Екологія – Васюкова Г. Т. – 5.6. Зростання народонаселення Землі і екологічні проблеми

Протягом більшої частини людської історії зростання чисельності народонаселення було майже непомітним. Повільно воно набирало сили протягом XIX ст. і надзвичайно різко зросло після другої світової війни. Це дало привід говорити про ” демографічний вибух”. Динаміка чисельності населення протягом останніх століть показана у таблиці 5.2.

Таблиця 5.2. Динаміка чисельності населення протягом останніх століть.

Роки

Чисельність, млн. чол.

Середньорічний приріст, млн. чол.

1200

348

1300

384

0,36

1400

373

-0,11

1500

446

0,73

1600

486

0,40

1700

600

1,15

1800

978

3,70

1850

1262

5,68

1900

1650

7,76

1950

2501

17,0

1980

4447

64,6

1988

5000

69,0

1999

6000

99,0

Головним фактором зростання чисельності населення у XX столітті стало покрашення харчування та санітарно-гігієнічних умов, що запобігали виникненню багатьох епідемій, а також заходи щодо зниження дитячої смертності. Висока чисельність населення Земної Кулі виявилася новим явищем. Поряд з науково-технічною революцією вона стала головною причиною антропогенної зміни біосфери.

Згідно даних ООН, основний приріст населення припадає на країни, які розвиваються. Швидке зростання населення у цих країнах різко загострило екологічні та соціальні проблеми.

Чисельність населення слаборозвинених країн становить 3/4 від населення планети, а споживають вони всього 1/3 загальносвітової продукції, до того ж розрив у споживанні на душу населення продовжує зростати.

Якщо умовно населення Землі “стиснути ” до розміру селища з населенням у 100 чоловік, а всі існуючі співвідношення сучасного людства залишились би попередніми, то мали б таку картину:

У селищі прожило б 57 азіатів, 21 європеєць 14 представників Північної, Центральної! Південної Америки, 8 африканців;

– 70 із 100 були б “кольоровими” (не білими);

– 50% усіх багатств були б у руках 6 чоловік, і всі вони були б громадянами США;

– 70 чоловік не вміли б читати;

– 50 страждали б від недоїдання;

– 80 чоловік жили б у оселях, непридатних для життя;

– тільки один чоловік мав би університетську освіту.
Низька народжуваність в економічно розвинутих країнах – фактор у глобальному масштабі позитивний. Однак, і він може привести до несприятливих соціально-політичних наслідків.

Відбувається “постаріння” населення. Зростання числа пенсіонерів тяжким тягарем лягає на економіку країни. Постаріння населення породжує ще одну проблему. Менший динамізм більш старих вікових груп може викликати істотні розходження між поколіннями у питаннях суспільних і культурних нововведень. Внаслідок цього суспільство стане більш консервативним.

Не слід упускати з виду, що площа континентів не змінюється, а чисельність населення зростає. Чи здатна Земля витримати велику щільність населення? Людина для нормального існування потребує деякого визначеного простору і достатньо їжі. Існують прогнози, згідно з якими чисельність населення планети у 2050 році досягне 10-11 млрд. чоловік, на кожного жителя буде припадати дуже мала кількість квадратних метрів площі. Висока щільність населення веде до руйнування середовища проживання та виснажування природних ресурсів.

Згідно з іншими прогнозами, Земля може прогодувати не більше 12 млрд. чоловік.

Куди емігрувати людині, щоб знайти достатню кількість їжі і простору? Чи не розумніше було б вже зараз намітити можливі шляхи обмеження чисельності населення Землі?

Для вирішення протиріччя в системі “людина – біосфера” потрібна нова ноосферна ідеологія, навіть ноосферна “революція. В основу взаємовідносин людини з природним середовищем повинні бути покладені нові принципи зберігаючого гуманізму, перехід до ноосферної економіки, екологізація виробничої діяльності та людської свідомості.

Питання для самоконтролю:

1. Які критичні епохи в історії еволюції біосфери Землі Ви знаєте?

2. Який вплив мали зміни навколишнього середовища на еволюцію людини?

3. Охарактеризуйте сучасний екологічний стан на планеті Земля.

4.Що таке демографічний вибух і які проблеми з ним пов’язані?

5. Які, на ваш погляд, шляхи виходу з сучасної екологічної кризи?

Література:

Білявський Г. О., Падун М. М., Фурдуй Р. С. Основи загальної екології. – К. г Либідь, 1993. Демократов Н. Мировоззренческие основания современной цивилизации и ее глобальный кризис. Общественные на уки и современность. 1994, №2. Киселев В. Н. Основы экологии. – Минск, Университэцкае, 1998. Новиков Ю. Ф. Экология, окружающая среда, человек. – М.: Гранд, 1998. Петров К. М. Общая экология. – М.: Химия, 1998. Ярошева О. І. Соціально-економічні проблеми екології. Донецьк, ДонДУЕТ 2003.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Екологія – Васюкова Г. Т. – 5.6. Зростання народонаселення Землі і екологічні проблеми