Географія промислових комплексів – Іщук С. І

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – ПЕРЕДМОВА

Промисловість – провідна галузь народного господарства і найважливіша складова регіональних територіально-виробничих комплексів. Удосконалення розміщення і територіальної організації промислового виробництва – актуальна проблема науки і практики в період реструктуризації економіки незалежної української держави. Вивчення закономірностей

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

1.1. Сутність територіальної організації промисловості У сучасній економічній і суспільно-географічній науках широко використовують таке поняття, як “територіальна організація промисловості”. Впровадження його в наукову термінологію пов’язане з процесами спеціалізації та інтеграції промислового виробництва, поглибленим вивченням

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 1.1. Сутність територіальної організації промисловості

1.1. Сутність територіальної організації промисловості У сучасній економічній і суспільно-географічній науках широко використовують таке поняття, як “територіальна організація промисловості”. Впровадження його в наукову термінологію пов’язане з процесами спеціалізації та інтеграції промислового виробництва, поглибленим вивченням

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 1.2. Закономірності та принципи територіальної організації промислових комплексів

Територіальна організація промисловості формується під дією певних закономірностей – багаторазової повторюваності внутрішніх, суттєвих і необхідних причинно-наслідкових зв’язків, зумовлених впливом факторів розвитку промислового виробництва. Вони поділяються на загальні та специфічні. Перші діють у будь-якому товарному

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 1.3. Промисловий комплекс – ефективна форма розміщення промислового виробництва

У науковій літературі є різні погляди щодо змісту таких понять, як “комплексний розвиток промисловості” та “промисловий комплекс”. У процесі визначення та інтерпретації потрібно враховувати той факт, що в основі комплексоутворення лежить поділ праці, зокрема

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 1.4. Наукові підходи до класифікації і типології промислових комплексів

У народному господарстві країни функціонує багато комплексних промислових утворень, які відрізняються спеціалізацією, структурою виробництва, рівнем комплексності. Вивчення закономірностей і факторів їх розвитку, аналіз складу, виробничого напряму, розробка питань моделювання, планування і прогнозування дають змогу

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 1.5. Основні наукові підходи до вивчення промислових комплексів

Розвиток наукових досліджень промислових комплексів у вітчизняній та зарубіжній географічних науках відбувався під впливом декількох панівних методичних підходів, зумовлених як соціально-історичними, так і науково-пізнавальними чинниками. Серед першої групи чинників варто звернути увагу на особливості

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – Концепція локальних територіально-виробничих комплексів (TBK)

Розвиток наукових досліджень промислових комплексів у вітчизняній та зарубіжній географічних науках відбувався під впливом декількох панівних методичних підходів, зумовлених як соціально-історичними, так і науково-пізнавальними чинниками. Серед першої групи чинників варто звернути увагу на особливості

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – Концепція промислових кластерів

Концепція промислових кластерів активно розвивалась та поширювалась західними вченими, порівняно з радянським теоретичним викладенням моделей територіально-виробничих комплексів. В її основу покладено ідеї М. Портера (Porter, M.) про своєрідну природу формування конкурентоспроможності фірми, яка відтворена

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – Концепція регіональної конкурентоспроможності

Подальший розвиток ідеї регіональних промислових кластерів, уперше представлений у працях Портера – Енрайта, сприяв формуванню вчення про регіональну конкурентоспроможність, яке нині активно поширюється серед учених Західної Європи та Північної Америки. Цей термін здебільшого розглядають

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – Розділ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ГАЛУЗЕВОГО І РЕГІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ

2.1. Класифікація галузей промислових комплексів Галузь промисловості – це сукупність підприємств, виокремлена за єдністю економічного призначення продукції, що виробляється, однорідністю споживаної сировини і матеріалів, спільністю виробничо-технічної бази, технологічних процесів, специфічним професійним складом кадрів та

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 2.1. Класифікація галузей промислових комплексів

2.1. Класифікація галузей промислових комплексів Галузь промисловості – це сукупність підприємств, виокремлена за єдністю економічного призначення продукції, що виробляється, однорідністю споживаної сировини і матеріалів, спільністю виробничо-технічної бази, технологічних процесів, специфічним професійним складом кадрів та

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 2.2. Методи економічного обгрунтування розміщення промислових комплексів

Розміщення промислових підприємств, груп виробництв і галузей на території країни завжди потребує наукового обгрунтування. Для цього є спеціальні методи, за допомогою яких вибираються варіанти розташування, оцінюється ефективність виробництва і територіальної організації промисловості. Досягнення найвищої

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – Ефективність виробництва

Розміщення промислових підприємств, груп виробництв і галузей на території країни завжди потребує наукового обгрунтування. Для цього є спеціальні методи, за допомогою яких вибираються варіанти розташування, оцінюється ефективність виробництва і територіальної організації промисловості. Досягнення найвищої

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – Фондовіддача, або віддача основних засобів

Виражає виробничі відносини щодо економічної ефективності використання засобів виробництва. Якісний аспект цих відносин відображає критерій економічної ефективності – одержання максимального ефекту за більших або менших ресурсів. Кількісне вираження фондовіддачі визначається як відношення обсягів реалізованої

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – Індекс рівня районної спеціалізації галузі

Це відношення частки галузі у певному районі до частки тієї самої галузі в країні: Де ^ – індекс рівня районної спеціалізації М галузі (і = 1, 2, 3,… т) у г-му районі; Р. г

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 2.3. Методика аналізу виробничих зв’язків промислових комплексів

Аналізові виробничих зв’язків між промисловими підприємствами і галузями промисловості слід приділити особливу увагу. Виробничі зв’язки виникають як з постачальниками сировини, палива, енергії, матеріалів, так і зі споживачами готової продукції. Форми організації виробничих зв’язків можуть

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 2.4. Методичні засади структурного аналізу промислових комплексів економічних районів

Промислові комплекси – найважливіші підрозділи міжгалузевої структури і водночас невід’ємна територіальна частина народного господарства країни. Тому їх досліджують у нерозривному зв’язку з усіма народногосподарськими об’єктами, що безпосередньо пов’язані з промисловим виробництвом, а також із

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 2.5. Ринкові механізми вдосконалення функціональної структури промислових комплексів

Ринкові механізми розвитку промислових комплексів запроваджуються в країнах, де діє значна частка недержавних промислових підприємств та організацій, з метою регулювання їх діяльності, регламентації прав і обов’язків, підтримки чесної конкуренції та підвищення рівня дохідності й

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – Розділ 3. ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗМІЩЕННЯ І ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ

3.1. Економічні передумови До найважливіших економічних передумов територіальної організації промислових комплексів належать: трудові ресурси і забезпеченість кадрами робочої сили всіх галузей промисловості; рівень розвитку і впровадження досягнень науково-технічного прогресу на підприємствах; постійне удосконалення форм

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 3.1. Економічні передумови

3.1. Економічні передумови До найважливіших економічних передумов територіальної організації промислових комплексів належать: трудові ресурси і забезпеченість кадрами робочої сили всіх галузей промисловості; рівень розвитку і впровадження досягнень науково-технічного прогресу на підприємствах; постійне удосконалення форм

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 3.1.1. Трудові ресурси та їх кадровий склад

3.1. Економічні передумови До найважливіших економічних передумов територіальної організації промислових комплексів належать: трудові ресурси і забезпеченість кадрами робочої сили всіх галузей промисловості; рівень розвитку і впровадження досягнень науково-технічного прогресу на підприємствах; постійне удосконалення форм

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 3.1.2. Матеріально-технічна база і науково-технічний прогрес

Матеріально-технічна база – сукупність речових елементів продуктивних сил, що функціонують у суспільному виробництві за певних економічних відносин. До неї належать засоби виробництва, насамперед засоби праці, тобто техніки, і суспільної організації виробництва. Одна з важливих

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 3.1.3. Суспільна організація виробництва

У нерозривному зв’язку з науково-технічним прогресом перебуває суспільна організація промислового виробництва. Вона виступає у таких формах: концентрація, спеціалізація, кооперування і комбінування. Форми суспільної організації виробництва у промисловості мають істотний вплив на розвиток виробничих зв’язків

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 3.1.4. Умови транспортування і збуту продукції

Одним із важливих факторів комплексоутворення є транспорт. Вплив транспортного фактора на територіальну організацію промислових комплексів здійснюється на основі наближення виробництва до тих центрів і районів, що мають найвигідніше транспортне положення і характеризуються найнижчими показниками

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 3.1.5. Ринок споживання промислової продукції

Географія споживачів, як правило, завжди суттєво впливає на вибір місця будівництва індустріальних і пов’язаних з ними об’єктів. Для дослідження питання розміщення промисловості і формування промислових комплексів споживання потрібно поділяти на виробниче та індивідуальне. Для

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 3.1.6. Міжнародна інвестиційна привабливість і зовнішньоекономічний потенціал промислових комплексів

Продукція українських підприємств посідає помітне місце у зовнішньоекономічних відносинах нашої держави. За попередніми оцінками, майже 37 % від загальних обсягів промислового виробництва України спрямовується на експорт у різні країни світу. Роль нашої держави в

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 3.2. Природні передумови

3.2.1. Роль і значення сировинних баз у формуванні промислових комплексів Розвиток промисловості значною мірою залежить від природних ресурсів, зокрема від мінеральної сировини, палива, водних, у тому числі гідроенергетичних, лісових, сільськогосподарських, морських ресурсів. Процес праці

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 3.2.1. Роль і значення сировинних баз у формуванні промислових комплексів

3.2.1. Роль і значення сировинних баз у формуванні промислових комплексів Розвиток промисловості значною мірою залежить від природних ресурсів, зокрема від мінеральної сировини, палива, водних, у тому числі гідроенергетичних, лісових, сільськогосподарських, морських ресурсів. Процес праці

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 3.2.2. Запаси та умови залягання мінерально-сировинних ресурсів

Мінерально-сировинні ресурси як складова природних ресурсів мають значний вплив на розміщення промислового виробництва, зокрема на формування промислових комплексів. їх роль у розвитку і розміщенні промисловості в період зростання науково-технічного прогресу та інтенсифікації виробництва не

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 3.2.3. Водні, лісосировинні та морські ресурси

Велике значення для промислового виробництва мають джерела водопостачання. Використання води на промислових підприємствах досить значне. Надзвичайно великі потреби у воді в окремих галузях хімічної промисловості, кольоровій і чорній металургії, целюлозно-паперовій промисловості, а також у

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 3.2.4. Виробництво сільськогосподарської сировини для промислової переробки

Сільськогосподарська сировина є важливою умовою розвитку галузей, що виробляють предмети споживання і продукти харчування. Переважна її частина використовується для переробки у галузях легкої і харчової промисловостей. Легка промисловість виробляє предмети широкого вжитку із сировини

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 3.2.5. Формування екологічного балансу промислових комплексів

Промислові комплекси України належать до одних із найбільших забруднювачів нашої держави, порівняно з іншими видами економічної діяльності. До цього призвела низка факторів: домінування в структурі промислового виробництва гірничодобувних, металургійних та хімічних галузей господарства, надмірно

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 3.3. Науково-інноваційні передумови

3.3.1. Сутність науково-інноваційного потенціалу держави та його роль у формуванні промислових комплексів Науково-технічний прогрес неможливий без активізації інноваційних процесів, прискореного впровадження у виробництво передових технологій і новітніх розробок. Сучасними провідними інноваційними тенденціями в промисловості

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 3.3.1. Сутність науково-інноваційного потенціалу держави та його роль у формуванні промислових комплексів

3.3.1. Сутність науково-інноваційного потенціалу держави та його роль у формуванні промислових комплексів Науково-технічний прогрес неможливий без активізації інноваційних процесів, прискореного впровадження у виробництво передових технологій і новітніх розробок. Сучасними провідними інноваційними тенденціями в промисловості

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 3.3.2. Науково-технічний та інноваційний потенціал промислових комплексів України

Науково-інноваційна сфера належить до тих галузей господарського комплексу України, в яких відбулися найістотніші зміни в умовах трансформації економічних відносин. На думку спеціалістів з Інституту географії HAH України, загальні тенденції розвитку наукової діяльності в нашій

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 3.4. Розселенські і транспортні передумови

3.4.1. Система міського розселення як передумова формування локальних промислових комплексів Одними з провідних суспільно-географічних чинників формування та розвитку промислових комплексів є розселенські та транспортні (комунікаційні) фактори. Вони багато в чому визначають характер та інтенсивність

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 3.4.1. Система міського розселення як передумова формування локальних промислових комплексів

3.4.1. Система міського розселення як передумова формування локальних промислових комплексів Одними з провідних суспільно-географічних чинників формування та розвитку промислових комплексів є розселенські та транспортні (комунікаційні) фактори. Вони багато в чому визначають характер та інтенсивність

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 3.4.2. Транспортні комунікації як основа формування чинників комунікативності території

Транспортні комунікації є одним із провідних факторів формування та розвитку промислових комплексів. Вони не лише слугують основою об’єднання окремих промислових поселень в єдину цілісну складну взаємопов’язану систему, а є також однією з головних передумов

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 3.5. Агломераційний і вузловий ефекти

3.5.1. Сутність промислових вузлів і агломерацій як об’єктів суспільно-географічних досліджень У процесі формування локальних промислових комплексів, що розвиваються в умовах високого рівня урбанізації та концентрації населення, виникають додаткові фактори зростання економічної ефективності їх функціонування.

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 3.5.1. Сутність промислових вузлів і агломерацій як об’єктів суспільно-географічних досліджень

3.5.1. Сутність промислових вузлів і агломерацій як об’єктів суспільно-географічних досліджень У процесі формування локальних промислових комплексів, що розвиваються в умовах високого рівня урбанізації та концентрації населення, виникають додаткові фактори зростання економічної ефективності їх функціонування.

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 3.5.2. Агломераційний ефект території та його вплив на розвиток локальних промислових комплексів

Питання формування агломераційного ефекту території – одне з найбільш дискусійних та недостатньо вивчених у географії промислових комплексів. Незважаючи на те, що його основи були закладені ще в працях Й. фон Тюнена, А. Вебера та

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – Розділ 4. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА У МІЖГАЛУЗЕВИХ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСАХ УКРАЇНИ

4.1. Сутність міжгалузевих комплексів і їх типологія У процесі дослідження проблем розміщення і територіальної організації виробництва широко вживається категорія “міжгалузевий територіальний комплекс”. Вчення про міжгалузеві комплекси стало особливо актуальним після того, як у наукових

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 4.1. Сутність міжгалузевих комплексів і їх типологія

4.1. Сутність міжгалузевих комплексів і їх типологія У процесі дослідження проблем розміщення і територіальної організації виробництва широко вживається категорія “міжгалузевий територіальний комплекс”. Вчення про міжгалузеві комплекси стало особливо актуальним після того, як у наукових

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 4.2. Паливно-енергетичний комплекс

Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) – це міжгалузева система, що розвивається на основі видобутку палива і виробництва енергії, їх транспортування, розподілу і використання. До складу ПБК входять паливна промисловість (нафтова, газова, вугільна, сланцева, торфова), електроенергетика, а

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – Нафтова, нафтопереробна і газова промисловості

Нафту і природний газ в Україні видобувають у трьох регіонах: на Прикарпатті, в областях Лівобережжя та Причорномор’я. Найдавнішим районом видобутку нафти є Прикарпатський, в якому її почали видобувати у 1770 р. У складі нафти

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – Електроенергетика

Розміщення електроенергетики залежить в основному від двох факторів: наявності паливно-енергетичних ресурсів та споживачів електроенергії. її розвиток грунтується на таких головних принципах, як концентрація виробництва електроенергії на великих районних електростанціях; комбінування виробництва електро – і

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 4.3. Гірничо-металургійний комплекс

Металургійна промисловість – одна з найважливіших комплексних галузей у сучасній структурі промислового комплексу України. Ця галузь посідає одне з провідних місць в економіці нашої держави. Продукція гірничо-металургійного комплексу має велике значення у зовнішній торгівлі

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 4.4. Машинобудівний комплекс

Машинобудування і металообробка охоплюють кілька десятків спеціалізованих галузей, подібних за технологією і використанням сировини. Крім того, до складу цього міжгалузевого комплексу входить “мала металургія” – виробництво сталі й прокату на машинобудівних підприємствах. Комплекси галузей

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – 4.5. Комплекс хімічних та нафтохімічних виробництв

Хімічна промисловість є основою хімізації народного господарства – процесу широкого застосування хімічних технологій, синтетичних матеріалів у різних його галузях. Сучасна хімія має величезні переваги перед механічними способами обробки речовин. Це дає змогу перетворювати на