Економічна безпека – Користін О. Є

Економічна безпека – Користін О. Є. – РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

§ 1. Поняття, предмет, зміст та суб’єкти економічної безпеки Поняття “економічна безпека” є відносно новим в українському лексиконі, хоча воно досить поширене та давно використовується у практичній діяльності на Заході. Проблема економічної безпеки вперше

Економічна безпека – Користін О. Є. – § 1. Поняття, предмет, зміст та суб’єкти економічної безпеки

§ 1. Поняття, предмет, зміст та суб’єкти економічної безпеки Поняття “економічна безпека” є відносно новим в українському лексиконі, хоча воно досить поширене та давно використовується у практичній діяльності на Заході. Проблема економічної безпеки вперше

Економічна безпека – Користін О. Є. – § 2. Роль економічної безпеки в системі національної безпеки

В системі національної безпеки економічна безпека виконує чітко визначені функції, несе на собі суттєве функціональне навантаження. Її сутність полягає у тому, що вона є матеріальною основою національної суверенності, що визначає реальні можливості в забезпеченні

Економічна безпека – Користін О. Є. – § 3. Принципи економічної безпеки, її структура та рівні

Економічна безпека – складна багатогранна економічна категорія, що мас досить непросту внутрішню структуру. Аналіз реальних процесів і осмислення досвіду вирішення цієї проблеми дозволяють виділити три її найважливіших елементи: – економічна незалежність, що означає насамперед

Економічна безпека – Користін О. Є. – § 4. Національні економічні інтереси та загрози економічній безпеці України

Визначення національних економічних інтересів має першочергове значення під час створення системи економічної безпеки, яка є складовою цілісної системи національної безпеки України, оскільки від цього залежить вироблення ефективних засобів їх реалізації та захисту. Національні економічні

Економічна безпека – Користін О. Є. – § 5. Критерій та індикатори економічної безпеки

Критерій економічної безпеки – це оцінка стану економіки з погляду найважливіших процесів, що відображають сутність економічної безпеки. Критерій – ознака, на підставі якої виробляється оцінка, визначення або класифікація чого-небудь, мірило оцінки. З огляду на

Економічна безпека – Користін О. Є. – РОЗДІЛ 2. РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР – ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

§ 1. Енергетична безпека Енергетична безпека є однією з базових складових системи національної безпеки держави. Значна інтеграція енергетики в основні галузі економіки та соціальну сферу визначає її особливу роль у гарантуванні безпеки розвитку сучасного

Економічна безпека – Користін О. Є. – § 1. Енергетична безпека

§ 1. Енергетична безпека Енергетична безпека є однією з базових складових системи національної безпеки держави. Значна інтеграція енергетики в основні галузі економіки та соціальну сферу визначає її особливу роль у гарантуванні безпеки розвитку сучасного

Економічна безпека – Користін О. Є. – § 2. Промисловість – вирішальний чинник економічної безпеки

Промисловість (індустрія) – найважливіша галузь народного господарства, що справляє вирішальний вплив на рівень розвитку продуктивних сил суспільства; це сукупність підприємств (заводів, фабрик, шахт, електростанцій), зайнятих виробництвом знарядь виробництва як для самої промисловості, так і

Економічна безпека – Користін О. Є. – § 3. Агропромисловий комплекс та економічна безпека країни

Аграрно-промисловий комплекс – це сукупність галузей народного господарства, зайнятих виробництвом продуктів харчування (та Інших сільськогосподарських товарів) і постачанням їх населенню; виробництво засобів виробництва для сільського господарства й обслуговування сільського господарства. Формування АПК викликане розвитком

Економічна безпека – Користін О. Є. – § 4. Управління та економічна безпека

Необхідність впливу на економічну безпеку на різних рівнях, а також взаємозв’язок цих рівнів вимагає розроблення й використання системного підходу до управління економічною безпекою. Цей підхід передбачає більш широке дослідження явищ і процесів, ніж це

Економічна безпека – Користін О. Є. – § 5. Захист прав інтелектуальної власності в системі економічної безпеки держави

Забезпечення надійного захисту інтелектуальної власності в Україні останнім часом набуло значної актуальності. Від її ефективного вирішення значною мірою залежить збереження та примноження інтелектуального потенціалу, культурної спадщини, міжнародного авторитету, а також покращання загальної криміногенної ситуації

Економічна безпека – Користін О. Є. – РОЗДІЛ 3. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА

§ 1. Фінансова система та економічна безпека Фінансова система – невід’ємна частина всієї економічної системи держави. Вона: – забезпечує колообіг доходів і видатків; – сприяє інвестиціям; – сприяє раціональному використанню виробничих потужностей; – забезпечує

Економічна безпека – Користін О. Є. – § 1. Фінансова система та економічна безпека

§ 1. Фінансова система та економічна безпека Фінансова система – невід’ємна частина всієї економічної системи держави. Вона: – забезпечує колообіг доходів і видатків; – сприяє інвестиціям; – сприяє раціональному використанню виробничих потужностей; – забезпечує

Економічна безпека – Користін О. Є. – § 2. Теоретичні основи формування системи фінансової безпеки

Однією з найважливіших складових економічної безпеки держави є фінансова безпека. Без забезпечення стійкої фінансової безпеки практично неможливо вирішити жодне із завдань, що стоять перед сучасною Україною. Проте для формування дієвої моделі забезпечення фінансової безпеки

Економічна безпека – Користін О. Є. – § 3. Оцінювання безпеки грошового обігу

Загальновизнаним є той факт, що ринкова економіка може ефективно функціонувати лише за умови існування досконалої грошової системи, яка полегшує економічний розвиток, а не перешкоджає йому. Незаперечним є вплив характеру формування грошової маси як одного

Економічна безпека – Користін О. Є. – § 4. Оцінювання безпеки інфляційних процесів

Поступальний соціально-економічний розвиток держави неможливий без фінансової стабільності, але їй на заваді стає висока і мінлива інфляція, що, у свою чергу, формує специфічну категорію – інфляційну безпеку. Інфляція є порушенням процесу суспільного відтворення внаслідок

Економічна безпека – Користін О. Є. – § 5. Валютна складова фінансової безпеки

Навряд чи сьогодні знайдуться опоненти твердженню, що стійкість національної валюти, її конвертованість – неодмінний атрибут фінансової безпеки будь-якої країни, суб’єктів господарювання та окремих громадян. При цьому умовами досягнення дійсної стабільності і оборотності є і

Економічна безпека – Користін О. Є. – § 6. Індикатори фінансової безпеки суспільства

Побудова системи фінансової безпеки без визначення критеріальних вимог до неї неможлива. Досягнення критеріальних вимог до фінансової безпеки визначається системою конкретних індикаторів. Індикатор (від лат. indico – вказую, визначаю) – елемент, що відображає хід процесу

Економічна безпека – Користін О. Є. – § 7. Основні поняття в системі фінансової безпеки

Дефіцит державного бюджету – перевищення видатків бюджету над його доходами. Рівень дефіциту державного бюджету визначається з позицій фінансової безпеки на кожен рік як відношення обсягу дефіциту до обсягу ВВП. Обсяг внутрішнього та зовнішнього боргу

Економічна безпека – Користін О. Є. – § 8. Небезпека правопорушень у кредитно-фінансовій сфері

У результаті проведеного аналізу матеріалів кримінальних справ у злочинах, скоєних у кредитній системі і на ринку цінних паперів, а також всебічного вивчення спеціальної літератури, доцільно виділити ряд основних способів здійснення і приховання злочинів. У

Економічна безпека – Користін О. Є. – РОЗДІЛ 4. ІНФОРМАЦІЯ – ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

§ 1. Зміст інформаційної безпеки Інформація – відомості, знання. Інформація у широкому розумінні – результат відображення одного об’єкта в іншому, що використовується у подальшому для формування управлінських впливів. Це відображення (інформаційна модель) об’єкта. Цільова

Економічна безпека – Користін О. Є. – § 1. Зміст інформаційної безпеки

§ 1. Зміст інформаційної безпеки Інформація – відомості, знання. Інформація у широкому розумінні – результат відображення одного об’єкта в іншому, що використовується у подальшому для формування управлінських впливів. Це відображення (інформаційна модель) об’єкта. Цільова

Економічна безпека – Користін О. Є. – § 2. Поняття та класифікація загроз безпеки інформації

Сучасна література поняття “інформаційна загроза” розглядає як потенційну можливість певним чином порушити інформаційну безпеку, чи ступінь імовірності виникнення такого явища (події), наслідком якого можуть бути небажані впливи на інформацію, тоді як намагання реалізувати загрозу

Економічна безпека – Користін О. Є. – § 3. Поняття та класифікація інформації з обмеженим доступом

За умов жорсткої конкурентної боротьби захист ділової, фінансової, технологічної та іншої інформації від крадіжок, несанкціонованого використання, її зміни чи знищення набуває важливого значення. Комерційні структури, зацікавлені у своїй конкурентоспроможності, насамперед вживають заходів щодо захисту

Економічна безпека – Користін О. Є. – РОЗДІЛ 5. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

§ 1. Основні положення зовнішньоекономічної безпеки Сьогодні актуальність проблеми забезпечення зовнішньоекономічної безпеки України зросла як ніколи внаслідок об’єктивної необхідності включення нашої країни у глобалізоване світове господарство. Економічна ізоляція для нашої країни неминуче загрожує втратою

Економічна безпека – Користін О. Є. – § 1. Основні положення зовнішньоекономічної безпеки

§ 1. Основні положення зовнішньоекономічної безпеки Сьогодні актуальність проблеми забезпечення зовнішньоекономічної безпеки України зросла як ніколи внаслідок об’єктивної необхідності включення нашої країни у глобалізоване світове господарство. Економічна ізоляція для нашої країни неминуче загрожує втратою

Економічна безпека – Користін О. Є. – § 2. Експортна безпека як важлива складова зовнішньоекономічної безпеки

Зростання протягом останніх років експорту з його гіпертрофованою структурою і сировинною спрямованістю на тлі зниження обсягів національного виробництва неможливо вважати досягненням, а лише невиправданим марнотратством національних ресурсів. Так само важко назвати досягненням дещо нижчі

Економічна безпека – Користін О. Є. – § 3. Імпортна безпека як важлива складова зовнішньоекономічної безпеки

Не останню роль у поглибленні економічної кризи в Україні відіграє сучасна невиважена державна імпортна політика. З огляду на надзвичайно важливе значення цієї політики, вбачається за доцільне ввести таке поняття, як “імпортна безпека”. Вона визначається

Економічна безпека – Користін О. Є. – § 4. “Відтік капіталу” як одна з істотних загроз економічній безпеці

Економічний спад в Україні вже завершився, але масовий “відтік капіталу” з України продовжується. Наслідки цього явища значні: втрата продуктивного потенціалу, податкової бази і контролю над грошовими коштами – усе це лягає важким тягарем на

Економічна безпека – Користін О. Є. – РОЗДІЛ 6. КРИМІНАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ

§ 1. Тіньова економіка та її вплив на економічну безпеку країни Слід зазначити, що тіньова економіка існує в усіх країнах світу. Вона відрізняється тільки обсягами, структурою і механізмами розвитку. За даними Світового банку, середня

Економічна безпека – Користін О. Є. – § 1. Тіньова економіка та її вплив на економічну безпеку країни

§ 1. Тіньова економіка та її вплив на економічну безпеку країни Слід зазначити, що тіньова економіка існує в усіх країнах світу. Вона відрізняється тільки обсягами, структурою і механізмами розвитку. За даними Світового банку, середня

Економічна безпека – Користін О. Є. – § 2. Економічна злочинність

Поняття “економічні злочини” останнім часом увійшло до широкого наукового обігу і використовується в дослідженнях з кримінального права, кримінології, криміналістики тощо. Використовується цей термін і в офіційних статистичних даних про стан злочинності. Нормативно визначено й

Економічна безпека – Користін О. Є. – § 3. Корупція та наслідки її впливу на економіку України

Пряме відношення до тіньової економіки має корупція. Корупція (лат. corruptio – підкуп, хабар) – неправомірна діяльність у сфері політики та державного управління, яка полягає у використанні посадовими особами доручених їм прав та владних можливостей

Економічна безпека – Користін О. Є. – § 4. Відмивання коштів у системі загроз економічній безпеці

Економічне зростання сучасного суспільства нерозривно пов’язане із запобіганням різноманітним загрозам, які особливо набувають свого поширення у період реформування економічної системи. Серед інших загроз набули поширення складні та небезпечні для нашої держави соціально-економічні явища: тіньова

Економічна безпека – Користін О. Є. – РОЗДІЛ 7. ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

§ 1. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність: загальні поняття, ознаки і класифікація Конституція та чинне законодавство України виходять із того, що держава буде розвиватися еволюційним шляхом, на основі згоди всіх основних прошарків суспільства при

Економічна безпека – Користін О. Є. – § 1. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність: загальні поняття, ознаки і класифікація

§ 1. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність: загальні поняття, ознаки і класифікація Конституція та чинне законодавство України виходять із того, що держава буде розвиватися еволюційним шляхом, на основі згоди всіх основних прошарків суспільства при

Економічна безпека – Користін О. Є. – § 2. Основні напрями діяльності правоохоронних органів щодо забезпечення економічної безпеки

Правоохоронні органи утворюють певним чином відособлену за ознакою професійної діяльності самостійну групу органів держави, що мають чітко визначені завдання та виконують певні правоохоронні функції. Мета, завдання та функції правоохоронних органів у цілому полягають у

Економічна безпека – Користін О. Є. – § 3. Правоохоронні органи у системі державної влади в Україні та їх участь у протидії економічним злочинам (МВС, СБУ, Митний комітет, податкова міліція)

Відповідно до ст. 6 Конституції України державна влада здійснюється на засадах поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Оборонна та правоохоронна діяльність завжди були і є типовими функціями центральних органів влади. Питання стосовно визначення місця

Економічна безпека – Користін О. Є. – 3.1. Загальні положення діяльності підрозділів МВС для забезпечення економічної безпеки

Місце органів внутрішніх справ (далі – ОВС) у системі правоохоронних органів необхідно визначати з огляду на їх компетенцію з питань запобігання злочинам та іншим правопорушенням. ОВС є найчисельнішою ланкою в системі правоохоронних органів. Вони

Економічна безпека – Користін О. Є. – 3.2. Організація діяльності ДСБЕЗ щодо протидії економічній злочинності

У структурі Міністерства внутрішніх справ існують спеціалізовані підрозділи, безпосереднім завданням яких є боротьба з економічною злочинністю (кримінальна міліція, дізнання, слідство). Найпотужнішим з них є Державна служба боротьби з економічною злочинністю (ДСБЕЗ). Державна служба по

Економічна безпека – Користін О. Є. – 3.3. Діяльність підрозділів ГУБОЗ у боротьбі з економічними злочинами

Організована злочинність у сфері економічної діяльності у більшості країн світу з перехідною економікою традиційно посідає одне з перших місць і є найпоширенішим явищем, яке затьмарює навіть традиційну загальнокримінальну злочинність. В Україні, як і загалом

Економічна безпека – Користін О. Є. – 3.4. Діяльність слідчих органів з розслідування економічних злочинів

Органи досудового слідства відіграють важливу роль у протидії злочинності в державі. Проте на сьогодні досудове провадження в Україні не повністю відповідає стандартам досудового розслідування Європейського співтовариства. Саме тому особливої ваги набуває визначення оптимальних правових

Економічна безпека – Користін О. Є. – 3.5. Основні напрями діяльності Служби безпеки України щодо забезпечення економічної безпеки

Служба безпеки України – державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України. Служба безпеки України підпорядкована Президенту України і підконтрольна Верховній Раді України. 20 вересня 1991 року Верховною Радою України було прийнято

Економічна безпека – Користін О. Є. – 3.6. Податкова міліція та її місце у боротьбі з економічними злочинами

Податки є найбільш важливим і впливовим інструментом регулювання економічних відносин та інтересів держави, регіонів, підприємств і громадян. Вони відіграють значну роль у формуванні дохідної частини бюджету. Постійне надходження до бюджетів податків та інших обов’язкових

Економічна безпека – Користін О. Є. – 3.7. Митна служба як суб’єкт забезпечення економічної безпеки

Митні органи здійснюють контроль у сфері справляння мита. За умов сьогодення митна служба відіграє важливу роль у формуванні Державного бюджету України та регулюванні зовнішньоекономічної діяльності країни. Основними функціями митних органів є забезпечення справляння загальнодержавних

Економічна безпека – Користін О. Є. – § 4. Взаємодія державних правоохоронних органів з виявлення, запобігання та розслідування економічних злочинів

Під взаємодією правоохоронних органів у сфері боротьби з економічною злочинністю слід розуміти необхідну, спільну діяльність, що здійснюється на основі законних та підзаконних нормативно-правових актів у конкретних організаційних формах, узгоджену за метою, місцем та часом

Економічна безпека – Користін О. Є. – § 5. Недержавні суб’єкти правоохоронної діяльності та їх місце у забезпеченні економічної безпеки

Одним із головних завдань соціальної та правової держави є забезпечення конституційних прав людини на захист своїх законних прав та інтересів. Виконання цього завдання відбувається шляхом створення системи правоохоронних органів. Проте діяльність лише державних правоохоронних

Економічна безпека – Користін О. Є. – РОЗДІЛ 8. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

§ 1. Поняття безпеки підприємницької діяльності. Економічна безпека підприємства. Правове забезпечення економічної безпеки підприємства Важливим кроком у контексті загального реформування економіки є інтеграція в економіко-правове середовище України ринкових фінансово-господарських інструментів. Введення будь-яких нових методів

Економічна безпека – Користін О. Є. – § 1. Поняття безпеки підприємницької діяльності. Економічна безпека підприємства. Правове забезпечення економічної безпеки підприємства

§ 1. Поняття безпеки підприємницької діяльності. Економічна безпека підприємства. Правове забезпечення економічної безпеки підприємства Важливим кроком у контексті загального реформування економіки є інтеграція в економіко-правове середовище України ринкових фінансово-господарських інструментів. Введення будь-яких нових методів