Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – ПЕРЕДМОВА

Промисловість – провідна галузь народного господарства і найважливіша складова регіональних територіально-виробничих комплексів. Удосконалення розміщення і територіальної організації промислового виробництва – актуальна проблема науки і практики в період реструктуризації економіки незалежної української держави.

Вивчення закономірностей формування і функціонування промислових комплексів дає змогу розкрити додаткові джерела підвищення продуктивності праці на основі розроблених принципів розміщення і територіальної організації промислових об’єктів, окремих галузей та міжгалузевих утворень.

У процесі створення промислових комплексів, завдяки взаємозумовленому розміщенню підприємств та тісним взаємозв’язкам між усіма галузями, досягається значна економія матеріальних і трудових ресурсів. У процесі комплексного розміщення промислових об’єктів знижуються капітальні вкладення та експлуатаційні витрати, скорочуються необхідні для промислової забудови площі, зменшується протяжність інженерних мереж та об’єктів виробничої інфраструктури. Отже, промислові комплекси – прогресивну форму територіальної організації промислового виробництва – розглядають у науці та на практиці як пріоритетні об’єкти. Саме тому в період структурної перебудови економіки України потрібно вдосконалювати комплексне розміщення промислового виробництва, раціоналізувати виробничі зв’язки в системах регіональних та локальних промислових комплексів.

Вчення про промислові комплекси виникло на межі суспільно-географічних та економічних наук, які досліджують спільні об’єкти, але мають різні предмети вивчення. На сьогодні важливе значення має процес оцінювання природних умов і ресурсів для їх раціонального використання, охорона навколишнього середовища в містах і районах високої концентрації промислових об’єктів, обгрунтування територіальної і галузевої спеціалізацій промисловості, прогнозування розвитку її галузей та промислових комплексів.

У сучасній науці сформувались такі основні напрями вивчення промислових комплексів: теоретичний, методичний і прикладний. Теоретичний напрям передбачає вивчення закономірностей, принципів і факторів розвитку та функціонування різних форм зосередження промислового виробництва, методичний – розробку і наукове обгрунтування методичних підходів до виявлення галузевих, міжгалузевих та інтегральних промислових утворень. Серед них належне місце посідають: методика структурного аналізу промислових комплексів, оцінювання ефективності розвитку промислових вузлів, агломерацій і районів; методичні підходи до виявлення рівня комплексності окремих промислових утворень, методика промислового районування тощо. Прикладний напрям розвивається з метою проектування промислових комплексів у містах та агломераціях, приміських територіях, на територіях областей і макрорайонів.

В основу підручника покладено лекційний матеріал курсу “Географія промислових комплексів”, підготовлений і прочитаний СІ. Іщуком у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, а також результати досліджень СІ. Іщука та О. В. Гладкого, проведені на кафедрі економічної та соціальної географії університету з теорії, методики і практики промислових комплексів.

Використано наукові розробки авторів з питань районування промислового виробництва, аналізу структури промислових районів, вузлів та агломерацій, виробничих зв’язків промисловості, наукової систематики і типології промислових вузлів, агломерацій і районів України.

Матеріал книги подано у семи розділах. Перший і другий присвячені вивченню теоретичних основ розміщення промислового виробництва та методиці галузевого і регіонального аналізу промислових комплексів. У них з’ясовано закономірності і принципи територіальної організації промислових комплексів, наукові підходи до їх класифікації і типології. Розглянуто методи економічного обгрунтування розміщення промислових підприємств, методику аналізу виробничих зв’язків, методичні засади структурного аналізу регіональних промислових комплексів.

У третьому розділі проаналізовано економічні, природні, науково-інноваційні, розселенські та транспортні передумови розміщення і територіальної організації промислових комплексів; агломераційний і вузловий ефекти та їх вплив на формування й економічну ефективність промислових комплексів загалом та України зокрема.

У четвертому розділі розкрито стан розвитку міжгалузевих промислових комплексів України, напрями їх подальшого розвитку і реструктуризації в процесі удосконалення територіальної організації промисловості; обгрунтовано необхідні зміни в міжгалузевих пропорціях ресурсомістких, енерго – і паливомістких та наукомістких галузей промисловості.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – ПЕРЕДМОВА