Економічна безпека – Користін О. Є. – ПІДСУМКОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Різновидом безпеки залежно від проявів деструктивних сил є:

А) міжнародна;

Б) економічна;

В) інформаційна;

Г) політична;

Д) екологічна;

Е) всі відповіді правильні;

Є) немає правильної відповіді.

2. До показників стану економічної безпеки держави слід віднести:

А) динаміку народжуваності;

Б) виробництво ВВП на душу населення;

В) порушення виробничих зв’язків;

Г) демонетаризація економіки та натуралізація обміну (бартер);

Д) кількість громадян з вищою освітою;

Е) відсутність суттєвих інвестицій в основний капітал; є) всі відповіді правильні;

Ж) немає правильної відповіді.

3. До завдань системи безпеки підприємства належать:

– виявлення джерел контрабанди;

– підвищення заробітної плати працівникам;

– своєчасна сплата податків і зборів;

– все перераховане;

– немає правильної відповіді.

4. Поняття “тіньове підприємництво” охоплює:

А) продаж заборонених товарів;

Б) фінансовий лізинг;

В) протидію контрабанді;

Г) застосування фінансових санкцій;

Д) застосування податкових пільг;

Е) всі відповіді правильні;

Є) немає правильної відповіді.

5. Підпільний сектор тіньової економіки включає:

А) ремісництво;

Б) епізодичні підробітки;

В) незначні протиправні доходи, отримувані за рахунок адміністративно-правових проступків;

Г) роботу на присадибних ділянках;

Д) всі відповіді правильні;

Е) немає правильної відповіді.

6. До правоохоронних органів, які уповноважені вести боротьбу з економічною злочинністю, належать:

А) Державна контрольно-ревізійна служба України;

Б) прокуратура;

В) Рахункова палата;

Г) Державний департамент фінансового моніторингу;

Д) всі відповіді правильні;

Е) немає правильної відповіді.

7. До завдань недержавного забезпечення безпеки особи та підприємницької діяльності належать:

А) розшук платників, які ухиляються від сплати податків;

Б) участь в оперативно-розшукових заходах;

В) проведення дізнання;

Г) співпраця з органами державної влади у виявленні, попередженні, припиненні та розкритті злочинів;

Д) запобігання злочинам у сфері економічної діяльності;

Е) всі відповіді правильні;

Є) немає правильної відповіді.

8. До функцій податкової міліції слід віднести:

А) забезпечення та захист права власності;

Б) забезпечення захисту життя, здоров’я, громадян;

В) ведення обліку платників ПДВ;

Г) розслідування злочинів, скоєних у сфері підприємницької діяльності;

Д) запобігання корупції в органах податкової служби;

Е) всі відповіді правильні;

Є) немає правильної відповіді.

9. До функцій Державного комітету фінансового моніторингу України не належать:

А) збір, обробка й аналіз інформації про фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу;

Б) проведення заходів щодо розшуку осіб, які здійснили фінансові операції, пов’язані з легалізацією злочинних доходів;

В) створення і забезпечення функціонування єдиної державної інформаційної системи у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;

Г) здійснення координації та методичного забезпечення діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Д) всі відповіді правильні;

Е) немає правильної відповіді.

10. Особи, яких залучають для виконання робіт, пов’язаних з підготовкою до приватизації та продажу об’єктів приватизації, повинні мати:

А) кваліфікаційний атестат;

Б) ліцензію;

В) дозвіл;

Г) доручення;

Д) всі відповіді правильні;

Е) немає правильної відповіді.

11. До складу інфраструктури приватизації належать:

А) інвестиційні фонди;

Б) регіональні відділення фонду державного майна;

В) контрагенти;

Г) органи внутрішніх справ;

Д) букмекерські фірми;

Е) всі відповіді правильні;

Є) немає правильної відповіді.

12. Державний нагляд в електроенергетиці здійснює:

А) Національна комісія регулювання електроенергетики України;

Б) Міністерство палива та енергетики України;

В) Кабінет Міністрів України;

Г) Державна інспекція з експлуатації електричних станцій мереж;

Д) Єдина енергетична мережа України;

Е) всі відповіді правильні;

Є) немає правильної відповіді.

13. До злочинів у сфері зовнішньоекономічної діяльності відносять:

А) шпигунство (ст. 114 КК);

Б) контрабанду (ст. 201 КК);

В) бандитизм (ст. 257 КК);

Г) хуліганство (ст. 296 КК);

Д) всі відповіді правильні;

Е) немає правильної відповіді.

14. Правовий статус суб’єктів господарської діяльності інших держав на території України визначається:

А) Кодексом України про адміністративні правопорушення;

Б) міжнародними договорами;

В) національним законодавством країни, де зареєстрований та кий суб’єкт;

Г) всі відповіді правильні;

Д) немає правильної відповіді.

15. Нормативно-правовим актом, яким регулюються відносини імпорту-експорту, є:

А) Митний кодекс України;

Б) Закон України “Про основи національної безпеки України”;

В) Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”;

Г) Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”;

Д) всі відповіді правильні;

Е) немає правильної відповіді.

16. Найвищим органом, що здійснює державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, є:

А) Верховна Рада України;

Б) Президент України;

В) Кабінет Міністрів України;

Г) Державна митна служба України;

Д) Національний банк України;

Е) немає правильної відповіді.

17. За призначенням статутного фонду комерційні банки поділяються на:

А) акціонерні товариства;

Б) товариства з обмеженою відповідальністю;

В) з участю іноземного капіталу;

Г) іноземні банки;

Д) всі відповіді правильні;

Е) немає правильної відповіді.

18. Не можуть виступати засновниками комерційних банків:

А) малі підприємства;

Б) приватні підприємства;

В) політичні партії;

Г) товариства з обмеженою відповідальністю;

Д) близькі родичі депутатів усіх рівнів;

Е) всі відповіді правильні;

Є) немає правильної відповіді.

19. Основними видами злочинів у кредитно-фінансовій сфері є:

А) ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів (ст. 212 КК);

Б) шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК);

В) незаконна приватизація державного, комунального майна (ст. 233 КК);

Г) хабарництво з боку посадових осіб банків під час надання кредитів (статті 368; 370 КК);

Д) всі відповіді правильні;

Е) немає правильної відповіді.

20. До предикатних злочинів – суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) злочинних доходів, згідно з КК України не належать:

А) грабіж (ст. 186 КК);

Б) контрабанда (ст. 201 КК);

В) ухилення від повернення виручки в іноземній валюті (ст. 207 КК);

Г) шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК);

Д) ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів (ст. 301 КК);

Е) всі відповіді правильні;

Є) немає правильної відповіді.

21. Egmont Group – це фінансовий аналог

А) НЦБ Інтерполу в Україні;

Б) FATF;

В) СБ України;

Г) ДПА України;

Д) всі відповіді правильні;

Е) немає правильної відповіді.

22. Фінансові операції, які за своїми ознаками можуть бути пов’язані з легалізацією злочинних доходів підлягають:

А) первинному та обов’язковому фінансовому моніторингу;

Б) державному та внутрішньому фінансовому моніторингу;

В) первинному та внутрішньому фінансовому моніторингу;

Г) обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу;

Д) обов’язковому та державному фінансовому моніторингу;

Е) немає правильної відповіді.

23. Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, – це:

А) INTERPOL;

Б) FATF;

В) MONEYVAL;

Г) OSCE;

Д) немає правильної відповіді.

24. Ризики, які пов’язані із впливом і залежністю деяких галузей та сфер економічної діяльності між собою, мають назву:

А) галузеві;

Б) глобальні;

В) системні;

Г) міжгалузеві;

Д) прогнозовані;

Е) всі відповіді правильні;

Є) немає правильної відповіді.

25. За рівнем виникнення ризики бувають:

А) несистемні;

Б) зовнішні;

В) міжгалузевого походження;

Г) всі відповіді правильні;

Д) немає правильної відповіді.

26. Недопущення примусового припинення діяльності підприємства є метою:

А) корпоративного управління;

Б) управління ризиками;

В) менеджменту;

Г) антикризового управління;

Д) всі відповіді правильні;

Е) немає правильної відповіді.

27. Зміни, що відбуваються в межах самого суб’єкта господарювання, є однією з_ризику:

А) принципів;

Б) рис;

В) ознак;

Г) причин;

Д) всі відповіді правильні;

Е) немає правильної відповіді.

28. Відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов, – це:

А) інформація із обмеженим доступом;

Б) комерційна таємниця;

В) таємна інформація;

Г) всі відповіді правильні;

Д) немає правильної відповіді.

29. Відомості про платоспроможність не можуть бути віднесені до

А) комерційної таємниці;

Б) банківської таємниці;

В) конфіденційної інформації;

Г) інтелектуальної власності;

Д) всі відповіді правильні;

Е) немає правильної відповіді.

30. До інформації з обмеженим доступом належить:

А) банківська та комерційна таємниця;

Б) таємна інформація і комерційна таємниця;

В) таємна і конфіденційна інформація;

Г) державна і комерційна таємниця;

Д) немає правильної відповіді.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Економічна безпека – Користін О. Є. – ПІДСУМКОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ