Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – 3. Доходи місцевих бюджетів: власні, закріплені, регульовані

Ключову роль у становленні системи самостійних місцевих бюджетів відіграють їхні доходи та способи, на основі яких вони формуються.

Власні доходи забезпечують принцип самостійності бюджетів усіх рівнів, включаючи і державний бюджет України.

Власні доходи – це доходи, що формуються на території, підвідомчій відповідному місцевому органу влади згідно з його рішеннями.

До власних доходів належать.

O місцеві податки і збори, платежі, що встановлюються місцевими органами влади;

O доходи комунальних підприємств;

O доходи від майна, що належить місцевій владі, та ін. Частка власних доходів місцевих бюджетів в Україні є

Вкрай незначною, і, таким чином, принцип самостійності цих бюджетів залишається поки що декларованим.

Закріплені доходи – це доходи, які закріплюються за певним бюджетом. Закріплені доходи також є основою самостійності місцевих бюджетів.

У прийнятій у 1996 р. Конституції України термін закріплені доходи не згадується, але фактично закріплені доходи щорічно відображаються у Законі України “Про Державний бюджет України”. . .

За місцевими бюджетами в основному закріплюються:

O місцеві податки і збори;

O прибутковий податок із громадян;

O податок на прибуток підприємств;

O плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;.

O плата за землю;

O податок із власників транспортних засобів, та інших самохідних машин і механізмів;

O податок на промисел;

O надходження коштів від приватизації підприємств комунальної власності;

O інші доходи, що зараховуються до місцевих бюджетів у розмірах, визначених законодавством;

O надходження збору за забруднення навколишнього природного середовища в частині, яка належить місцевим бюджетам;

O надходження відрахувань і збору на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг, доріг загального користування в частині, яка належить місцевим бюджетам. Даний перелік може щорічно змінюватися. Основну частку доходів місцевих бюджетів поки що

Становлять так звані регульовані доходи. Ця частка сягає 75-

85 відсотків.

Регульовані доходи – це доходи, що розподіляються між різними рівнями бюджетної системи.

Уточнення переліку регульованих доходів місцевих бюджетів здійснюється в процесі ухвалення щорічних законів про Державний бюджет України.

До основних регульованих доходів належать:

O податок на додану вартість;

O податок на прибуток підприємств (за винятком тих, що перебувають у комунальній власності);

O акцизний збір;

O прибутковий податок із громадян;

O плата за землю.

Регульовані доходи зараховуються до місцевих бюджетів за індивідуальними ставками та єдиними нормативами відрахувань.

4. Видатки місцевих бюджетів. Вільні бюджетні кошти

Важливу роль у становленні бюджетів самостійних місцевих бюджетів відіграє порядок здійснення видатків і склад цих видатків.

Кошти республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів витрачаються лише з тією метою і в тих межах, які затверджені Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами.

Видатки всіх бюджетів поділяють на:

O поточні видатки – це видатки з бюджетів на фінансування мережі підприємств, установ, організацій та органів, яка діє на початок бюджетного року, а також на фінансування заходів із соціального захисту населення тощо. У складі поточних видатків окремо виділяються видатки бюджету” зумовлені зростанням мережі перелічених щойно об’єктів;

O видатки розвитку – це видатки бюджетів на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності. Це також фінансування капітальних вкладень виробничого й невиробничого призначення, структурної перебудови народного господарства і субвенції та інші видатки, пов’язані з розширеним відтворенням.

З республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів здійснюються такі видатки:

O на фінансування установ та організацій освіти, культури,- науки, охорони здоров’я, фізичної культури, молодіжної політики, соціального забезпечення й соціального захисту населення, які підпорядковані виконавчим органам влади Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, а також соціально-культурних заходів відповідно до покладених на ці органи влади функцій;

O на утримання органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих органів державної влади та самоврядування;

O на фінансування підприємств і господарських організацій, які входять до складу місцевого господарства, а також природоохоронних заходів;

O на інші заходи, що фінансуються відповідно до законодавства України з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів. Якщо прій виконанні місцевого бюджету рівень Його

Дефіциту перевищує встановлений або виникає значне зниження надходжень від доходннх джерел, Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві ради за пропозиціями відповідно Кабінету Міністрів України, уряду Кримської автономії та виконавчих органів місцевих рад приймають рішення про запровадження, пропорційного скорочення затверджених бюджетних видатків. Пропорційне скорочення видатків здійснюється щомісячно до кінця бюджетного року за всіма статтями бюджету, крім захищених, перелік яких відповідно визначається радою.

Крім того, видатки місцевих бюджетів поділяються на:

O видатки, які здійснюються органами місцевого самоврядування на потреби територіальних громад (їхній розмір і цільове спрямування визначаються місцевими бюджетами цих громад);

O видатки, пов’язані із здійсненням районними, обласними радами заходів із забезпечення спільних інтересів територіальних громад (визначаються відповідними обласними і районними бюджетами);

O видатки, пов’язані з використанням власних повноважень місцевого самоврядування;

O видатки, пов’язані з виконанням делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.

Вільні бюджетні кошти утворюються в місцевих бюджетах на початку бюджетного року і не враховуються при затвердженні бюджету поточного року. Вони включають:

O вільний залишок коштів;

O суми, додатково одержані в процесі виконання бюджету;

O суми перевищення доходів над видатками в разі збільшення доходів чи економії видатків або з інших джерел.

Вільні бюджетні кошти не може бути вилучено органами державної виконавчої влади вищого рівня. Рішення про використання їх приймають місцеві органи державної виконавчої влади або органи місцевого самоврядування. Ці рішення затверджуються відповідними радами.

Вільні бюджетні кошти можуть бути використані на:

O господарські заходи;

O купівлю акцій або інших цінних паперів;

O надання відсоткових чи безвідсоткових бюджетних позичок;

O інші заходи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – 3. Доходи місцевих бюджетів: власні, закріплені, регульовані