Правознавство – Олійник А. Ю. – § 12. Загальні положення про зобов’язання

Окремим видом цивільних правовідносин є зобов’язальні правовідносини. Вони виникають, наприклад, на підставі укладення договору, вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення, завдання шкоди тощо.

Зобов’язанням є правовідношення, у якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь іншої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку. Підставами виникнення зобов’язань, зокрема, є: 1) договори та інші правочини;

2)створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності;

3) завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі;

4) інші юридичні факти.

Залежно від підстав виникнення розрізняють два види зобов’язань:

1) договірні, тобто ті, які виникають на підставі укладеного суб’єктами цивільних правовідносин договору (наприклад, договору купівлі-продажу, дарування, страхування);

2) недоговірні. Такими є зобов’язання, підставою виникнення яких є не договір, а інший юридичний факт, визначений у законі (завдання шкоди, набуття, збереження майна без достатньої правової підстави тощо).

Сторін у зобов’язанні завжди дві:

1) боржник – особа, яка зобов’язана вчинити на користь іншої сторони (кредитора) певну дію або утриматися від вчинення певної дії;

2) кредитор – особа, яка має право вимагати від боржника виконання його обов’язку, тобто вчинення певної дії або утримання від її вчинення.

На стороні боржника або кредитора можуть виступати одна особа або кілька осіб.

Часто виникають ситуації, коли кожна зі сторін у зобов’язанні має водночас і права, і обов’язки. У такому разі сторона вважається боржником у тому, що вона зобов’язана вчинити на користь іншої сторони, і одночасно кредитором у тому, що вона має право вимагати від цієї іншої сторони. Наприклад, за договором купівлі-продажу на продавця покладається обов’язок передати товар у власність покупцеві (тобто продавець є боржником, а покупець – кредитором), а в покупця виникає обов’язок прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму (отже, продавець стає одночасно кредитором, а покупець – боржником).

Виконання зобов’язання є вчинення боржником певної дії або його утримання від вчинення конкретної дії, що випливає із цього зобов’язання.

Зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору і вимог закону, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Для того, щоб зобов’язання було виконане належним чином і у встановлений строк (термін), існують спеціальні заходи цивільно-правового впливу на боржника, що стимулюють останнього до виконання покладених на нього обов’язків, а отже забезпечують виконання зобов’язання.

Хоча виконання зобов’язання забезпечується тільки в разі, якщо це встановлено договором або законом.

На сьогоднішній день у ЦК України передбачено такі види забезпечення виконання зобов’язань:

1) неустойка. Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові в разі порушення боржником зобов’язання.

Якщо неустойка обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов’язання, вона називається штрафом, а якщо у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання – пенею.

Право на неустойку виникає незалежно від наявності в кредитора збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов’язання;

2) порука. За договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов’язку. Крім того, поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов’язання боржником;

3)гарантія. За гарантією банк, інша фінансова установа, страхова організація (гарант) гарантує перед кредитором (бенефіціаром) виконання боржником (принципалом) свого обов’язку.

Гарант також відповідає перед кредитором за порушення зобов’язання боржником;

4) застава. У силу застави кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов’язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави). У законі передбачено два види застави:

– іпотека – застава нерухомого майна, що залишається у володінні заставодавця або третьої особи;

– заклад – застава рухомого майна, що передається у володіння застав о держателя або за його наказом – у володіння третій особі;

5) притримання. Кредитор, який правомірно володіє річчю, що підлягає передачі боржникові або особі, вказаній боржником, у разі невиконання ним у строк зобов’язання щодо оплати цієї речі

Або відшкодування кредиторові пов’язаних із нею витрат та інших збитків має право притримати її в себе до виконання боржником зобов’язання;

6) завдаток. Завдатком е грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних із нього за договором платежів, на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання.

При цьому якщо порушення зобов’язання сталося з вини боржника, то завдаток залишається у кредитора, а якщо з вини кредитора – він зобов’язаний повернути боржникові завдаток та додатково сплатити суму у розмірі завдатку або його вартості.

Договором або законом можуть бути встановлені й інші види забезпечення виконання зобов’язань.

Зобов’язання припиняється частково або в повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом.

Законом установлено такі підстави припинення зобов’язань:

1) виконання, звичайно, якщо воно проведене належним чином;

2) передання відступного. Зобов’язання припиняється за згодою сторін внаслідок передання боржником кредиторові відступного (грошей, іншого майна тощо). Розмір, строки й порядок передання відступного встановлюються сторонами;

В) зарахування. Зобов’язання припиняється зарахуванням зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, а також вимог, строк виконання яких не встановлений або визначений моментом пред’явлення вимоги;

4) домовленість сторін. Сторони можуть домовишся як про те, що зобов’язання припиняється без певних наслідків для них, такі про те, що первісне зобов’язання припиняється, оскільки його замінено на нове зобов’язання між тими ж самими сторонами;

Б) прощення боргу. Зобов’язання припиняється внаслідок звільнення (прощення боргу) кредитором боржника від його обов’язків, якщо це не порушує прав третіх осіб щодо майна кредитора;

6) поєднання боржника і кредитора в одній особі (наприклад, кредитор став спадкоємцем свого боржника і до нього перейшли всі права та обов’язки спадкодавця, зокрема й обов’язки за зобов’язанням між цим кредитором і боржником);

7) неможливість його виконання. Але така неможливість обов’язково має бути пов’язана з обставиною, за яку жодна зі сторін не відповідає;

8) смерть фізичної особи. Зобов’язання припиняється смертю боржника, якщо воно є нерозривно пов’язаним із його особою і у зв’язку з цим не може бути виконане іншою особою. Також зобов’язання припиняється смертю кредитора у випадку, коли воно є нерозривно пов’язаним з особою кредитора;

9) ліквідація юридичної особи. Зобов’язання припиняється ліквідацією юридичної особи (боржника або кредитора), крім випадків, коли законом або іншими нормативно-правовими актами виконання зобов’язання ліквідованої юридичної особи покладається на іншу юридичну особу, зокрема за зобов’язаннями про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю.

Якщо боржник не виконав зобов’язання або виконав його з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежно виконав), це є порушенням зобов’язання.

У разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема:

1) припинення зобов’язання внаслідок односторонньої відмови від зобов’язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору;

2) зміна умов зобов’язання;

3) сплата неустойки;

4) відшкодування збитків та моральної шкоди. Збитками є:

– втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);

– доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Слід зауважити, що на вимогу особи, якій завдано шкоди, та відповідно до обставин справи майнова шкода може бути відшкодована і в інший спосіб, зокрема, шкода, завдана майну, може відшкодовуватися в натурі (передання речі того ж роду та тієї ж якості, полагодження пошкодженої речі тощо).

Моральна шкода полягає;

– у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;

– в душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку із протиправною поведінкою стосовно неї самої, членів її сім’ї чи близьких родичів;

– в душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку зі знищенням чи пошкодженням її майна;

– в приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.

Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов’язана з розміром цього відшкодування.

Якщо інше не встановлено договором або законом, особа, яка порушила зобов’язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності). Вона є невинуватою, якщо доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов’язання. При ньому відсутність своєї вини доводить саме особа, яка порушила зобов’язання.

За певних обставин особа, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за таке порушення. Так, це відбувається у разі, якщо вона доведе, що відповідне порушення сталося внаслідок:

1) випадку – певної обставини, яку хоча і можна відвернути, але неможна передбачити (наприклад, особа підсковзнулася і розірвала плащ іншій особі).

Проте не вважається випадком, зокрема, недодержання своїх обов’язків контрагентом боржника, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання зобов’язання, відсутність у боржника необхідних коштів;

2) непереборної сили – надзвичайної за певних обставин події, настання якої неможливо передбачити, а також яку неможливо відвернути (землетрус, цунамі, страйк тощо).

За загальним правилом боржник, який сплатив неустойку і відшкодував збитки, завдані порушенням зобов’язання, не звільняється від обов’язку виконати зобов’язання в натурі, якщо інше не встановлено договором або законом. Однак при відмові кредитора від прийняття виконання, яке внаслідок прострочення втратило для нього інтерес, відмові його від договору або передання відступного боржник звільняється від обов’язку виконати зобов’язання в натурі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 12. Загальні положення про зобов’язання