобто “лідируючі суб’єкти”, їм держава надала широкі права та обов’язки;


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – Тема №22. Суб’єкти та учасники судового адміністративного процесу