Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 1. Президент України

1. Президент України

Глава держави – Президент України. Інститут президентства в Україні було введено Законом України від 5.07.1991 року “Про заснування поста Президента України і внесення змін і доповнень до Конституції України”. Згідно з Конституцією України, Президент України є главою держави і виступає від її імені. (Конституція України, ст. 102.)

Якщо раніше Президент України був одночасно і главою виконавчої влади, то нині, згідно з Конституцією України, він є тільки главою держави. Проте, роль Президента України у організації і діяльності органів виконавчої влади є значною. Так, зокрема, Президент України призначає за згодою Верховної Ради України Прем’єр-міністра (главу уряду) України та приймає рішення про його відставку, призначає за поданням Прем’єр-міністра України керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їхні повноваження.

Президент України утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем’єр-міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади.

Президент України скасовує акти Кабінету Міністрів України та акти Ради Міністрів Автономної республіки Крим, має право вето щодо прийняття Верховною Радою законів України.

Президент України приймає рішення про прийняття громадянства України та припинення громадянства України; нагороджує державними нагородами та здійснює помилування. (Конституція України, ст. ст. 102-112)

Президент України на основі виконання Конституції і законів України в межах своєї компетенції видає укази та розпорядження, які є обов’язковими для виконання, на всій території України.

1. Секретаріат Президента України Указом Президента України № 265/2010 “Про першочергові заходи із забезпечення діяльності Президента України” ліквідовано і створено Адміністрацію Президента України

Адміністрація Президента України (далі – Адміністрація) є постійно діючим органом, що утворюється Президентом України відповідно до пункту 28 статті 106 Конституції України для здійснення його повноважень і діє відповідно до Указу Президента України № 504/2010 від 2 квітня 2010 р.

Основним завданням Адміністрації є забезпечення виконання Президентом України його конституційних обов’язків та повноважень на засадах відкритості, гласності та прозорості.

Для виконання основного завдання Адміністрацію здійснює організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне, матеріально-технічне та інші види забезпечення ефективної реалізації Президентом України визначених Конституцією України повноважень Глави держави.

Адміністрацію координує роботу з підготовки, розстановки, підвищення кваліфікації та оцінки кадрів центральних та місцевих органів державної влади, які призначаються та звільняються Президентом України.

Адміністрація для виконання покладених на нього завдань має право:

1. за дорученням Президента України брати участь у опрацюванні проектів актів Президента України на всіх етапах у Кабінеті Міністрів України, Раді національної безпеки і оборони України та інших органах державної влади;

2. запитувати та одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій і посадових осіб;

3. використовувати державні, в тому числі урядові, системи зв’язку і комунікацій, мережі спеціального зв’язку та інші технічні засоби;

4. за дорученням Президента України готувати проекти рішень та актів Президента України та забезпечувати й контролювати їх виконання;

5. залучати до виконання окремих робіт і завдань, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади;

6. порушувати за дорученням Президента України перед керівниками органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій питання про усунення виявлених у їхній діяльності недоліків та упущень, а про факти порушення Конституції та законів України, указів і розпоряджень Президента України інформувати правоохоронні органи.

Адміністрацію у процесі виконання покладених на нього завдань відстоює позиції Президента України у взаємодії з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Конституційним Судом України, правоохоронними, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями.

До складу Адміністрації входять:

Глава Адміністрації Президента України; два перші заступники глави Адміністрації Президента України, в тому числі перший заступник Глави Адміністрації Президента України – Представник Президента України у Конституційному суді України; сім заступників глави Адміністрації Президента України, в тому числі заступник глави Адміністрації Президента України – керівник Головного управління з питань судової реформи та судоустрою, заступник глави Адміністрації Президента України – керівник Головного управління Державного протоколу та церемоніалу, заступник глави Адміністрації Президента України – керівник Головного управління з питань регіональної та кадрової політики, заступник глави Адміністрації Президента України – керівник Головного управління документального забезпечення; прес-секретар Президента України; радники Президента України; прес-служба, головні управління, управління, режимно-секретний відділ, які є самостійними структурними підрозділами Адміністрації.

Глава Адміністрації Президента України в межах своєї компетенції видає розпорядження.

Глава Адміністрації Президента України несе персональну відповідальність за виконання покладених на Адміністрацію завдань. У разі тимчасової відсутності глави Адміністрації Президента його повноваження виконує один із його перших заступників або один із його заступників, на якого тимчасове виконання повноважень покладено відповідним рішенням глави Адміністрації Президента України. Працівники Адміністрації є державними службовцями.

Державний секретар України:

1. здійснює загальне керівництво Адміністрацією, координує діяльність усіх його структурних підрозділів, представляє за дорученням Президента України Адміністрацію у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями;

2. координує діяльність консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, що створені Президентом України для здійснення своїх повноважень, забезпечує їх взаємодію із Адміністрацією;

3. координує діяльність радників та наукових консультантів Президента України, організовує їх взаємодію з підрозділами Адміністрації;

4. забезпечує підготовку для Президента України аналітичних, інформаційних, довідкових та інших документів, матеріалів для доповідей та виступів;

5. організовує та контролює виконання доручень Президента України;

6. розподіляє обов’язки між першими заступниками та заступниками Державного секретаря України, координує діяльність постійних представників та уповноважених Президента України;

7. вносить Президентові України пропозиції щодо призначення на посади і звільнення з посад перших заступників, заступників Державного секретаря України, радників, наукових консультантів і референтів Президента України, постійних представників, уповноважених Президента України та інших, призначення на посади та звільнення з посад яких належить до повноважень Президента України;

8. призначає на посади і звільняє з посад працівників Адміністрації;

9. контролює виконання працівниками Адміністрації Закону України ” Про державну службу” та законодавства про працю, здійснює присвоєння рангів державним службовцям відповідно до законодавства;

10. встановлює єдиний порядок проходження і опрацювання документів у Адміністрації;

11. виконує інші доручення Президента України.

Державний секретар України для виконання покладених на нього функцій може видавати в межах компетенції розпорядження Державного секретаря України.

Постійні представники Президента України:

Представляють Президента України у відносинах з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Конституційним Судом України, а також в інших випадках, здійснюють аналіз ситуації у відповідних сферах;

Взаємодіють під час вирішення питань, що належать до їх функцій, з відповідними структурними підрозділами Адміністрацію; подають Державному секретареві України пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників Адміністрацію, які забезпечують їх діяльність;

Виконують інші функції, що визначаються положеннями про відповідних постійних представників, які затверджує Президент України.

Керівники служб та інших структурних підрозділів Адміністрації:

Здійснюють керівництво відповідними підрозділами, забезпечують належне виконання доручень Державного секретаря України, його перших заступників та заступників; готують та вносять у встановленому порядку пропозиції щодо структури і штатного розпису відповідних структурних підрозділів, призначення на посади та звільнення з посад їх працівників;

Виконують інші функції згідно з положеннями про відповідні структурні підрозділи, які затверджуються в установленому порядку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 1. Президент України