Екологія – Васюкова Г. Т. – Глава 3. Забруднення біосфери як екологічна проблема

-Антропогенне забруднення біосфери

-Забруднення атмосфери

-Хімічне забруднення атмосфери

-Аерозольне забруднення атмосфери

-Фотохімічний туман (смог)

-Забруднення атмосфери викидами рухливих джерел

-Електромагнітне забруднення

-Очищення викидів в атмосферу

-Забруднення гідросфери

-Основні види забруднення

-Забруднення поверхневих і підземних вод

-Забруднення виробничими стоками

-Забруднення води сільськогосподарськими стоками

-Теплове забруднення

-Забруднення Світового океану

-Забруднення вод Світового океану радіоактивними відходами

-Скидання відходів з метою поховання (демпінг)

-Методи очищення стічних вод

-Забруднення літосфери

-Забруднення грунтового покриву

-Шляхи влучення забруднень у грунт

-Класифікація грунтових забруднень

-Радіоактивне забруднення біосфери

-Проблеми радіоактивного забруднення

-Види випромінювання

-Природні джерела радіації

– Космічні промені

– Земна радіація

– Внутрішнє опромінення

3. Антропогенне забруднення біосфери

Поява в природному середовищі нових компонентів, викликана діяльністю людини або грандіозними природними явищами (наприклад, вулканічною діяльністю), характеризують терміном забруднення. У загальному вигляді забруднення – це наявність у навколишньому середовищі шкідливих речовин, що порушують функціонування екологічних систем або їхніх окремих елементів і понижують якість середовища з погляду проживання людини, або ведення нею господарської діяльності.

Цим терміном характеризуються всі тіла, речовини, явища, процеси, що з’являються в навколишньому середовищі у даному місці, але не в той час і не в тій кількості, яке природно для природи, і можуть виводити її системи зі стану рівноваги. Екологічна дія забруднюючих агентів може виявлятися по-різному; вона може зачіпати або окремі організми, або популяції, біоценози, екосистеми і навіть біосферу в цілому. Розрізняють природне й антропогенне забруднення. Природне забруднення виникає в результаті природних причин – виверження вулканів, землетрусів, катастрофічних повеней і пожеж. Антропогенне забруднення – результат діяльності людини. В даний час загальна потужність джерел антропогенного забруднення в багатьох випадках перевершує потужність природних.

В даний час не викликає сумніву той факт, що господарська діяльність людини впливає на навколишнє середовище, погіршуючи його якість, і стає причиною ряду пов’язаних з цим життєво важливих для людства проблем, таких як: можлива зміна клімату, забруднення атмосфери і гідросфери, деградація (опустелювання, засолення, відчуження) земельних ресурсів, збідніння генетичної розмаїтості видів, погіршення здоров’я людей і ін. При оцінці екологічної ситуації у світі в цілому, існують протилежні точки зору. Ряд учених вважає, що побоювання перебільшені, природні ресурси дуже великі й інтенсивний промисловий розвиток є основним шляхом рішення проблем, що стоять перед людством. Інші, навпаки, думають, що положення стає критичним і основні зусилля повинні бути спрямовані на охорону навколишнього середовища при тимчасовому чи безупинному скороченні розвитку промислового виробництва у світі. їхнім гаслом є “назад до природи!”. І, нарешті, більшість, включаючи й українських вчених, дотримуються тієї точки зору, що промисловий розвиток зупинити не можна, і він сумісний з охороною і поліпшенням якості навколишнього середовища.

За ступенем важливості і можливому впливу на розвиток людства тих чи інших конкретних проблем серед фахівців у світі не існує єдиної точки зору. Так, за даними опитування, проведеного Агентством по охороні навколишнього середовища Японії, пріоритет віддається наступним проблемам:

– забруднення навколишнього середовища хімічними речовинами – 46%;

— зменшення лісів – 28%;

– забруднення морів нафтою – 27%;

– підвищення концентрації вуглекислого газу в атмосфері-18%;

– зникнення диких тварин – 12%;

– деградація земель – 9%;

– не дали відповіді – 20%.

Загальна сума перевищує 100%, тому що рядом фахівців пріоритет віддається одночасно двом і більше проблемам.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Екологія – Васюкова Г. Т. – Глава 3. Забруднення біосфери як екологічна проблема