Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – ПЕРЕДМОВА

Фінанси підприємств займають провідне місце в системі фінансів країни. Економічні реформи, пов’язані з переходом до ринкових відносин, зумовили істотні зміни в системі фінансів нашої країни. Значно змінилися й умови господарювання для вітчизняних підприємств.

Підвищення ролі недержавного сектору в економіці, розширення меж фінансової самостійності підприємств з одночасним посиленням їх повної відповідальності за результати господарської діяльності надають особливої актуальності ринковим методам регулювання фінансових відносин.

Сучасні умови структурно-інноваційного розвитку національної економіки, прискорення змін та ускладнення зовнішнього середовища, зростання рівня конкуренції, насичення ринку високотехнологічною продукцією зумовлюють велике значення для підприємств, підтримки стабільності їхньої роботи й забезпечення стійкого економічного зростання. Підприємство спроможне досягнути успіху в конкурентній боротьбі лише шляхом реалізації стратегії розвитку, постійно здійснюючи інноваційні процеси в усіх сферах своєї життєдіяльності. У зв’язку з цим набуває важливості проблема формування відповідного механізму управління, зорієнтованого одночасно як на досягнення стратегічних цілей розвитку так і на підтримку стабільності функціонування.

Як відомо, основна мета підприємницької діяльності – отримання прибутку. Саме прибуток є основним джерелом розвитку підприємства, підвищення конкурентоспроможності, зростання його доходів і доходів власників. Для досягнення цієї мети необхідно вирішити безліч завдань, пов’язаних з формуванням фінансових ресурсів і визначенням напрямів їх використання, з вибором раціональних форм і методів фінансування організацій, визначенням оптимальної структури і вартості їх капіталу, з необхідністю планування фінансових результатів діяльності підприємств.

Вирішення цих завдань багато в чому залежить від фінансового стану підприємства і від наявності висококваліфікованих фахівців у сфері управління фінансами підприємств, які не лише знають теоретичні основи організації і управління фінансами, але й володіють практичними навиками фінансового аналізу, прогнозування, використання фінансових інструментів в управлінні виробництвом і збутом та ін.

У зв’язку з цим автори виражають надію, що підручник, написаний з урахуванням досягнень сучасної економічної науки та на основі узагальнення основних проблем з управління фінансами підприємств, багато в чому сприятиме цьому.

Автори роботи, спираючись на сучасне нормативно-правове забезпечення в сфері фінансів підприємств, роблять в ній акцент на практичних аспектах діяльності працівників фінансових підрозділів.

Курс “Фінанси підприємств” – одна з головних серед дисциплін фінансових спеціальностей. Його особливість полягає в тому, що, з одного боку, він тісно пов’язаний з іншими економічними (фінансовими) дисциплінами, з іншої – зв’язує і в певному значенні узагальнює їх. Звідси надзвичайно важлива його роль в підготовці висококваліфікованих фахівців у сфері управління фінансами підприємств.

Мета даного підручника – розкрити суть фінансів підприємств, показати їх роль і місце в системі фінансів країни, в сучасній економічній науці, а також розвинути у читача на основі теоретичного і практичного матеріалу, узагальнення законодавчих і нормативних документів навики і здібності здійснення фінансових розрахунків, фінансового аналізу, фінансового планування, самостійного ухвалення рішень як в області управління фінансами підприємств, так і в будь-якій іншій сфері бізнесу.

Книга складається з одинадцяти розділів, які в логічній послідовності розкривають:

– суть фінансів підприємств, їх функції, принципи організації;

– роль фінансів в діяльності підприємств і особливості фінансів підприємств різних організаційно-правових форм;

– суть витрат і прибутку підприємств, механізм їх формування і управління ними;

– особливості організації оборотних активів на підприємстві;

– економічний зміст і механізм кредитування підприємств;

– зміст фінансового забезпечення відтворення основних фондів;

– методичні основи оцінки фінансового стану підприємств;

– суть, цілі, види і методи фінансового планування;

– соціально-економічну сутність фінансової санації та банкрутства підприємства.

Пропонований підручник сприятиме набуттю відповідних знань і навичок не лише студентами економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, але й буде цікавим і корисним і для тих, кому не байдужі проблеми розвитку підприємництва у нашій країні.

Безумовно, пропонована читачам книга не є вільною від недоліків. Тому будь-яка конструктивна критика буде сприйнята нами з вдячністю.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – ПЕРЕДМОВА