Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – Контрольно-аналітична робота

Контроль Являє собою діяльність, спрямовану на попередження, фіксацію й усунення недоліків у різних сферах суспільного життя.

Фінансовий контроль – процес вивчення, порівняння, виявлення, фіксація проблем змісту і відображення в обліку господарських операцій та вжиття заходів для їх розв’язання, усунення порушень, попередження в подальшому.

В організаційному плані фінансовий контроль може бути поділений на:

– державний;

– відомчий;

– місцевих органів влади;

– аудит;

– внутрішній.

Залежно від джерел інформації, що використовується при здійсненні контролю, він поділяється на документальний та фактичний. Документальний контроль полягає у визначенні достовірності та відповідності чинному законодавству господарських операцій на основі первинних документів, облікових реєстрів і звітності, у яких вони знайшли своє відображення.

Фактичним називається Контроль, за якого якісний та кількісний стан об’єкта, що перевіряється, визначається за допомогою обстеження, перерахування, інвентаризації тощо. Зазначені види контролю тісно взаємозв’язані, і лише їх спільне здійснення дає змогу встановити фактичний стан об’єкта контролю.

З огляду на час здійснення контроль поділяють на попередній і наступний. Попередній контроль здійснюється до прийняття управлінських рішень і виконання господарських операцій. Залежно від характеру фінансових операцій попередній контроль може бути лише первинним і додатковим. Первинний контроль здійснюють, як правило, відповідальні виконавці, які отримують документи для оформлення операцій від клієнтів. Додатковому контролю підлягають операції, які мають важливе значення – операції з готівкою, іноземною валютою і платіжними документами в ній тощо.

Наступний контроль здійснюється після виконання господарських операцій на основі даних, зафіксованих у первинних документах, бухгалтерських регістрах і звітності. Наступний контроль допомагає виявити недоліки попереднього контролю і з’ясувати їхні причини, а також визначити конкретні шляхи поліпшення і недопущення у подальшому виявлених недоліків та порушень.

Залежно від форм контролю та системи контрольних дій розрізняють ревізію та перевірку. Перевірка являє собою обстеження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації або їхніх підрозділів. Наслідки перевірки оформляються довідкою або доповідною запискою.

Ревізія – це метод документального контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, установи, організації, дотриманням законодавства з фінансових питань, достовірності обліку й звітності, спосіб документального викриття недостач, розтрат, привласнень та крадіжок коштів і матеріальних цінностей, попередження фінансових зловживань. За наслідками ревізії складається акт.

З урахуванням того, що об’єктами фінансового контролю є лише окремі операції, можна дати таке визначення складовим контрольної роботи на підприємстві:

– контролюючий суб’єкт (суб’єкт контролю) – це юридична особа, яка спрямовує контрольні дії на діяльність інших суб’єктів господарювання;

– підконтрольний об’єкт (об’єкт контролю) – це суб’єкти господарювання, на діяльність яких спрямовані контрольні

Дії;

– контрольні дії – це операції порівняння контролюючим суб’єктом даних діяльності підконтрольного об’єкта з певними стандартами, що здійснюються з метою знаходження і блокування відхилень від цих стандартів;

– об’єкт контролю – це фінансові ресурси підконтрольного об’єкта, на які згідно з чинним законодавством можуть спрямовуватися контрольні дії органів контролю;

– предмет контролю – це відносини між керівником і трудовим колективом з приводу дотримання (недотримання) ним стандартів при здійсненні конкретних повноважень, на які спрямовуються контрольні дії.

Ефективна організація фінансової роботи на підприємстві в ринкових умовах неможлива, якщо фахівці всіх економічних служб, насамперед фінансової, нездатні швидко й кваліфіковано орієнтуватись у вкрай динамічному фінансовому правовому полі України. Тому неодмінною умовою успішного функціонування підприємства є тісна координація роботи його фінансової служби з юридичною службою.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – Контрольно-аналітична робота