Політологія – Логвина В. Л. – Тема 9. ЛЮДИНА І ВЛАДА

Головні питання, на які треба акцентувати увагу студентам, вивчаючи тему “Політичний процес”.

1. Сутність політичного процесу.

2. Політична участь.

3. Політична діяльність.

4. Політичні рішення.

5. Структура політичного процесу.

6. Причини динамізму та шляхи змін політичних систем. Термін “процес” має два значення:

1) послідовна зміна явищ у розвитку будь-чого;

2) сукупність послідовних дій для досягнення будь-якого результату.

Якщо хоча б один з участників суспільного процесу є політичним суб’єктом, такий процес називається політичним. Таким чином, політичний процес можна визначити як послідовну зміну стану соціально-політичної діяльності та політичної системи суспільства.

Вивчаючи друге питання, треба запам’ятати, що політична участь – це дія, яку розпочинає соціальна спільнота, верства, громадянин з метою впливу на державну політику, управління державними справами або на вибір політичних лідерів.

Студенти повинні з’ясувати суть конвенціальної і неконвенціальної, автономної і мобілізованої участі людей у політичному процесі. А також, те, які взаємовідносини складаються між виборцями і виборними представниками народу, яка роль і функції виборів в органи влади, причини пасивності в політичному житті.

Переходячи до вивчення третього питання, треба зрозуміти, що політичну діяльність можна визначити як систематичне свідоме втручання окремих індивідів або груп людей в систему суспільно-політичних відносин з метою пристосувати її до своїх інтересів, ідеалів, цінностей. Студенти повинні з’ясувати, хто є суб’єктами і об’єктами політичної діяльності, яку мету вона переслідує, які має мотиви, методи, результати, а також співвідношення між цілями й результатами.

Говорячи про політичні рішення, запам’ятаємо, що це усвідомлений вибір одного з багатьох можливих варіантів політичних дій. Політичні рішення, безумовно, надають політичним діям той чи іншій імпульс. Але внутрішня природа цих двох елементів політичного процесу різна. В цьому і потрібно студентам розібратися. Крім цього, завдання студентів і в тому, щоб з’ясувати, хто є суб’єктом політичних рішень, які стадії підготовки й прийняття вони проходять, які методи при цьому застосовуються (компроміс, консенсус, військовий конфлікт).

Вивчаючи п’яте питання, студенти повинні звернути увагу на те, що існують, по-перше, часткові політичні процеси або групи відносно самостійних політичних дій, які складають у сукупності рух політичного життя. По-друге, етапи у зміні стану політичної реальності або, що те ж саме, фази у розвитку політичних систем.

Шосте питання пов’язане з п’ятим, бо в межах кожного суспільства існують багато соціальних груп і спільностей, інтереси яких не співпадають, або є зовсім протилежними. Все це і є об’єктивною основою динамізму самого політичного життя й змін його інституціонального механізму – політичної системи.

Студентам потрібно розібратися у таких шляхах змін соціально-політичних систем, як реформи і контрреформи, революції і контрреволюції й підтвердити свої відповіді конкретними прикладами з історії або сучасності.

Для самоконтролю рекомендуємо відповісти на контрольні питання:

1. У чому сутність політичного процесу? Які існують типи політичних процесів?

2. Що таке політична участь? Які види політичної участі Ви знаєте?

3. В чому причини неучасті громадян у політичному житті сучасної України?

4. Що таке політична діяльність, які її види Ви знаєте?

5. Що таке політичні рішення і які стадії вони проходять?

6. Форма звіту – реферат, домашні контрольні роботи.

Тема 9. ЛЮДИНА І ВЛАДА

Рекомендуємо звернути увагу під час самостійного вивчення теми на такі питання:

1. Особистість як суб’єкт політики.

2. Концепція прав людини: історія та сучасність.

3. Соціальні спільноти – суб’єкти політики. Наголосимо, що особистість постійно зазнає тиску різних

Діючих у суспільстві соціальних сил, серед яких вельми могутньою є влада. Цей тиск може мати форму насилля, неволі, пригноблення, а може бути легітимним примушуванням, тобто впливом, який особистість сприймає і виправдовує. Зазначене дає можливість виділити дві полярні форми відносин “особистість – влада”. Вони позначені відособленням, відчуженням влади та особистості, а також природним перебігом їх співробітництва. Ці форми зумовлюють принципову для розуміння теми позицію: особистість може бути не тільки суб’єктом і об’єктом влади, а й умовою ії існування, інструментом ії розвитку. Характер влади справляє істотний вплив на спосіб життя людини. Однак і від самої людини, ії здібностей, інтересів, дій залежить влада. Характер ставлення людини до влади виявляє себе в різновидах політичної поведінки (особистісній або колективній): а) відповідній закону; б) протиправній, а також заперечуваній конкретним суспільством або людиною з різних мотивів – ідеологічних, релігійних тощо.

Студенти повинні розібратися в політичній поведінці людини та взаємовідносинах між особистістю та державою в різноманітних політичних режимах сучасності.

Вивчаючи друге питання, слід звернути увагу на проблеми прав людини в політичній історії, головних підходах до прав людини, розібратися в позитивних та негативних правах. Треба зрозуміти, що цілий комплекс соціальних гарантій необхідний, щоб права і свободи людини стали реальністю. Серед соціальних гарантій важливе місце займають матеріальні, політичні, юридичні і духовно – моральні. Поважання прав і свобод людини зміцнює довір’я між народами, створює сприятливу атмосферу для різноманітних людських контактів і співробітництва.

При вивченні третього питання теми треба з’ясувати, як багаточисленні соціальні спільності (класи, етнічні, релігійні, професійні, територіальні групи) впливають на політичний процес у суспільстві. Місце і роль соціальної спільності у суспільстві, тобто соціальна стратифікація визначається характером і напрямком її дії, політичним життям суспільства. Студенти повинні звернути увагу на теорію про взаємозв’язок політичної нерівності і соціальної мобільності В. Паретто, Г. Москі, М. Вебера, а також взаємозв’язок статусних позицій і політичної поведінки, взаємодії соціальних спільностей і соціальних інститутів.

Для самоконтролю пропонуємо відповісти на такі запитання:

1. У чому сутність теорії соціальної стратифікації?

2. У чому сутність політичної соціалізації особистості?

3. Що таке соціальний статус особистості?

4. Форма звіту – реферат або контрольна робота.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Політологія – Логвина В. Л. – Тема 9. ЛЮДИНА І ВЛАДА