Політологія – Логвина В. Л. – Тема 7. БЮРОКРАТІЯ ТА БЮРОКРАТИЗМ У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА

На самостійне вивчення цієї теми виноситься концепція німецького вченого Р. Міхельса, яка є однією з різноманітних концепцій сучасної західної політології. Політичні орієнтації і переконання Р. Міхельса пройшли декілька стадій: анархічний соціалізм, соціал-демократизм, антидемократизм, фашизм. Р. Міхельс вважав, що залучення широких мас до політики значною мірою деформує політичний процес, призводить до загибелі демократії. Він висуває так званий “залізний закон олігархічних тенденцій” в демократії, згідно з яким дієвість демократії обмежена необхідністю існування організації, що спирається на “активну меншість” (еліту). На його думку, еліта змушена (виходячи з тактичних міркувань) домагатися підтримки мас і виступати як виразник їх волі. Але й самі маси зобов’язані підтримувати еліту, що має знаходити вираз у згоді з її політикою. Як бачимо, Міхельс – палкий прихильник елітарної структури влади і скептично ставиться до процесів масифікації суспільства.

За Міхельсом, всі демократичні інститути демократична держава, демократичні політичні партії і профспілкові рухи рано чи пізно переживатимуть вождізм, тотальну бюрократію.

Студенти повинні знати саме поняття “олігархізація”, а також дати оцінку десяти значенням цього терміну, що виділяють політологи, вивчаючи творчість Р. Міхельса.

Для самоконтролю рекомендуємо студентам відповісти на контрольні запитання і проблемні ситуації:

1. У чому сутність поглядів Р. Міхельса про демократію?

2. Який сенс вкладав Р. Міхельс у поняття “олігархізація”?

3. Як трактують термін “олігархізація” політологи, що вивчають творчість Р. Міхельса?

4. Чому, на думку Р. Міхельса, всі демократичні інститути переживуть культ особи? Як він це пояснював?

Проблемні ситуації:

1. “Принцип організації” – необхідна умова “керівництва масами”. Наслідки реалізації цього принципу: виникнення ієрархії влади (“Хто говорить про організацію, говорить про тенденцію до олігархії”). Чи це так? Як що ні, то чому?

2. Три групи факторів обумовлюють олігархічну структуру влади:

А) технічні властивості політичної організації;

Б) психічні властивості організованих мас;

В) психічні характеристики політичних лідерів. Чи згодні Ви з психологічними “передумовами” феномена олігархії? Поясніть і проаналізуйте висловлювання Р. Міхельса: “демократія веде до олігархії, перетворюється в олігархію”. Чи можна говорити про це в сучасних умовах?

Тема 7. БЮРОКРАТІЯ ТА БЮРОКРАТИЗМ У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА

При вивченні теми студенти повинні акцентувати увагу на таких питаннях:

1. Поняття бюрократії.

2. Історичне та соціальне коріння бюрократії.

3. Функції бюрократії та її взаємовідносини з владою.

4. Роль бюрократії у здійсненні демократії. Бюрократія, виходячи з етимологічного його походження, від – сила, влада, означає – влада канцелярії. В політології існує безліч дослідницьких підходів до терміна “бюрократія”. Бюрократія як посадові особи – чиновники, бюрократична держава, тобто політична система, в управлінні якою керівна роль належить її посадовим особам. Бюрократизм, тлумачений як бюрократична поведінка, організаційна неефективність. Бюрократія як раціональна організація, ефективна адміністрація тощо.

Студентам надається право віддати перевагу тому чи іншому тлумаченню бюрократії і пояснити свою думку.

Говорячи про історичне та соціальне коріння бюрократії, студенту треба зрозуміти, що вона зародилася у надрах рабовласницького ладу й відтоді залишається незмінним атрибутом суспільства. Бюрократія намагається виправдати й зміцнити своє панівне становище в суспільстві, у тому числі й за допомоги різноманітного у своїх підходах теоретичного аналізу.

Необхідно дати пояснення двом тенденціям у теоретичному дослідженні бюрократії, які є провідними: одна тлумачить її як позитивне соціальне явище, інша – як негативне.

Вивчаючи третє й четверте питання теми, студенти повинні пам’ятати, що бюрократія – імманентна структура соціально неоднорідного суспільства, неминучий атрибут державних, особливо виконавчих органів влади. Ознаки бюрократизму (формалізація, ієрархічність, регламентація) притаманні кожній системі соціального управління.

Для самоконтролю пропонуються такі запитання по темі:

1. Яке історичне та соціальне коріння бюрократії?

2. Як трактує поняття “бюрократія”, “бюрократизм” сучасна політологія?

3. Які функції виконує бюрократія?

4. Яка роль бюрократії у здійсненні демократії? Форма звіту по вивченню теми – реферат.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Політологія – Логвина В. Л. – Тема 7. БЮРОКРАТІЯ ТА БЮРОКРАТИЗМ У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА