Політологія – Логвина В. Л. – Тема 11. ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС

Загальні положення

Сучасна історична реальність засвідчує, що зміни політичного ладу, реформування політичної системи, владних структур і управління, уряду, створення конституційних нормативів, формування політичної культури, удосконалення роботи парламенту, здійснення політичних реформ, прийняття законів тощо – дії різноманітні за суттю і змістом. Всі ці дії не випливають одна з одної автоматично, а відрізняються за суб’єктами творення, за своїми масштабами і глибиною. Результат різних політичних подій, взаємодія різних політичних інститутів, розробка, прийняття та реалізація політичних рішень, програм, законів і нормативних актів становить політичний процес, що відбиває динаміку політичного життя, розвиток реально існуючих політичних явищ і подій суспільства.

План лекції

1. Суть політичного процесу.

2. Політична участь. Стратегія і тактика в політиці.

3. Політична стабільність. Типи політичних процесів.

1. Суть політичного процесу

Політичний процес – один із суспільних процесів, соціально-політичних дій, що забезпечують відтворення політичних ресурсів і творення нової політики. Політичний процес – сукупність різних видів діяльності суб’єктів політики, що включені в динаміку практично політичних відносин, охоплюють всі стадії функціонування політичної системи і спрямовані на досягнення політичної мети. Передумовою, соціальною базою політичного процесу є процес соціальний. Соціальний процес – сукупність дій соціальних спільностей, соціальних верств, різних груп, індивідів, що спрямовані на їх відтворення і забезпечення стабільності суспільної системи. Політичний процес характеризує певну сторону, механізм дії політичної системи суспільства, політичну свідомість, політичну культуру в найскладнішій сфері суспільного життя – політичній. Відображаючи реальності суспільства, реальності соціального, економічного, духовного життя, політичний процес виступає сукупністю результатів переплетіння різноманітних типів політичної поведінки соціальних спільностей, соціальних верств та громадян, діяльності владних органів та структур, реальності в якій взаємодіють різноманітні субкультури, традиції, які суперечать одна одній, та багато факторів, що безупинно вносять у течію подій щось нове, нестандартне.

Політичний процес розкриває дві фундаментальні форми політичного волевиявлення громадян. По-перше, це різноманітні способи презентації рядовими учасниками політичного процесу своїх інтересів у різноманітних видах формулювання індивідами й соціальними спільностями, соціальними верствами вимог, що відповідають їх реальним або уявним інтересам і переносять вимоги в центр політичної боротьби або в сферу прийняття політичних рішень, а, по-друге, форми прийняття і реалізації управлінських рішень, що здійснюються політичними лідерами та політичними елітами.

Структура політичного процесу включає: систему політично – владних стосунків і політичну діяльність соціальних спільностей, верств та індивідів. Політична діяльність – сукупність політичних дій соціальних спільностей, соціальних верств – класів, націй, політичних партій, рухів та індивідів, спрямована на реалізацію їх політичних інтересів, насамперед завоювання та утримання влади.

Компонентами структури політичного процесу є: формування мети та завдань політичних структур, політичних інститутів; конституювання й створення політичних інститутів, розробка, прийняття та реалізація рішень і нормативних актів управління; підтримка населенням держави функціонування політичних інститутів і владних структур і спрямування їх розвитку. Політичні процеси надто різноманітні і поділяються за природою на творчі і руйнівні, одномоментні; за рівнем організації суспільства – на глобальні, регіональні, місцеві; за формами протікання – відкриті, приховані; за динамікою проходження – бурхливі, спокійні, уповільнені; за характером спрямування і середовища – прогресивні, регресивні, внутрішньополітичні, еволюційні, безперервні та ін. Загальні й часткові усі політичні процеси мають свої особливості: поступовість, повільність. Отже, політичний процес обумовлюється об’єктивними законами розвитку суспільства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Політологія – Логвина В. Л. – Тема 11. ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС