Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Які витрати належать до елементу “Матеріальні витрати”?

Витрати – зменшення економічних вигоду вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власникам). Бухгалтерська класифікація витрат підприємства зображена на рис. 7.7.

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях   Данілов О. Д.   Які витрати належать до елементу Матеріальні витрати?

Як класифікують витрати за основними ознаками?

Класифікація витрат за основними ознаками наведена у табл. 7.2

Таблиця 7.2

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ ЗА ОСНОВНИМИ ОЗНАКАМИ

Ознаки

Види (характеристика) витрат

Місце виникнення

Зведені по: підприємству; структурних підрозділах; цехах; дільницях; центрах витрат; центрах відповідальності

Закінчення табл. 7.2

Ознаки

Види (характеристика) витрат

Об’єкти господарської діяльності

За об’єктами господарської діяльності (продукція, роботи, послуги, господарські процеси, деталі, замовлення)

Характер виробництва

Основне виробництво Допоміжне виробництво Обслуговуюче виробництво

Зв’язок з обсягами господарської діяльності (ступінь впливу обсягу виробництва на рівень витрат)

Постійні, змінні, умовно постійні, умовно змінні

Спосіб перенесення витрат на об’єкт

Прямі, непрямі

Час виникнення

Витрати минулого періоду, витрати звітного періоду, витрати майбутніх періодів

По відношенню до джерел покриття

Вхідні витрати (залишок готової продукції на початок звітного періоду), поточні витрати (виробнича собівартість готової продукції звітного періоду), вихідні витрати (собівартість реалізованої продукції)

Види витрат (калькуляційні ознаки)

За економічними елементами, за статтями калькуляції

Місце здійснення контролю

За місцями формування, за центрами відповідальності

Можливість регулювання

Регульовані, нерегульовані

Мета формування

Визначення собівартості, визначення прибутку, оцінка альтернативного варіанту

Вид діяльності

Звичайні, основні, операційні, інвестиційні, фінансові, надзвичайні, виробничі, адміністративні, збутові, постачання, невиробничі

Єдність складу (однорідність) витрат

Одноелементні, комплексні

Календарні періоди

Поточні, довгострокові, одноразові

Доцільність витрачання

Продуктивні, непродуктивні

Які платежі не визнаються витратами?

Не визнаються витратами й не включаються до звіту про фінансові результати:

1) платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо;

2) попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг;

3) погашення одержаних позик;

4) інші зменшення активів або збільшення зобов’язань;

5) витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Які витрати належать до елементу “Матеріальні витрати”?

До складу елементу “Матеріальні витрати” входять витрати операційної діяльності на:

O сировину і матеріали;

O купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби;

O придбане у сторонніх підприємств і організацій будь-яке паливо та енергію всіх видів. Витрати на власне виробництво електричної та інших видів енергії, а також на трансформацію та передачу придбання енергії до місця її споживання входять до відповідних елементів витрат;

O тару і тарні матеріали;

O будівельні матеріали;

O запасні частини, що використані для ремонту основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та МШП;

O інші матеріальні витрати, які відображають вартість виконаних для підприємства робіт і послуг виробничого і невиробничого характеру;

O витрати на МШП, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він триває понад рік.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Які витрати належать до елементу “Матеріальні витрати”?