Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – Фондовіддача, або віддача основних засобів

Виражає виробничі відносини щодо економічної ефективності використання засобів виробництва. Якісний аспект цих відносин відображає критерій економічної ефективності – одержання максимального ефекту за більших або менших ресурсів. Кількісне вираження фондовіддачі визначається як відношення обсягів реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) до обсягу використаних для їх одержання виробничих засобів:

Географія промислових комплексів   Іщук С. І.   Фондовіддача, або віддача основних засобів

Де 2^ – фондовіддача виробництва; V – обсяги реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за певний проміжок часу; 2? – вартість основних засобів виробництва, використаних для одержання продукції за певний проміжок часу.

Застосування зазначених вище показників для оцінювання економічної ефективності промислового виробництва, на думку багатьох учених, найбільш комплексно висвітлює механізми формування прибутку та повноцінно враховує всі аспекти виробничої діяльності. їх використання у процесі проведення суспільно-географічних досліджень промислових комплексів є науково обгрунтованим та методично доцільним.

Одним із методів економічного обгрунтування розміщення продуктивних сил є виробничо-збутове зонування, тобто виокремлення виробничо-збутових зон для однойменної продукції. Зонування перевезень встановлює оптимальні зони збуту продукції окремих джерел. Пункти рівновеликої вартості продукції різних джерел утворюють їх вантажорозділи, а лінії, що з’єднують ці пункти, – межі оптимальних зон поширення продукції. Крім витрат виробництва, в конкретних розрахунках враховується різна вартість перевезення продукції певними видами транспорту.

Використовуючи дані приведених витрат на виробництво одиниці продукції, можна розрахувати раціональний радіус перевезення продукції Р у певних районах П. і П2 з урахуванням відстані між ними Д і транспортних затрат на 1 км при перевезенні продукції в напрямку від першого району до другого Т1 і від другого до першого Т2:

Географія промислових комплексів   Іщук С. І.   Фондовіддача, або віддача основних засобів

Приклад

Нехай приведені витрати на виробництво 1 т фосфатних добрив у першому районі становлять 100 грн, у другому – 120 грн, відстань між хімічними комбінатами – 700 км, приведені витрати на транспорт для перевезення 1 т фосфатів на відстань 1 км у напрямку від першого району до другого – 0,04 грн, і в зворотному напрямку – 0,03 грн. У цьому випадку економічно ефективний радіус перевезення добрив з першого району в напрямку до другого становитиме:

Географія промислових комплексів   Іщук С. І.   Фондовіддача, або віддача основних засобів

Отже, дорожчу продукцію, що виробляється у другому районі, незважаючи на дешевизну транспортування, можна вигідно перевозити не більше ніж на 114 км (700 – 586).

Економічне обгрунтування розміщення продуктивних сил передбачає аналіз структури, спеціалізації, рівня комплексності та ефективності функціонування регіональних (районних) комплексів. Останні розглядають як сукупність елементів усіх сфер продуктивних сил і виробничих відносин. За своїм змістом – це інтегральні утворення, що об’єднують на території районів матеріальне виробництво, інфраструктуру, населення і розселення, локальні природні ресурси. Основою формування і функціонування господарських систем районів є територіально-виробничі комплекси (TBK). Комплексоутворення на території району передбачає об’єднання (інтеграцію) ресурсів усіх відомств – учасників розв’язання конкретних проблем, концентрацію їх у межах TBK, визначення провідних ланок (галузей спеціалізації), пропорційний розвиток усіх комплектуючих виробництв та інфраструктури, використання природних ресурсів і охорону навколишнього середовища, створення максимально зручних умов життя і праці населення.

Залежно від характеру взаємного поєднання галузей промисловості, внутрішньо – і міжгалузевих зв’язків виокремлюють прості і складні комплекси. Якщо галузі розвиваються відособлено, між ними немає тісних виробничих зв’язків, але розміщені в одному районі, то вони можуть використовувати для виробничих потреб спільні трудові ресурси, енергетичну базу, транспорт, комунікації. Вже той факт, що різні виробництва розташовані в одному районі, до певної міри вказує на те, що вони мають вплив на характер комплексоутворення. Наприклад, у районі паралельно розвивається видобуток природних будівельних матеріалів і виробництво харчових продуктів. Таке поєднання підприємств називають простим комплексом. Воно передбачає певні спільні обслуговуючі виробництва, зокрема виробничу і соціально-побутову інфраструктури (будівельна база, транспорт, енергетика, водопостачання, ремонтна база, складське господарство, житлово-комунальне господарство, сфера послуг). Прості комплекси можуть поступово трансформуватися у складні утворення за умови розвитку нових підприємств, що виникають у результаті комбінування і територіального зближення кооперованих виробництв. Особливо сприятливі умови для комплексоутворення створюються під час послідовної обробки сировини і напівфабрикатів на етапах виробничого процесу та виробничих відходів. У таких випадках поглиблюється комплексність і формуються нові галузі спеціалізації, відбуваються певні зміни у виробничій і територіальній структурах.

Аналіз розміщення продуктивних сил в окремих економічних регіонах передбачає виявлення головних напрямів розвитку регіональних промислових комплексів, рівня їх спеціалізації та комплексності. Рівень спеціалізації галузей промисловості регіону можна встановити за допомогою індексного методу. Система територіальних індексів відносних показників кількісних характеристик районів, де за основу взято середні показники по країні (району), дає змогу здійснювати широкі порівняння та узагальнення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Географія промислових комплексів – Іщук С. І. – Фондовіддача, або віддача основних засобів