Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 4. Урядові комітети

Урядовий комітет є робочим органом Кабінету Міністрів України, основним завданням якого є формування та реалізація державної політики у відповідній сфері згідно із стратегією, визначеною Кабінетом Міністрів України.

Урядовий комітет:

1. розглядає та схвалює концепції проектів нормативно-правових актів та інших документів, що підлягають розробленню;

2. розглядає, врегульовує розбіжності та схвалює проекти нормативно-правових актів та інших документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України відповідно до встановленого регламенту;

3. розглядає інші питання, пов’язані з формуванням та реалізацією державної політики у відповідній сфері;

4. приймає рішення про оприлюднення проектів регуляторних актів, які не оприлюднювалися до внесення їх на розгляд Кабінету Міністрів України, та повторне оприлюднення проектів цих актів;

5. приймає рішення про необхідність перегляду регуляторних актів, прийнятих Кабінетом Міністрів України, на підставі аналізу звітів про відстеження результативності цих актів.

Урядовий комітет має право:

1) створювати в разі потреби підкомітети, експертні комісії та робочі групи для розгляду окремих питань, що належать до його компетенції;

2) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади необхідну для його роботи інформацію.

До складу Урядового комітету входять члени Кабінету Міністрів України, заступники Міністра Кабінету Міністрів України, керівники, заступники керівників центральних органів виконавчої влади, а також з правом дорадчого голосу народні депутати України (за згодою).

Склад Урядового комітету затверджується Кабінетом Міністрів України.

У роботі Комітету можуть брати участь з правом вирішального голосу члени Кабінету Міністрів України, які не входять до складу Урядового комітету.

Урядовий комітет очолює голова, який є Прем’єр-міністром України, Першим віце-прем’єр-міністром України або Віце-прем’єр-міністром України.

Голова Урядового комітету несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комітет завдань.

Організаційною формою роботи Урядового комітету є засідання, які скликаються за рішенням голови Комітету в міру потреби.

Засідання Урядового комітету вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини членів Комітету.

У разі коли Міністр, керівник іншого центрального органу виконавчої влади, який є членом Урядового комітету, з поважних причин не може бути присутнім на засіданні Комітету, замість нього у роботі Комітету з правом вирішального голосу може брати участь один з його заступників (а замість керівника колегіального органу – один з членів цього органу) за попереднім погодженням з головою Урядового комітету. У разі відсутності голови Комітету засідання за Його дорученням проводить один із членів Комітету.

За рішенням голови Урядового комітету або за погодженням з ним у роботі Комітету можуть брати участь посадові особи органів виконавчої влади та Адміністрацію Кабінету Міністрів України, якщо це необхідно для обговорення питання, включеного до порядку денного.

Рішення Урядового комітету приймаються шляхом консенсусу і оголошуються головуючим. Рішення Урядового комітету оформляються протоколом, який підписує голова Комітету. Рішення Урядового комітету, прийняті в межах його компетенції, є обов’язковими для виконання.

Контроль за виконанням рішень Урядового комітету здійснює Адміністрацію Кабінету Міністрів України.

Урядовий комітет у своїй роботі взаємодіє з іншими урядовими комітетами.

Для розгляду, врегулювання розбіжностей і схвалення проектів комплексних нормативно-правових актів та інших документів можуть провадитися спільні засідання урядових комітетів.

Спільні засідання урядових комітетів проводяться за погодженим рішенням голів відповідних комітетів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 4. Урядові комітети