Політологія – Логвина В. Л

Політологія – Логвина В. Л. – ПЕРЕДМОВА

Політологія як наука та навчальна дисципліна існує досить давно. Це особлива сфера життєдіяльності людини, один з найважливіших здобутків людського розуму, без якої неможливе існування суспільства. У сучасному розумінні – це науковий орієнтир, за допомогою

Політологія – Логвина В. Л. – Тема 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ПОЛІТОЛОГІЇ

Загальні положення Характеристика політики як науки проявляється досягненням великих цілей в реалізації суспільних політичних акцій. Політика, як діяльність надзвичайно складна, вимагає від тих, хто їх здійснює, тонкого маневрування, психологічного розрахунку у відповідних політичних рішеннях.

Політологія – Логвина В. Л. – 1. Політика як суспільне явище

Загальні положення Характеристика політики як науки проявляється досягненням великих цілей в реалізації суспільних політичних акцій. Політика, як діяльність надзвичайно складна, вимагає від тих, хто їх здійснює, тонкого маневрування, психологічного розрахунку у відповідних політичних рішеннях.

Політологія – Логвина В. Л. – 2. Взаємозв’язок політології з іншими суспільними науками

Політологія взаємодіє з великою кількістю наук, предметом дослідження яких є окремі аспекти політичної дійсності. Співвідношення між Політикою та економікою В історичному вимірі можна виразити так: 1) закони економічного розвитку визначають зміст і соціальний вектор

Політологія – Логвина В. Л. – 3. Політологія як наука

Політологія як наука про політику вивчає певні закономірності та тенденції політичного життя. Законам політичного життя не властиві такі ж стійкість і необхідність, як законам природи. Політичні закономірності – це стійкі й необхідні зв’язки між

Політологія – Логвина В. Л. – 4. Методи політологічного дослідження

Політологія як будь-яка гуманітарна наука виконує такі функції: 1) описову, суть якої полягає в констатації фактів політичної реальності, на підставі чого можна отримати відповідь, якою є ця реальність; 2) пояснювальну, що дає змогу зрозуміти

Політологія – Логвина В. Л. – Тема 2. ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ І УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ

Загальні положення При розгляді теми ми охарактеризуємо погляди давньосхідних мислителів на політику, визначимо відмінність між різними напрямками політичної думки (конфуціанство, даосизм), політичні доктрини античності, основні риси політичної думки доби середньовіччя, а також розглянемо погляди

Політологія – Логвина В. Л. – 1. Політична думка Стародавнього Сходу

Загальні положення При розгляді теми ми охарактеризуємо погляди давньосхідних мислителів на політику, визначимо відмінність між різними напрямками політичної думки (конфуціанство, даосизм), політичні доктрини античності, основні риси політичної думки доби середньовіччя, а також розглянемо погляди

Політологія – Логвина В. Л. – 2. Політичні вчення античності

Приблизно так само, як і в Стародавньому Сході, розвивалися погляди на державу у Стародавній Греції. В історії давньогрецької політичної думки виділяються три етапи: I етап (ІХ-V ст. до н. е.) пов’язаний із становленням давньогрецької

Політологія – Логвина В. Л. – 3. Основні риси політичної думки епохи Середньовіччя

Епоха Середньовіччя припала на V-XVI ст. На протязі цього періоду політичні погляди активно розвивалися та змінювалися. Ця еволюція включає три великі етапи: I. Ранньосередньовічний (кінець V – середина XI ст.) Цей період характеризується тим,

Політологія – Логвина В. Л. – 4. Загальна характеристика політичної думки епохи Відродження та Реформації

Епоха Середньовіччя припала на V-XVI ст. На протязі цього періоду політичні погляди активно розвивалися та змінювалися. Ця еволюція включає три великі етапи: I. Ранньосередньовічний (кінець V – середина XI ст.) Цей період характеризується тим,

Політологія – Логвина В. Л. – 5. Політичні погляди Ніколо Макіавеллі

Одну з перших світських державно-правових концепцій у XVI ст. розробив італійський політичний мислитель Ніколо Макіавеллі (1469-1527). Він у творах “Государ”, “Історія Флоренції”, “Міркування про першу декаду Тіта Лівія.” заперечував теологічний підхід до з’ясування сутності

Політологія – Логвина В. Л. – 6. Теорії природного права та суспільного договору

Одну з перших світських державно-правових концепцій у XVI ст. розробив італійський політичний мислитель Ніколо Макіавеллі (1469-1527). Він у творах “Государ”, “Історія Флоренції”, “Міркування про першу декаду Тіта Лівія.” заперечував теологічний підхід до з’ясування сутності

Політологія – Логвина В. Л. – 7. Просвітництво. Раціоналістичні концепції політики

В історії суспільного розвитку Просвітництво постає як ідейний рух у країнах Західної Європи та Північної Америки кінця XVІІ-XVІІІ ст. Головною метою цього руху була боротьба проти багатьох феодальних установлень у соціально-політичному житті. Ідеологію Просвітництва

Політологія – Логвина В. Л. – 8. Історія української політичної думки

Становлення політичної думки в Київській Русі теж відбувалося під впливом християнської релігії, яка з 988 р. стала державною. Про це свідчать перші літературні пам’ятки того часу. Основними творами того часу, в яких відображені політичні

Політологія – Логвина В. Л. – Тема 3. ПОЛІТИЧНА ДУМКА ХХ СТОЛІТТЯ

Загальні положення Зростання ролі політики, її вплив на економіку, ідеологію, культуру – характерне явище XX ст. Об’єктивно це пояснюється розвитком індустріального суспільства, демократизацією громадського життя, ускладненням суспільних структур, посиленням політичної активності народу тощо. Це

Політологія – Логвина В. Л. – 1. Генеза політичних ідей на початку – наприкінці ХХ ст

Загальні положення Зростання ролі політики, її вплив на економіку, ідеологію, культуру – характерне явище XX ст. Об’єктивно це пояснюється розвитком індустріального суспільства, демократизацією громадського життя, ускладненням суспільних структур, посиленням політичної активності народу тощо. Це

Політологія – Логвина В. Л. – 2. Основні напрямки досліджень національних політологічних шкіл

Розглядаючи основні напрями розвитку політичної думки ХХ ст., слід мати уявлення про політологічні школи, які забезпечують її розвиток. Політична наука США. Ще у 1880 р. у Колумбійському університеті була організована перша школа політичної науки,

Політологія – Логвина В. Л. – 3. Політологія посткомуністичних суспільств

Розглядаючи це питання, наголосимо, що така політологія лише формується. Розпад світової держави – Радянського Союзу, утворення незалежних держав стали історичним фактом. Виник посткомуністичний світ. Усе це створило передумови для подолання довготривалої інтелектуальної ізольованості, для

Політологія – Логвина В. Л. – Тема 4. ПОЛІТИКА І ВЛАДА ЯК СУСПІЛЬНІ ЯВИЩА

Загальні положення Політика і влада – найважливіші складові суспільного життя. Виявлення їх сутності дозволяє розібратися в складних проблемах сучасності та визначити свою позицію до них. Сучасна людина постійно відчуває на собі вплив політики. В

Політологія – Логвина В. Л. – 1. Зміст, походження та функції політики

Загальні положення Політика і влада – найважливіші складові суспільного життя. Виявлення їх сутності дозволяє розібратися в складних проблемах сучасності та визначити свою позицію до них. Сучасна людина постійно відчуває на собі вплив політики. В

Політологія – Логвина В. Л. – 2. Взаємодія політики з іншими сферами суспільного життя

Політика відчуває на собі вплив економіки, моралі, права, художньої культури тощо. Але ж й вона діє на ці та інші сфери. Тривалий час політика сприймалась як всезагальна універсальна форма людської активності. Розуміння певної автономії

Політологія – Логвина В. Л. – 3. Поняття та структура влади, її легітимність

Як вже було зазначено, сутнісну детермінанту політики становить влада. Розглянемо детальніше цей феномен. Сучасна політологія, як правило, виходить із розуміння влади, яке запропонував М. Вебер. Влада постає як здатність окремої людини або групи людей

Політологія – Логвина В. Л. – 4. Політичні відносини та політичне життя суспільства

Як вже було зазначено, сутнісну детермінанту політики становить влада. Розглянемо детальніше цей феномен. Сучасна політологія, як правило, виходить із розуміння влади, яке запропонував М. Вебер. Влада постає як здатність окремої людини або групи людей

Політологія – Логвина В. Л. – Тема 5. ДЕРЖАВА ЯК ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА, ПРАВОВА І СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА

Загальні положення В уявленні будь-якої людини держава – це ті органи, установи, організації, що видають закони, встановлюють певний порядок і стежать за його виконанням, а якщо потрібно, то і застосовують силу. Держава визначає все

Політологія – Логвина В. Л. – 1. Природа, ознаки і функції держави

Загальні положення В уявленні будь-якої людини держава – це ті органи, установи, організації, що видають закони, встановлюють певний порядок і стежать за його виконанням, а якщо потрібно, то і застосовують силу. Держава визначає все

Політологія – Логвина В. Л. – 2. Устрій сучасної держави

Устрій держави характеризує її форми: форми правління і форми територіального устрою. В них втілюється організація верховної влади, структура і порядок взаємовідносин вищих державних органів, службових осіб і громадян. Форми правління діляться за засобами організації

Політологія – Логвина В. Л. – 3. Громадянське суспільство і правова держава

Це питання теми є логічним продовженням попередніх. Такі категорії, як “політика”, “держава”, про які йшла мова раніше, тільки у взаємодії з категорією “громадянське суспільство” дозволяють розкрити суспільний механізм, спрямований на створення умов для вільного

Політологія – Логвина В. Л. – Тема 6. ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ ТА ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

Загальні положення Процеси перетворень у суспільстві потребують адекватних змін у сфері політичної свідомості та політичної культури. Становлення демократичного суспільства потребує якісно нових засад суспільної взаємодії, відносин між особистістю та державою. Політичні знання та культура

Політологія – Логвина В. Л. – 1. Політична свідомість: рівні, структура, типи

Загальні положення Процеси перетворень у суспільстві потребують адекватних змін у сфері політичної свідомості та політичної культури. Становлення демократичного суспільства потребує якісно нових засад суспільної взаємодії, відносин між особистістю та державою. Політичні знання та культура

Політологія – Логвина В. Л. – 2. Політична культура

Поняття політичної культури стійко увійшло до складу ключових категорій політичної науки. Це зумовлене тим, що політичний процес при всіх притаманних йому випадковостях, непередбачених подіях, альтернативності ситуацій, що виникають, підкоряється внутрішнім закономірностям, що не можуть

Політологія – Логвина В. Л. – 3. Політична соціалізація особистості: сутність, інститути, етапи

На різних ступенях свого розвитку політична культура суспільства виконує одну з найважливіших своїх функцій – політичну соціалізацію. Інакше кажучи, входження людини до політики, її підготовка та включення у відносини влади. Це здійснюється в процесі

Політологія – Логвина В. Л. – Тема 7. ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО ТА ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ

Загальні положення Лідерство – невід’ємний компонент політичної діяльності. Проблеми лідера й лідерства, їхнього місця в суспільстві минулого, сучасного та майбутнього, перспективи їх розвитку та умови формування постійно хвилюють людство. З їх розв’язанням пов’язують долі

Політологія – Логвина В. Л. – 1. Природа, сучасні теорії та типологія політичного лідерства

Загальні положення Лідерство – невід’ємний компонент політичної діяльності. Проблеми лідера й лідерства, їхнього місця в суспільстві минулого, сучасного та майбутнього, перспективи їх розвитку та умови формування постійно хвилюють людство. З їх розв’язанням пов’язують долі

Політологія – Логвина В. Л. – 2. Сутність політичної еліти, концептуальні напрями тлумачення. Типологія еліт

Влада в кожній країні, незалежно від політичного режиму, здійснюється визначеною групою людей – елітою. Елітисти (вчені, що вивчають проблему еліти) стверджують, що ще з стародавніх часів людство було розділено на дві нерівні частини –

Політологія – Логвина В. Л. – Тема 8. ОСНОВНІ ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ СУЧАСНОСТІ. ДЕМОКРАТІЯ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ ТА РОЛЬ У СУСПІЛЬСТВІ

Загальні положення Сучасний світ – це багатолика сукупність розвитку, взаємодії, еволюції, втрати одних та здобуття інших характерних рис. Тому в світовій науці політичні режими вивчають у рамках багатьох теоретичних шкіл та напрямів. Мета лекції

Політологія – Логвина В. Л. – 1. Сутнісні характеристики політичних режимів. Типологія політичних режимів

Загальні положення Сучасний світ – це багатолика сукупність розвитку, взаємодії, еволюції, втрати одних та здобуття інших характерних рис. Тому в світовій науці політичні режими вивчають у рамках багатьох теоретичних шкіл та напрямів. Мета лекції

Політологія – Логвина В. Л. – 2. Демократичні основи політичного життя суспільства. Сучасні концепції демократії

Історична генеза демократії довга і суперечлива. Народжена в античній Греції та Римі, ідея демократії не знайшла там палких прихильників серед філософів. Концепції найяскравіших представників того часу Платона і Аристотеля базувались на протиставленні “правильних” та

Політологія – Логвина В. Л. – Тема 9. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ПАРТІЙНІ СИСТЕМИ

Загальні положення Політичні партії та громадські організації і рухи є складовою частиною політичної системи суспільства. На сучасному етапі в тому чи іншому вигляді вони існують у всіх країнах світу. Через партії та суспільно-політичні організації

Політологія – Логвина В. Л. – 1. Політична партія як організація. Функції та типологія партій

Загальні положення Політичні партії та громадські організації і рухи є складовою частиною політичної системи суспільства. На сучасному етапі в тому чи іншому вигляді вони існують у всіх країнах світу. Через партії та суспільно-політичні організації

Політологія – Логвина В. Л. – 2. Сучасні партійні системи

У сучасному світі налічується понад 800 політичних партій, які об’єднують у своїх лавах близько сотні мільйонів членів та, мабуть, ще більше число прихильників. Партійні системи є механізмом міжпартійної взаємодії, а також партій з державою

Політологія – Логвина В. Л. – 3. Громадські організації і рухи

Партії виростають із суспільних рухів і організацій. Суспільні рухи і організації утворюють те соціальне середовище, в якому діють політичні партії. Вони доповнюють дії партій або перешкоджають розповсюдженню їх впливу на суспільство, виступають базою для

Політологія – Логвина В. Л. – Тема 10. ВИБОРИ І ВИБОРЧІ СИСТЕМИ

Загальні положення Виборча система в Україні – це сукупність передбачених виборчим законодавством механізмів та процедур, пов’язаних із формуванням органів влади Виборча система функціонує на принципах всезагальності, рівності і таємного голосування. Проте виборчим законодавством передбачені

Політологія – Логвина В. Л. – 1. Поняття виборів, їх види

Загальні положення Виборча система в Україні – це сукупність передбачених виборчим законодавством механізмів та процедур, пов’язаних із формуванням органів влади Виборча система функціонує на принципах всезагальності, рівності і таємного голосування. Проте виборчим законодавством передбачені

Політологія – Логвина В. Л. – 2. Абсентеїзм і його причини

Абсентеїзм – це байдуже ставлення людей до своїх громадсько-політичних прав. Найхарактерніший прояв абсентеїзму – свідоме ухилення виборців (електорату) від участі у голосуванні. Перші відомості про абсентеїзм з’являються ще у ІІІ ст. до н. е.

Політологія – Логвина В. Л. – 3. Виборча система: поняття, основні типи

Абсентеїзм – це байдуже ставлення людей до своїх громадсько-політичних прав. Найхарактерніший прояв абсентеїзму – свідоме ухилення виборців (електорату) від участі у голосуванні. Перші відомості про абсентеїзм з’являються ще у ІІІ ст. до н. е.

Політологія – Логвина В. Л. – 4. Виборча система України

Абсентеїзм – це байдуже ставлення людей до своїх громадсько-політичних прав. Найхарактерніший прояв абсентеїзму – свідоме ухилення виборців (електорату) від участі у голосуванні. Перші відомості про абсентеїзм з’являються ще у ІІІ ст. до н. е.

Політологія – Логвина В. Л. – Тема 11. ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС

Загальні положення Сучасна історична реальність засвідчує, що зміни політичного ладу, реформування політичної системи, владних структур і управління, уряду, створення конституційних нормативів, формування політичної культури, удосконалення роботи парламенту, здійснення політичних реформ, прийняття законів тощо –

Політологія – Логвина В. Л. – 1. Суть політичного процесу

Загальні положення Сучасна історична реальність засвідчує, що зміни політичного ладу, реформування політичної системи, владних структур і управління, уряду, створення конституційних нормативів, формування політичної культури, удосконалення роботи парламенту, здійснення політичних реформ, прийняття законів тощо –

Політологія – Логвина В. Л. – 2. Політична участь. Стратегія і тактика в політиці

Політична участь – дії, що вживаються соціальною спільністю, окремими громадянами і які мають за мету вплинути на державну політику, управління державними справами або на вибір політичних лідерів на будь-якому рівні політичної влади – місцевому