Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – Список рекомендованої літератури

1. Анцепов А. Я., Малышев А. А. Введение в конфликтологию. – К.: МАУП, 1996.

2. Бандурка А. М., Друзь В. А. Конфликтология: Учеб. пособие для вузов. – Харьков: Ун-т внутр. дел, 1997.

3. Бородкин Ф. М., Коряк Н. М. Внимание: конфликт! – Новосибирск: Наука, 1989.

4. Василенко В. Антикризове управління підприємством. 2-ге вид. Навч. посіб.- К.: Центр учбової літератури, 2005.

5. Вокогонов А. В. Моральные конфликты и способы их разрешения.

– М.: Знание, 1974.

6. Дмитриев А., Кудрявцев В. Введение в общую теорию конфликта.

– М.: Профиздат, 1993.

7. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. – М.: Экономика, 1990.

8. Іванюта С. Антикризове управління. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2007.

9. Картрайт С, Купер К. Л. Стресс на рабочем месте: пер. с англ.- М.:ИНФРА-М, 2004.

10. Костриця Н. Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності. Навч. посіб. – К: Центр учбової літератури, 2006.

11. ЛадановИ. Д. Управление стрессами. – М.: Профиздат, 1989.

12. Ложкін Г. Психологія конфлікту. Теорія та сучасна практика.- К.: TOB “Професіонал”, 2007.

13. Лефевр В. А. Смоляк Г. Л. Алгебра конфликта. – М.: Знание, 1988.

14. Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие Организации: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1996.

Чималу роль відіграє і те, як організовані процеси впровадження в самій організації.

Значною мірою успіхи навчальних програм, особливо тренінгових, пов’язані з тим, яка особистість приходить у ці групи, уже орієнтована на власну зміну й на прийняття нового.

Включення в базові освітні програми вузів дисципліни “Конфліктологія” дня навчання, конструктивному вирішенню конфліктів, є важливим елементом у розвитку й удосконаленні навичок поводження в конфліктних ситуаціях і способах їхнього вирішення.

15. Орлянський В. Конфліктологія. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2007.

16. Примут М. Конфліктологія. Навч. посіб. К.: TOB “Професіонал”, 2006.

17. Русинко І. Конфліктологія. Психотехнологи” запобігання й управління конфліктами. – К.: TOB “Професіонал”, 2006.

18. Скібіцька Л. І. Конфліктологія: Опорний конспект лекцій для студентів базової освіти з менеджменту.- К.: Видав, центр КДТЕУ, 1999.

19. Скібіцька Л. І. Конфліктологія: Навчальний посіб.- К.: Центр учбової літератури, 2007.

20. Скібіцька Л. 1. Організація праці менеджера: Навчальний посіб.- К.: Центр учбової літератури, 2009.

21. Скібіцька Л. І. Лідерство і стиль управління. Навчальний посібник – К: Центр учбової літератури, 2010.

22. Скібіцький О. М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент: Навчальний посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2009.

23. Скібіцька Л. І., Скібіцький О. М. Менеджмент: Навчальний посіб.- К: Центр учбової літератури, 2007.

24. Скібіцький О. М. Антикризовий менеджмент: Навчальний посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2009.

25. Скібіцький О. М. Стратегічний менеджмент: Навчальний посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2006.

26. Скотт Дж. Г. Конфликты: пути их преодоления. – К.: Внешторгиздат, 1991.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – Список рекомендованої літератури