Екологія – Васюкова Г. Т. – 8.1. Загальна характеристика глобальних проблем

План:

– Загальна характеристика глобальних проблем

– Забруднення біосфери

– Забруднення атмосфери

– Забруднення гідросфери

– Забруднення грунтів

– Радіація у біосфері

– Токсична дія забруднюючих речовин

– Екологічні наслідки забруднення біосфери і безгосподарної діяльності людей

– Контамінанти і безпека харчових продуктів

– “Парниковий ефект”

– Виснаження озонового прошарку

– Кислотні дощі

– Масове зведення лісів

– Відходи виробництва

– Сільське господарство

– Виробництво енергії

– Екологічна криза, як криза антропоцентричної свідомості і безгосподарної діяльності людей

8.1. Загальна характеристика глобальних проблем

Перед людством постійно виникають багаточисельні проблеми, що потребують невідкладного вирішення. Одні з них мають локальний характер, інші торкаються значних регіонів світу.

Розвиток сучасної цивілізації на порозі XXI століття відбувався під знаком посилення всесвітнього характеру багатьох важливих процесів і явищ. Зростання ролі світової політики і міжнародних відносин, взаємопов’язаність і масштабність світових процесів економічного, політичного, соціального і культурного життя, включення в міжнародне життя і спілкування все більших мас населення Землі – все це свідчить про наявність об’єктивних передумов для появи в сучасному світі таких проблем, що мають глобальний характер. Вони торкаються життєвих інтересів усього людства. У свою чергу, виникнення і загострення такого роду проблем сприяє посиленню інтернаціоналізації багатьох суспільних процесів.

Таким чином, можна відзначити, що в суспільній свідомості все більш чітко фіксується система якісно нових, тісно взаємозалежних проблем, що одержали найменування глобальних.

Відзначимо ознаки, властиві глобальним проблемам людства, які відрізняють їх від інших проблем навіть планетарного характеру:

– глобальні масштаби прояву, що виходять за рамки однієї держави або групи країн;

– гострота прояву;

– комплексний характер; усі проблеми тісно переплетені;

– загальнолюдська сутність, що робить їх зрозумілими й актуальними для всіх країн і народів;

– спроможність визначати в тих або інших аспектах хід подальшої історії людства;

– можливості їх вирішення лише зусиллями усього світового співтовариства.

Серед глобальних проблем людства на початку ХХІ-го століття на перше місце виходять глобальні екологічні проблеми.

Сучасна екологічна ситуація на планеті Земля характеризується, майже повсюдно, різким погіршенням якості навколишнього середовища.

Те, що людина зробила з навколишньою природою, по своїх масштабах катастрофічно. Забруднена атмосфера, гідросфера, знищені мільйони гектарів родючих грунтів, отрутохімікатами і радіоактивними відходами забруднена планета, величезних розмірів досягло обезліснення і опустелювання – руйнується біосфера. Великий ризик самознищення людства в результаті власної діяльності.

Екологічні проблеми в тій або іншій мірі завжди супроводжували становлення і розвиток цивілізації. Однак, те, що було в минулому, не може йти ні в яке порівняння з протиріччями, що виникають при взаємодії суспільства і природи в сучасну епоху. Необмежене використання природних ресурсів і вільне викидання відходів у навколишнє середовище призвело до того, що в багатьох країнах практично не залишилося непорушених природних екосистем, спроможних повною мірою виконувати свої функції збереження стану навколишнього середовища. Стійкий розвиток суспільства все більш стримується глобальними екологічними проблемами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Екологія – Васюкова Г. Т. – 8.1. Загальна характеристика глобальних проблем